Tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập Toán 11 học kì 2 – Nguyễn Quốc Dương

Tài liệu gồm 352 trang do thầy giáo Nguyễn Quốc Dương biên soạn, tổng cân đối thuyết và các dạng bài tập Toán 11 học kì 1, có đáp án và lời giải cụ thể, bám sát thứ tự SGK Toán 11.

Phần I Đại số – Gicửa ải tích 3.
Chương 4 Giảm thiểu 5.
1 Giảm thiểu ở dòng 5.
Tóm lược lý thuyết 5.
B Các dạng và bài tập Toán 6.
Mẫu 1.1. Tính giới hạn L = lim P (n) / Q (n), trong đấy P (n), Q (n) là các đa thức6.
1 trường hợp 6.
2 Bài tập phần mềm 8.
Mẫu 1.2. Tính giới hạn có dạng L = lim P (n) / Q (n), trong đấy P (n), Q (n) là các hàm số mũ a ^ n 15.
1 Thí dụ 15.
2 Bài tập phần mềm 16.
Mẫu 1.3. Tính giới hạn của dãy chứa căn 19.
1 Thí dụ 19.
2 Bài tập phần mềm 21.
3 Bài tập đoàn luyện 30.
2 Giảm thiểu tác dụng 32.
Tóm lược lý thuyết 32.
B Các dạng toán và bài tập 33.
Mẫu 2.1. Tính giới hạn vô bờ 0/0, trong đấy tử số và mẫu số là đa thức 33.
1 Trường hợp 33.
2 Bài tập phần mềm 34.
Bảng 2.2. Tính giới hạn ko xác định 0/0 với căn 38 được đưa vào tử số hoặc mẫu số.
1 Trường hợp 39.
2 Bài tập Phần mềm 40.
C Tóm lược lý thuyết 50.
D Dạng toán và bài tập 50.
Mẫu 2.3. Giới hạn của hàm số là x → ∞ 50.
1 trường hợp 50 cái.
2 Bài tập phần mềm 51.
3 Bài tập dượt tập 60.
Mẫu 2.4. Buộc ràng 1 phía x → x + 0 hoặc x → x − 0 61.
1 trường hợp 61.
2 Bài tập phần mềm 63.
Mẫu 2.5. Giới hạn của hàm số lượng giác 65.
1 trường hợp 65.
2 Bài tập phần mềm 66.
3 Trường hợp 67.
4 Bài tập Phần mềm 68.
5 trường hợp 70.
6 Bài tập Phần mềm 71.
72 trong số 7 trường hợp.
8 Bài tập đoàn luyện 73.
3 Hàm liên tiếp 110.
Tóm lược lý thuyết 110.
1 Hàm số liên tiếp tại điểm 110.
2 Hàm số liên tiếp trong 1 khoảng, trên khoảng 110.
3 Thuộc tính của hàm liên tiếp 111.
B Các dạng và bài tập toán 111.
Mẫu 3.1. Xét tính liên tiếp của hàm tại điểm 111.
1 Thí dụ 111.
2 Vận dụng Bài tập 113.
3 Bài tập đoàn luyện 118.
Bảng 3.2. Xem xét tính liên tiếp của 1 hàm đã cho trên R 119.
1 Thí dụ 119.
2 Vận dụng Bài tập 121.
3 Bài tập dượt tập 122.
Bảng 3.3. Chứng minh rằng phương trình có 122 nghiệm.
1 Thí dụ 122.
2 Vận dụng 125 các bài tập.
3 Bài tập 128.
4 Xem lại chương 4128.
Chương 5 Hành động 143.
1 Khái niệm về Phán đoán — Quy tắc Đặc thù 143.
Tóm lược lý thuyết 143.
B Các dạng toán và bài tập 143.
Mẫu 1.1. Sử dụng Khái niệm 143 để tính đạo hàm.
1 Thí dụ 143.
2 Vận dụng Bài tập 144.
3 Bài tập đoàn luyện 145.
Mẫu 1.2. Quy tắc tính đạo hàm và bảng tính đạo hàm 145.
1 Thí dụ 145.
2 Vận dụng Bài tập 145.
3 Bài tập Luyện tập 146.
1 Thí dụ 147.
2 Vận dụng Bài tập 148.
