Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2022

Tờ trình cấp Giđấy chứng thực quyền sử dụng đất là mẫu báo cáo được sử dụng lúc Cơ quan có thẩm quyền muốn báo cáo cấp trên về việc cấp Giđấy chứng thực quyền sử dụng đất cho tư nhân, tổ chức. Bạn có thể tải xuống mẫu báo cáo và sử dụng ngay tức tốc nhưng ko cần biên tập. Mời các bạn xem và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất là 1 văn bản chẳng thể thiếu của thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định của Hiến pháp. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng là gì? Mẫu đơn xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất được quy định như thế nào? Bạn phải lập tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất như thế nào? Tham khảo bài viết về Dữ liệu to sau đây.

1. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ

Tốt nhất:

Mẫu số 04a / ĐK

PHẦN ĐÃ NHẬN

Nội dung đơn đã được rà soát tính đầy đủ, rõ ràng và thích hợp với các hồ sơ xuất trình.

Vào sổ nhận giấy tờ số: ….. Sổ …..

Ngày …../…../…..
Người nhận giấy tờ
(Ký và ghi rõ họ tên)

I. BÁO CÁO CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Vui lòng đọc kỹ chỉ dẫn viết đơn trước lúc khai báo; ko xóa hoặc sửa đổi đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ nhân đất gắn liền, người điều hành đất đai

1.1. Tên (viết hoa):

1.2. Địa chỉ thường trú (1): ……………………………………………………

2. Yêu cầu:

– Đăng ký QSDĐ

– Cấp giấy chứng thực đất đai

Đăng ký quyền điều hành đất đai

Cấp giấy chứng thực của nả gắn liền với đất

(ghi lại vào hộp kiểm)

3. Bưu kiện đã đăng ký (2) ………………………………

3.1. Số lô: ……………………;

3.2. Tờ thẻ số: ……………………;

3.3. Địa chỉ tại: …………. ………………………………………………………………;

3.4. Mặt bằng: …… m²; sử dụng chung: ………… m²; sử dụng tư nhân: …………. m²;

3.5. Sử dụng vào mục tiêu: ……………………. , tính từ lúc thời khắc này: ……………………..;

3.6. Thời hạn xin sử dụng đất: ………………… .. …………………… ..;

3.7. Nguồn gốc sử dụng (3): ………………………………………………………………;

3.8. Có quyền sử dụng giảm thiểu thửa đất số ……., Của ……………………., Nội dung quyền sử dụng ……………………. †

4. Của nả gắn liền với đất (Chỉ nêu nếu đề nghị chứng thực quyền sở hữu)

4.1. Nhà ở và các công trình kiến ​​trúc khác:

a) Loại nhà, công trình (4): ………………………………;

b) Diện tích xây dựng: …………………… .. (m²);

c) Diện tích sàn (cho ở nhà) hoặc năng lực (đối với các tác phẩm khác):

d) Đồng sở hữu: …………… ..m², của nả riêng: …………………… ..m²;

d) Cấu trúc: ………… .. …………………… ..;

e) Số tầng: ……………………;

g) Thời hạn sở hữu tới: …………………………………………………………

(Trường hợp có nhiều nhà, công trình khác thì chỉ nêu thông tin chung, tổng diện tích nhà, công trình; cùng lúc liệt kê nhà, công trình sẽ kèm theo đơn).

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây cổ thụ:

a) Cây trồng chính: …………………….

b) Diện tích mặt bằng: …………………… .. m²;

c) Nguồn gốc thông minh:

– Trồng rừng của riêng bạn: £

– Nhà nước giao hàng ko thu tiền: £

– Nhà nước giao hàng thu tiền: £

– Nhận quyền chuyển nhượng: £

– Tài trợ cho việc trồng và nhận quyền: £

d) Đồng sở hữu:… .m², Của nả riêng:… .m2;

d) Thời hạn sở hữu tới ngày: …………

a) Các nhà máy chính: ……………… .;

b) Diện tích mặt bằng: ………… m²;

c) Đồng sở hữu: …………………… ..m²,

Của nả riêng: ………… m²;

d) Thời hạn sở hữu: ……………………

5. Tài liệu đính kèm:

6. Loại nợ phải trả vốn đầu tư này đề nghị khấu hao:

Các yêu cầu khác: ………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những thông tin trong đơn là đúng sự thực, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu nghĩa vụ trước luật pháp.