3 Bài tập Luyện tập 148.
1 Thí dụ 149.
2 Vận dụng Bài tập 150.
3 Bài tập dượt tập 151.
1 Thí dụ 153.
2 Vận dụng Bài tập 154.
3 Bài tập dượt tập 155.
1 Thí dụ 156.
2 Vận dụng Bài tập 157.
3 Bài tập dượt tập 158.
1 Thí dụ 158.
2 Vận dụng Bài tập 159.
3 Bài tập dượt tập 161.
1 Thí dụ 165.
2 Vận dụng Bài tập 168.
3 Bài tập dượt tập 169.
Mẫu 1.3. Đạo hàm của các hàm lượng giác 171.
1 Thí dụ 171.
2 Vận dụng Bài tập 172.
3 Bài tập Luyện tập 177.
1 trường hợp 180.
2 Vận dụng Bài tập 180.
3 Luyện tập Bài tập 181.
2 Tổng quát 182.
Tóm lược lý thuyết 182.
B Các dạng toán và bài tập 182.
Mẫu 2.1. Khi biết tiếp tuyến (tại điểm M) (hoặc tọa độ hoặc tọa độ) thì phương trình tiếp tuyến 182 được viết.
1 Thí dụ 182.
2 Vận dụng Bài tập 184.
3 Vận dụng Bài tập 187.
Bảng 2.2. Cho hệ số góc của tiếp tuyến song song vuông góc 188.
1 Thí dụ 189.
2 Vận dụng các bài tập từ 189.
3 Bài tập dượt tập 190.
Mẫu 2.3. Khi biết điểm đi qua 199, viết phương trình của tiếp tuyến.
C Bài tập trắc nghiệm 203.
1 Huấn luyện trước tiên 208.
2 Bài tập 219 lần 1.
3 Khái quát chung và dị biệt tăng lên 230.
Tóm lược lý thuyết 230.
B Thí dụ minh họa 230.
Mẫu 3.1. Tính đạo hàm cấp cao của hàm số 230.
1 trường hợp 230.
2 Vận dụng Bài tập 231.
Bảng 3.2. Phân biệt các hàm 232.
1 trường hợp 232.
2 Vận dụng Bài tập 232.
4 Xem lại chương V233.
Phần II Hình học 253.
Chương 3 Vectơ ko gian. Mối quan hệ 255.
1 Phòng 255 bên phải.
Tóm lược lý thuyết 255.
B Các dạng toán và bài tập 255.
Mẫu 1.1. Chứng minh rằng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và đường thẳng vuông góc với đường thẳng 255.
Mẫu 1.2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là 270.
1 trường hợp 270.
2 Thực hành Phần mềm 271.
2 phòng bên phải tầm mắt sang bình an phòng 287.
Mẫu 2.1. Chứng minh rằng mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 288.
Bảng 2.2. Chứng minh rằng mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 291.
Mẫu 2.3. Xác định góc 293 giữa 2 mặt phẳng.
Mẫu 2.4. Diện tích hình chữ nhật là 302.
3 Dấu cách 304.
Tóm lược lý thuyết 304.
1 Khoảng cách từ điểm tới dòng 304.
2 Khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng là 305.
3 Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song 305.
4 Khoảng cách 305 giữa 2 mặt phẳng song song.
5 Khoảng cách giữa 2 đường chéo là 305.
B Bảng và bài tập toán 305.
Mẫu 3.1. Khoảng cách 305 từ điểm tới mặt phẳng.
1 Thí dụ 306.
2 Vận dụng Bài tập 312.
Bảng 3.2. Khoảng cách giữa 2 đường chéo. 319.
1 trường hợp 320.
2 Vận dụng Bài tập 323.
4 Xem lại cuối Chương 332.