…………., ngày …. có thể ……
Người nộp đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, huyện, thành phố5

(Chứng nhận đối với hộ gia đình tư nhân, tập thể dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua đất, đất của tổ chức đầu cơ xây dựng nhà ở để bán)

1. Nội dung khai báo liên can tới tình trạng: ……………… ..

2. Nguồn gốc sử dụng đất: …………………………………………………….

3. Thời điểm đăng ký sử dụng đất: …………………….

4. Thời điểm tạo nên của nả gắn liền với đất: ………………………………………….

5. Trạng thái mâu thuẫn đất đai và của nả gắn liền với đất: …………………. ………………

6. Thỏa thuận với quy hoạch ko gian, quy hoạch xây dựng: …………………….

7. Nội dung khác: ………………………………………………………………

Ngày tháng 5 ……
Cán bộ địa chính
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng 5 ……
TM. Uỷ ban dân chúng
cái ghế

(Ký tên và đóng dấu)

(Trường hợp có hồ sơ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu của nả gắn liền với đất ko công nhận nội dung quy định tại các điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 mục này thì tiến hành đăng ký đất đai riêng tại điểm. 4 sẽ ko được chứng thực; nếu của nả được đăng ký riêng biệt thì nội dung điểm 2 và 3 của phần này sẽ ko được chứng thực)

2. Yêu cầu cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất

UBND THÀNH PHỐ …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Con số: ……. / TTr-TNMT

……, tháng ngày 5 ………..

BÁO CÁO
Liên quan tới việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất

Kính gửi: Ủy ban dân chúng ………………………………………………….

– Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 5 2013;

– Căn cứ Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2014 về thi hành Hiến pháp;

– Căn cứ quan điểm ​​thẩm tra của cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc;

Sau lúc rà soát lại toàn thể giấy tờ do Văn phòng đăng ký luật pháp sử dụng đất, …………………… .. Khoáng sản và Môi trường gửi tới, Ủy ban dân chúng đề nghị ……………………. †

Cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất cho: ……………………

Hiện đang sử dụng đất tại đô thị …………………………………………………….

Các tài liệu sau được đính kèm với đơn đăng ký này:

1- Giấy má xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất của …………………… .;

2- Giđấy chứng thực quyền sử dụng đất cấp cho ……………………;

3- ………………………………………………………… .;

4- ………………………………………………………….;

…………., ngày … có thể……

Trưởng phòng Khoáng sản và Môi trường
(Ký tên và đóng dấu)

4. Chỉ dẫn cách viết báo cáo cấp giấy chứng thực quyền sử dụng

– Điền đầy đủ các thông tin vào báo cáo như trên

– Các hồ sơ sau đây được đính kèm theo đơn này (Đơn khai nhận quyền sử dụng đất từ ​​ngày .., Tờ khai cấp quyền sử dụng đất cho …)

– Trưởng phòng Khoáng sản và Môi trường (ký tên, đóng dấu)

– Trình Ủy ban dân chúng

Mời bạn đọc tham khảo phân mục Xây dựng – Bất động sản tại phân mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Thông tin thêm

Tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất 2022

Tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất là mẫu bản tường trình được dùng lúc cơ quan có thẩm quyền muốn gửi tường trình lên cơ quan cấp trên về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất cho tư nhân, tổ chức. Các bạn có thể tải về mẫu tường trình và dùng luôn nhưng ko cần biên tập. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề xuất cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất là 1 tài liệu chẳng thể thiếu của thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định của luật pháp đất đai. Mẫu tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất là gì? Mẫu tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất được quy định như thế nào? Cách soạn thảo tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất ra sao? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của Honda Anh Dũng nhé.

1. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ……………………………………………

Mẫu số 04a/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã rà soát nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, hợp nhất với hồ sơ xuất trình.
Vào sổ tiếp thu giấy tờ số: ….. Quyển …..
Ngày …../…../…..Người nhận giấy tờ(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ chỉ dẫn viết đơn trước lúc kê khai; ko tẩy xóa, tu sửa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ nhân của nả gắn liền với đất, người điều hành đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………
1.2. Địa chỉ thường trú(1): …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Yêu cầu:

– Đăng ký QSDĐ
– Cấp GCN đối với đất

Đăng ký quyền điều hành đất
Cấp GCN đối với của nả trên đất

(Ghi lại √ vào ô trống chọn lọc)

3. Thửa đất đăng ký (2) ……………………………………………………………
3.1. Thửa đất số: …………………………;
3.2. Tờ bản đồ số: …………………………………;
3.3. Địa chỉ tại: ………….……………………………………………………………;
3.4. Diện tích: …… m²; sử dụng chung: …………… m²; sử dụng riêng: …………. m²;
3.5. Sử dụng vào mục tiêu: ………..………. , từ thời khắc: ……………………..;
3.6. Thời hạn đề xuất được sử dụng đất: ……………………..……………………..;
3.7. Nguồn gốc sử dụng(3): ……………………………………………………………;
3.8. Có quyền sử dụng giảm thiểu đối với thửa đất số ……., của ……………….., nội dung quyền sử dụng …………………………………………………………………..;

4. Của nả gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng thực quyền sở hữu của nả)

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): ……………..……………………………………………;
b) Diện tích xây dựng: …………………….. (m²);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ……………;
d) Sở hữu chung: …………………………..m², sở hữu riêng: …………………..m²;
đ) Kết cấu: ……………..…………………..;
e) Số tầng: ………………………………………;
g) Thời hạn sở hữu tới: ………………………………………………………………
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; cùng lúc lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu 5:

a) Loại cây chủ đạo: ……………….
b) Diện tích: …………………….. m²;
c) Nguồn gốc tạo dựng:
– Tự trồng rừng: £
– Nhà nước giao ko thu tiền: £
– Nhà nước giao có thu tiền: £
– Nhận chuyển quyền: £
– Nguồn vốn trồng, nhận quyền: £
d) Sở hữu chung: ….m², Sở hữu riêng: ….m2;
đ) Thời hạn sở hữu tới: ……………

a) Loại cây chủ đạo: ……………….;
b) Diện tích: …………………………m²;
c) Sở hữu chung: …………………..m²,
Sở hữu riêng: ………………………m²;
d) Thời hạn sở hữu tới: …………………

5. Những hồ sơ nộp kèm theo: …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại bổn phận vốn đầu tư: …………………………
Yêu cầu khác: …………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thực, nếu sai tôi hoàn toàn chịu nghĩa vụ trước luật pháp.

…………., ngày …. tháng … 5 ……Người viết đơn(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN5
(Công nhận đối với trường hợp hộ gia đình tư nhân, tập thể dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua đất, đất của tổ chức đầu cơ xây dựng nhà ở để bán)

1. Nội dung kê khai so với tình trạng: ………………………………………………..
2. Nguồn gốc sử dụng đất: …………………………………………………………….
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục tiêu đăng ký: ……………………………………..
4. Thời điểm tạo dựng của nả gắn liền với đất: ………………………………………….
5. Trạng thái mâu thuẫn đất đai, của nả gắn liền với đất: ………………..……………
6. Sự thích hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:.…………………….
7. Nội dung khác: ………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… 5 ……Công chức địa chính(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày …… tháng …… 5 ……TM. Ủy ban dân chúngChủ tịch(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có hồ sơ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu của nả gắn liền với đất thì ko công nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì ko công nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng của nả thì ko công nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này)

2. Tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất

UBND THÀNH PHỐ ………………………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————————–

Số: ……. /TTr-TNMT

……, ngày ….. tháng … 5 ………..

TỜ TRÌNHVề việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất

Kính gửi: Uỷ ban dân chúng ………………………………………….

– Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 5 2013;

– Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2014 về thi hành Luật Đất đai;

– Căn cứ quan điểm thẩm tra của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc;

Sau lúc đã rà soát lại toàn thể giấy tờ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc gửi tới, ……………..Khoáng sản và Môi trường đề xuất Uỷ ban dân chúng …………………..

Cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất cho: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện đang sử dụng đất tại xã……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Gửi kèm theo tờ trình này có các hồ sơ sau :

1- Giấy má xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất của………………………………………..;

2- Giđấy chứng thực quyền sử dụng đất đã viết cho…………………………………………………;

3- ……………………………………………………………………………………………………………….;

4- ……………………………………………………………………………………………………………….;

…………., ngày … tháng … 5……

Thủ trưởng cơ cỗ áo nguyên và môi trường(Ký tên, đóng dấu)

4. Chỉ dẫn viết tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất

– Ghi đầy đủ các thông tin có trong tờ trình như trên

– Gửi kèm theo tờ trình này có các hồ sơ gồm ( Giấy má xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất của.., Giđấy chứng thực quyền sử dụng đất đã viết cho…)

– Thủ trưởng cơ cỗ áo nguyên và môi trường (Ký tên, đóng dấu)

– Gủi lên ủy ban dân chúng

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Xây dựng – Nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

#Tờ #trình #về #việc #cấp #giấy #chứng #nhận #quyền #sử #dụng #đất

Tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất là mẫu bản tường trình được dùng lúc cơ quan có thẩm quyền muốn gửi tường trình lên cơ quan cấp trên về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất cho tư nhân, tổ chức. Các bạn có thể tải về mẫu tường trình và dùng luôn nhưng ko cần biên tập. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề xuất cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất là 1 tài liệu chẳng thể thiếu của thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định của luật pháp đất đai. Mẫu tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất là gì? Mẫu tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất được quy định như thế nào? Cách soạn thảo tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất ra sao? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của Honda Anh Dũng nhé.

1. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ……………………………………………

Mẫu số 04a/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã rà soát nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, hợp nhất với hồ sơ xuất trình.
Vào sổ tiếp thu giấy tờ số: ….. Quyển …..
Ngày …../…../…..Người nhận giấy tờ(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ chỉ dẫn viết đơn trước lúc kê khai; ko tẩy xóa, tu sửa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ nhân của nả gắn liền với đất, người điều hành đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………
1.2. Địa chỉ thường trú(1): …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Yêu cầu:

– Đăng ký QSDĐ
– Cấp GCN đối với đất

Đăng ký quyền điều hành đất
Cấp GCN đối với của nả trên đất

(Ghi lại √ vào ô trống chọn lọc)

3. Thửa đất đăng ký (2) ……………………………………………………………
3.1. Thửa đất số: …………………………;
3.2. Tờ bản đồ số: …………………………………;
3.3. Địa chỉ tại: ………….……………………………………………………………;
3.4. Diện tích: …… m²; sử dụng chung: …………… m²; sử dụng riêng: …………. m²;
3.5. Sử dụng vào mục tiêu: ………..………. , từ thời khắc: ……………………..;
3.6. Thời hạn đề xuất được sử dụng đất: ……………………..……………………..;
3.7. Nguồn gốc sử dụng(3): ……………………………………………………………;
3.8. Có quyền sử dụng giảm thiểu đối với thửa đất số ……., của ……………….., nội dung quyền sử dụng …………………………………………………………………..;

4. Của nả gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng thực quyền sở hữu của nả)

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): ……………..……………………………………………;
b) Diện tích xây dựng: …………………….. (m²);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ……………;
d) Sở hữu chung: …………………………..m², sở hữu riêng: …………………..m²;
đ) Kết cấu: ……………..…………………..;
e) Số tầng: ………………………………………;
g) Thời hạn sở hữu tới: ………………………………………………………………
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; cùng lúc lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu 5:

a) Loại cây chủ đạo: ……………….
b) Diện tích: …………………….. m²;
c) Nguồn gốc tạo dựng:
– Tự trồng rừng: £
– Nhà nước giao ko thu tiền: £
– Nhà nước giao có thu tiền: £
– Nhận chuyển quyền: £
– Nguồn vốn trồng, nhận quyền: £
d) Sở hữu chung: ….m², Sở hữu riêng: ….m2;
đ) Thời hạn sở hữu tới: ……………

a) Loại cây chủ đạo: ……………….;
b) Diện tích: …………………………m²;
c) Sở hữu chung: …………………..m²,
Sở hữu riêng: ………………………m²;
d) Thời hạn sở hữu tới: …………………

5. Những hồ sơ nộp kèm theo: …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại bổn phận vốn đầu tư: …………………………
Yêu cầu khác: …………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thực, nếu sai tôi hoàn toàn chịu nghĩa vụ trước luật pháp.