Tải tập tin

.

Thông tin thêm

Tóm lược lý thuyết và các dạng bài tập Toán 11 học kì 2 – Nguyễn Quốc Dương

#Tóm #tắt #lý #thuyết #và #các #dạng #bài #tập #Toán #học #kì #Nguyễn #Quốc #Dương

[rule_3_plain]

#Tóm #tắt #lý #thuyết #và #các #dạng #bài #tập #Toán #học #kì #Nguyễn #Quốc #Dương

Tài liệu gồm 352 trang, được chỉnh sửa bởi thầy giáo Nguyễn Quốc Dương, tóm lược lý thuyết và các dạng bài tập Toán 11 học kì 2, có đáp án và lời giải cụ thể, bám sát chương trình SGK Toán 11.
PHẦN I ĐẠI SỐ – GIẢI TÍCH 3.
CHƯƠNG 4 GIỚI HẠN 5.
1 GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ 5.
A Tóm lược lý thuyết 5.
B Dạng toán và bài tập 6.
Dạng 1.1. Tính giới hạn L = lim P(n)/Q(n) với P(n), Q(n) là các đa thức 6.
1 Thí dụ 6.
2 Bài tập vận dụng 8.
Dạng 1.2. Tính giới hạn dạng L = lim P(n)/Q(n) với P(n), Q(n) là các hàm mũ a^n 15.
1 Thí dụ 15.
2 Bài tập vận dụng 16.
Dạng 1.3. Tính giới hạn của dãy số chứa căn thức 19.
1 Thí dụ 19.
2 Bài tập vận dụng 21.
3 Bài tập đoàn luyện 30.
2 GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ 32.
A Tóm lược lý thuyết 32.
B Dạng toán và bài tập 33.
Dạng 2.1. Tính giới hạn vô định dạng 0/0 trong đấy tử thức và mẫu thức là các đa thức 33.
1 Thí dụ 33.
2 Bài tập vận dụng 34.
Dạng 2.2. Tính giới hạn vô định dạng 0/0 trong đấy tử thức hoặc mẫu thức có chứa căn thức 38.
1 Thí dụ 39.
2 Bài tập vận dụng 40.
C Tóm lược lý thuyết 50.
D Dạng toán và bài tập 50.
Dạng 2.3. Giới hạn của hàm số lúc x → ∞ 50.
1 Thí dụ 50.
2 Bài tập vận dụng 51.
3 Bài tập đoàn luyện 60.
Dạng 2.4. Giới hạn 1 bên x → x+0 hoặc x → x−0 61.
1 Thí dụ 61.
2 Bài tập vận dụng 63.
Dạng 2.5. Giới hạn của hàm số lượng giác 65.
1 Thí dụ 65.
2 Bài tập vận dụng 66.
3 Thí dụ 67.
4 Bài tập vận dụng 68.
5 Thí dụ 70.
6 Bài tập vận dụng 71.
7 Thí dụ 72.
8 Bài tập đoàn luyện 73.
3 HÀM SỐ LIÊN TỤC 110.
A Tóm lược lý thuyết 110.
1 Hàm số liên tiếp tại 1 điểm 110.
2 Hàm số liên tiếp trên 1 khoảng, trên 1 đoạn 110.
3 Thuộc tính của hàm số liên tiếp 111.
B Dạng toán và bài tập 111.
Dạng 3.1. Xét tính liên tiếp của hàm số tại 1 điểm 111.
1 Thí dụ 111.
2 Bài tập vận dụng 113.
3 Bài tập đoàn luyện 118.
Dạng 3.2. Xét tính liên tiếp của hàm số cho trước trên R 119.
1 Thí dụ 119.
2 Bài tập vận dụng 121.
3 Bài tập đoàn luyện 122.
Dạng 3.3. Chứng minh phương trình có nghiệm 122.
1 Thí dụ 122.
2 Bài tập vận dụng 125.
3 Bài tập đoàn luyện 128.
4 Ôn tập chương IV 128.
CHƯƠNG 5 ĐẠO HÀM 143.
1 ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM – CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM 143.
A Tóm lược lý thuyết 143.
B Dạng toán và bài tập 143.
Dạng 1.1. Tính đạo hàm bằng khái niệm 143.
1 Thí dụ 143.
2 Bài tập vận dụng 144.
3 Bài tập đoàn luyện 145.
Dạng 1.2. Các luật lệ tính đạo hàm và bảng đạo hàm 145.
1 VÍ DỤ 145.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 145.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 146.
1 VÍ DỤ 147.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 148.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 148.
1 VÍ DỤ 149.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 150.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 151.
1 VÍ DỤ 153.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 154.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 155.
1 VÍ DỤ 156.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 157.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 158.
1 VÍ DỤ 158.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 159.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 161.
1 VÍ DỤ 165.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 168.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 169.
Dạng 1.3. Đạo hàm của hàm số lượng giác 171.
1 VÍ DỤ 171.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 172.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 177.
1 VÍ DỤ 180.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 180.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 181.
2 ĐẠO HÀM 182.
A Tóm lược lý thuyết 182.
B Dạng toán và bài tập 182.
Dạng 2.1. Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết tiếp điểm (tại điểm M) (hoặc biết hoành độ hoặc tung độ) 182.
1 Thí dụ 182.
2 Bài tập vận dụng 184.
3 Bài tập vận dụng 187.
Dạng 2.2. Tiếp tuyến cho sẵn hệ số góc, song song – vuông góc 188.
1 Thí dụ 189.
2 Bài tập vận dụng 189.
3 Bài tập đoàn luyện 190.
Dạng 2.3. Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết điểm đi qua 199.
C Bài tập trắc nghiệm 203.
1 Đoàn luyện lần 1 208.
2 Đoàn luyện lần 1 219.
3 ĐẠO HÀM CẤP CAO VÀ VI PHÂN 230.
A Tóm lược lý thuyết 230.
B Thí dụ minh hoạ 230.
Dạng 3.1. Tính đạo hàm cấp cao của 1 hàm số 230.
1 Thí dụ 230.
2 Bài tập vận dụng 231.
Dạng 3.2. Tìm vi phân của 1 hàm số 232.
1 Thí dụ 232.
2 Bài tập vận dụng 232.
4 ÔN TẬP CHƯƠNG V 233.
PHẦN II HÌNH HỌC 253.
CHƯƠNG 3 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC 255.
1 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG 255.
A Tóm lược lý thuyết 255.
B Dạng toán và bài tập 255.
Dạng 1.1. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, đường thẳng vuông góc với đường thẳng 255.
Dạng 1.2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 270.
1 Thí dụ 270.
2 Bài tập vận dụng 271.
2 MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG 287.
Dạng 2.1. Chứng minh mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 288.
Dạng 2.2. Chứng minh mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 291.
Dạng 2.3. Xác định góc giữa 2 mặt phẳng 293.
Dạng 2.4. Thiết diện vuông góc 302.
3 KHOẢNG CÁCH 304.
A Tóm lược lý thuyết 304.
1 Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 đường thẳng 304.
2 Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 mặt phẳng 305.
3 Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song 305.
4 Khoảng cách giữa 2 mặt phẳng song song 305.
5 Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau 305.
B Dạng toán và bài tập 305.
Dạng 3.1. Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 mặt phẳng 305.
1 Thí dụ 306.
2 Bài tập vận dụng 312.
Dạng 3.2. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau. 319.
1 Thí dụ 320.
2 Bài tập vận dụng 323.
4 Ôn tập cuối chương III 332.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

#Tóm #tắt #lý #thuyết #và #các #dạng #bài #tập #Toán #học #kì #Nguyễn #Quốc #Dương

[rule_2_plain]