…………., ngày …. tháng … 5 ……Người viết đơn(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN5
(Công nhận đối với trường hợp hộ gia đình tư nhân, tập thể dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua đất, đất của tổ chức đầu cơ xây dựng nhà ở để bán)

1. Nội dung kê khai so với tình trạng: ………………………………………………..
2. Nguồn gốc sử dụng đất: …………………………………………………………….
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục tiêu đăng ký: ……………………………………..
4. Thời điểm tạo dựng của nả gắn liền với đất: ………………………………………….
5. Trạng thái mâu thuẫn đất đai, của nả gắn liền với đất: ………………..……………
6. Sự thích hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:.…………………….
7. Nội dung khác: ………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… 5 ……Công chức địa chính(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày …… tháng …… 5 ……TM. Ủy ban dân chúngChủ tịch(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có hồ sơ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu của nả gắn liền với đất thì ko công nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì ko công nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng của nả thì ko công nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này)

2. Tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất

UBND THÀNH PHỐ ………………………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————————–

Số: ……. /TTr-TNMT

……, ngày ….. tháng … 5 ………..

TỜ TRÌNHVề việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất

Kính gửi: Uỷ ban dân chúng ………………………………………….

– Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 5 2013;

– Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2014 về thi hành Luật Đất đai;

– Căn cứ quan điểm thẩm tra của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc;

Sau lúc đã rà soát lại toàn thể giấy tờ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc gửi tới, ……………..Khoáng sản và Môi trường đề xuất Uỷ ban dân chúng …………………..

Cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất cho: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện đang sử dụng đất tại xã……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Gửi kèm theo tờ trình này có các hồ sơ sau :

1- Giấy má xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất của………………………………………..;

2- Giđấy chứng thực quyền sử dụng đất đã viết cho…………………………………………………;

3- ……………………………………………………………………………………………………………….;

4- ……………………………………………………………………………………………………………….;

…………., ngày … tháng … 5……

Thủ trưởng cơ cỗ áo nguyên và môi trường(Ký tên, đóng dấu)

4. Chỉ dẫn viết tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất

– Ghi đầy đủ các thông tin có trong tờ trình như trên

– Gửi kèm theo tờ trình này có các hồ sơ gồm ( Giấy má xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất của.., Giđấy chứng thực quyền sử dụng đất đã viết cho…)

– Thủ trưởng cơ cỗ áo nguyên và môi trường (Ký tên, đóng dấu)

– Gủi lên ủy ban dân chúng

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Xây dựng – Nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

#Tờ #trình #về #việc #cấp #giấy #chứng #nhận #quyền #sử #dụng #đất

Tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất là mẫu bản tường trình được dùng lúc cơ quan có thẩm quyền muốn gửi tường trình lên cơ quan cấp trên về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất cho tư nhân, tổ chức. Các bạn có thể tải về mẫu tường trình và dùng luôn nhưng ko cần biên tập. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề xuất cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất là 1 tài liệu chẳng thể thiếu của thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định của luật pháp đất đai. Mẫu tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất là gì? Mẫu tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất được quy định như thế nào? Cách soạn thảo tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất ra sao? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của Honda Anh Dũng nhé.

1. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi: ……………………………………………

Mẫu số 04a/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã rà soát nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, hợp nhất với hồ sơ xuất trình.
Vào sổ tiếp thu giấy tờ số: ….. Quyển …..
Ngày …../…../…..Người nhận giấy tờ(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ chỉ dẫn viết đơn trước lúc kê khai; ko tẩy xóa, tu sửa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ nhân của nả gắn liền với đất, người điều hành đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………
1.2. Địa chỉ thường trú(1): …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Yêu cầu:

– Đăng ký QSDĐ
– Cấp GCN đối với đất

Đăng ký quyền điều hành đất
Cấp GCN đối với của nả trên đất

(Ghi lại √ vào ô trống chọn lọc)

3. Thửa đất đăng ký (2) ……………………………………………………………
3.1. Thửa đất số: …………………………;
3.2. Tờ bản đồ số: …………………………………;
3.3. Địa chỉ tại: ………….……………………………………………………………;
3.4. Diện tích: …… m²; sử dụng chung: …………… m²; sử dụng riêng: …………. m²;
3.5. Sử dụng vào mục tiêu: ………..………. , từ thời khắc: ……………………..;
3.6. Thời hạn đề xuất được sử dụng đất: ……………………..……………………..;
3.7. Nguồn gốc sử dụng(3): ……………………………………………………………;
3.8. Có quyền sử dụng giảm thiểu đối với thửa đất số ……., của ……………….., nội dung quyền sử dụng …………………………………………………………………..;