#Tóm #tắt #lý #thuyết #và #các #dạng #bài #tập #Toán #học #kì #Nguyễn #Quốc #Dương

[rule_2_plain]

#Tóm #tắt #lý #thuyết #và #các #dạng #bài #tập #Toán #học #kì #Nguyễn #Quốc #Dương

[rule_3_plain]

#Tóm #tắt #lý #thuyết #và #các #dạng #bài #tập #Toán #học #kì #Nguyễn #Quốc #Dương

Tài liệu gồm 352 trang, được chỉnh sửa bởi thầy giáo Nguyễn Quốc Dương, tóm lược lý thuyết và các dạng bài tập Toán 11 học kì 2, có đáp án và lời giải cụ thể, bám sát chương trình SGK Toán 11.
PHẦN I ĐẠI SỐ – GIẢI TÍCH 3.
CHƯƠNG 4 GIỚI HẠN 5.
1 GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ 5.
A Tóm lược lý thuyết 5.
B Dạng toán và bài tập 6.
Dạng 1.1. Tính giới hạn L = lim P(n)/Q(n) với P(n), Q(n) là các đa thức 6.
1 Thí dụ 6.
2 Bài tập vận dụng 8.
Dạng 1.2. Tính giới hạn dạng L = lim P(n)/Q(n) với P(n), Q(n) là các hàm mũ a^n 15.
1 Thí dụ 15.
2 Bài tập vận dụng 16.
Dạng 1.3. Tính giới hạn của dãy số chứa căn thức 19.
1 Thí dụ 19.
2 Bài tập vận dụng 21.
3 Bài tập đoàn luyện 30.
2 GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ 32.
A Tóm lược lý thuyết 32.
B Dạng toán và bài tập 33.
Dạng 2.1. Tính giới hạn vô định dạng 0/0 trong đấy tử thức và mẫu thức là các đa thức 33.
1 Thí dụ 33.
2 Bài tập vận dụng 34.
Dạng 2.2. Tính giới hạn vô định dạng 0/0 trong đấy tử thức hoặc mẫu thức có chứa căn thức 38.
1 Thí dụ 39.
2 Bài tập vận dụng 40.
C Tóm lược lý thuyết 50.
D Dạng toán và bài tập 50.
Dạng 2.3. Giới hạn của hàm số lúc x → ∞ 50.
1 Thí dụ 50.
2 Bài tập vận dụng 51.
3 Bài tập đoàn luyện 60.
Dạng 2.4. Giới hạn 1 bên x → x+0 hoặc x → x−0 61.
1 Thí dụ 61.
2 Bài tập vận dụng 63.
Dạng 2.5. Giới hạn của hàm số lượng giác 65.
1 Thí dụ 65.
2 Bài tập vận dụng 66.
3 Thí dụ 67.
4 Bài tập vận dụng 68.
5 Thí dụ 70.
6 Bài tập vận dụng 71.
7 Thí dụ 72.
8 Bài tập đoàn luyện 73.
3 HÀM SỐ LIÊN TỤC 110.
A Tóm lược lý thuyết 110.
1 Hàm số liên tiếp tại 1 điểm 110.
2 Hàm số liên tiếp trên 1 khoảng, trên 1 đoạn 110.
3 Thuộc tính của hàm số liên tiếp 111.
B Dạng toán và bài tập 111.
Dạng 3.1. Xét tính liên tiếp của hàm số tại 1 điểm 111.
1 Thí dụ 111.
2 Bài tập vận dụng 113.
3 Bài tập đoàn luyện 118.
Dạng 3.2. Xét tính liên tiếp của hàm số cho trước trên R 119.
1 Thí dụ 119.
2 Bài tập vận dụng 121.
3 Bài tập đoàn luyện 122.
Dạng 3.3. Chứng minh phương trình có nghiệm 122.
1 Thí dụ 122.
2 Bài tập vận dụng 125.
3 Bài tập đoàn luyện 128.
4 Ôn tập chương IV 128.
CHƯƠNG 5 ĐẠO HÀM 143.
1 ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM – CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM 143.
A Tóm lược lý thuyết 143.
B Dạng toán và bài tập 143.
Dạng 1.1. Tính đạo hàm bằng khái niệm 143.
1 Thí dụ 143.
2 Bài tập vận dụng 144.
3 Bài tập đoàn luyện 145.
Dạng 1.2. Các luật lệ tính đạo hàm và bảng đạo hàm 145.
1 VÍ DỤ 145.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 145.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 146.
1 VÍ DỤ 147.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 148.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 148.
1 VÍ DỤ 149.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 150.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 151.
1 VÍ DỤ 153.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 154.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 155.
1 VÍ DỤ 156.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 157.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 158.
1 VÍ DỤ 158.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 159.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 161.
1 VÍ DỤ 165.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 168.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 169.
Dạng 1.3. Đạo hàm của hàm số lượng giác 171.
1 VÍ DỤ 171.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 172.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 177.
1 VÍ DỤ 180.
2 BÀI TẬP ÁP DỤNG 180.
3 BÀI TẬP RÈN LUYỆN 181.
2 ĐẠO HÀM 182.
A Tóm lược lý thuyết 182.
B Dạng toán và bài tập 182.
Dạng 2.1. Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết tiếp điểm (tại điểm M) (hoặc biết hoành độ hoặc tung độ) 182.
1 Thí dụ 182.
2 Bài tập vận dụng 184.
3 Bài tập vận dụng 187.
Dạng 2.2. Tiếp tuyến cho sẵn hệ số góc, song song – vuông góc 188.
1 Thí dụ 189.
2 Bài tập vận dụng 189.
3 Bài tập đoàn luyện 190.
Dạng 2.3. Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết điểm đi qua 199.
C Bài tập trắc nghiệm 203.
1 Đoàn luyện lần 1 208.
2 Đoàn luyện lần 1 219.
3 ĐẠO HÀM CẤP CAO VÀ VI PHÂN 230.
A Tóm lược lý thuyết 230.
B Thí dụ minh hoạ 230.
Dạng 3.1. Tính đạo hàm cấp cao của 1 hàm số 230.
1 Thí dụ 230.
2 Bài tập vận dụng 231.
Dạng 3.2. Tìm vi phân của 1 hàm số 232.
1 Thí dụ 232.
2 Bài tập vận dụng 232.
4 ÔN TẬP CHƯƠNG V 233.
PHẦN II HÌNH HỌC 253.
CHƯƠNG 3 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC 255.
1 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG 255.
A Tóm lược lý thuyết 255.
B Dạng toán và bài tập 255.
Dạng 1.1. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, đường thẳng vuông góc với đường thẳng 255.
Dạng 1.2. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 270.
1 Thí dụ 270.
2 Bài tập vận dụng 271.
2 MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG 287.
Dạng 2.1. Chứng minh mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 288.
Dạng 2.2. Chứng minh mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 291.
Dạng 2.3. Xác định góc giữa 2 mặt phẳng 293.
Dạng 2.4. Thiết diện vuông góc 302.
3 KHOẢNG CÁCH 304.
A Tóm lược lý thuyết 304.
1 Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 đường thẳng 304.
2 Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 mặt phẳng 305.
3 Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song 305.
4 Khoảng cách giữa 2 mặt phẳng song song 305.
5 Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau 305.
B Dạng toán và bài tập 305.
Dạng 3.1. Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 mặt phẳng 305.
1 Thí dụ 306.
2 Bài tập vận dụng 312.
Dạng 3.2. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau. 319.
1 Thí dụ 320.
2 Bài tập vận dụng 323.
4 Ôn tập cuối chương III 332.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu


  • Tổng hợp: Honda Anh Dũng
  • Nguồn: https://toanmath.com/2021/09/tom-tat-ly-thuyet-va-cac-dang-bai-tap-toan-11-hoc-ki-2-nguyen-quoc-duong.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button