4. Của nả gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng thực quyền sở hữu của nả)

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): ……………..……………………………………………;
b) Diện tích xây dựng: …………………….. (m²);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ……………;
d) Sở hữu chung: …………………………..m², sở hữu riêng: …………………..m²;
đ) Kết cấu: ……………..…………………..;
e) Số tầng: ………………………………………;
g) Thời hạn sở hữu tới: ………………………………………………………………
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; cùng lúc lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu 5:

a) Loại cây chủ đạo: ……………….
b) Diện tích: …………………….. m²;
c) Nguồn gốc tạo dựng:
– Tự trồng rừng: £
– Nhà nước giao ko thu tiền: £
– Nhà nước giao có thu tiền: £
– Nhận chuyển quyền: £
– Nguồn vốn trồng, nhận quyền: £
d) Sở hữu chung: ….m², Sở hữu riêng: ….m2;
đ) Thời hạn sở hữu tới: ……………

a) Loại cây chủ đạo: ……………….;
b) Diện tích: …………………………m²;
c) Sở hữu chung: …………………..m²,
Sở hữu riêng: ………………………m²;
d) Thời hạn sở hữu tới: …………………

5. Những hồ sơ nộp kèm theo: …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại bổn phận vốn đầu tư: …………………………
Yêu cầu khác: …………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thực, nếu sai tôi hoàn toàn chịu nghĩa vụ trước luật pháp.

…………., ngày …. tháng … 5 ……Người viết đơn(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN5
(Công nhận đối với trường hợp hộ gia đình tư nhân, tập thể dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua đất, đất của tổ chức đầu cơ xây dựng nhà ở để bán)

1. Nội dung kê khai so với tình trạng: ………………………………………………..
2. Nguồn gốc sử dụng đất: …………………………………………………………….
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục tiêu đăng ký: ……………………………………..
4. Thời điểm tạo dựng của nả gắn liền với đất: ………………………………………….
5. Trạng thái mâu thuẫn đất đai, của nả gắn liền với đất: ………………..……………
6. Sự thích hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:.…………………….
7. Nội dung khác: ………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… 5 ……Công chức địa chính(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày …… tháng …… 5 ……TM. Ủy ban dân chúngChủ tịch(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có hồ sơ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu của nả gắn liền với đất thì ko công nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì ko công nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng của nả thì ko công nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này)

2. Tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất

UBND THÀNH PHỐ ………………………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————————–

Số: ……. /TTr-TNMT

……, ngày ….. tháng … 5 ………..

TỜ TRÌNHVề việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất

Kính gửi: Uỷ ban dân chúng ………………………………………….

– Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 5 2013;

– Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 5 2014 về thi hành Luật Đất đai;

– Căn cứ quan điểm thẩm tra của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc;

Sau lúc đã rà soát lại toàn thể giấy tờ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc gửi tới, ……………..Khoáng sản và Môi trường đề xuất Uỷ ban dân chúng …………………..

Cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất cho: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện đang sử dụng đất tại xã……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Gửi kèm theo tờ trình này có các hồ sơ sau :

1- Giấy má xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất của………………………………………..;

2- Giđấy chứng thực quyền sử dụng đất đã viết cho…………………………………………………;

3- ……………………………………………………………………………………………………………….;

4- ……………………………………………………………………………………………………………….;

…………., ngày … tháng … 5……

Thủ trưởng cơ cỗ áo nguyên và môi trường(Ký tên, đóng dấu)

4. Chỉ dẫn viết tờ trình về việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất

– Ghi đầy đủ các thông tin có trong tờ trình như trên

– Gửi kèm theo tờ trình này có các hồ sơ gồm ( Giấy má xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất của.., Giđấy chứng thực quyền sử dụng đất đã viết cho…)

– Thủ trưởng cơ cỗ áo nguyên và môi trường (Ký tên, đóng dấu)

– Gủi lên ủy ban dân chúng

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Xây dựng – Nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

#Tờ #trình #về #việc #cấp #giấy #chứng #nhận #quyền #sử #dụng #đất


#Tờ #trình #về #việc #cấp #giấy #chứng #nhận #quyền #sử #dụng #đất

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button