Thời gian học thực hành lái xe ô tô 2022

Quy định mới về thời kì học lái xe 5 2022

Vừa qua, Bộ Giao thông Công chính và Quản lý đường thủy đã ban hành Thông tư 04/2022 / TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 12/2017 / TT-BGTVT về huấn luyện, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Đặc thù là điều chỉnh thời kì tập lái trên sân tập lái và trên đường trường.

Chi tiết, bắt đầu từ ngày 15/6/2022, sẽ kéo dài thời kì tập lái xe oto trên đường và rút ngắn thời kì thực hành trên sân tập lái xe oto.

Kéo dài thời kì học lái xe đường trường

Chi tiết, Điều 7 Điều 1 Thông tư 04/2022 / TT-BGTVT điều chỉnh thời kì tập lái xe trong khóa huấn luyện lái xe như sau:

– Đối với hạng B1 (máy học tự động):

+ Giảm thời kì tập lái từ 45 giờ xuống còn 41 giờ;

+ Tăng thời kì thực hành trên các trục đường từ 20 giờ lên 24 giờ.

– Đối với hạng B1 (học xe số cơ khí), hạng B2:

+ Giảm thời kì tập lái từ 45 giờ xuống còn 41 giờ;

+ Tăng thời kì thực hành trên đường từ 36 giờ lên 40 giờ.

– Đối với hạng C:

+ Giảm thời kì tập lái từ 46 giờ xuống còn 43 giờ;

+ Tăng thời kì thực hành trên đường từ 45 giờ lên 48 giờ.

Ngoài ra, Khoản 9 Điều 1 Thông tư 04/2022 / TT-BGTVT cũng cho phép các cơ sở huấn luyện kéo dài thời kì trang bị và sử dụng xe mô phỏng trường lái để huấn luyện lái xe tới hết ngày 31/12/2022.

(Hiện tại, Điều 12, Điều 2 Thông tư 01/2021 / TT-BGTVT quy định các cơ sở huấn luyện phải trang bị và sử dụng thiết bị mô phỏng trường lái để huấn luyện lái xe bắt đầu từ ngày 1/7/2022.)

Thông tư 04/2022 / TT-BGTVT sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6/2022.

Xem thông tin có ích khác trong phần Phổ biến hợp lí về Dữ liệu to.

Thông tin thêm

Thời gian học thực hành lái xe oto 2022

Quy định mới về thời kì học thực hành lái xe oto 2022

Vừa qua, Bộ giao thông vận chuyển đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về huấn luyện, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trong đấy, điều chỉnh thời kì học thực hành lái xe oto trên sân tập lái và trên đường giao thông.

Chi tiết, từ ngày 15/6/2022 sẽ tăng thời kì học thực hành lái xe oto trên đường và giảm thời kì học thực hành trên sân tập lái xe ôtô.

Tăng thời kì học thực hành lái xe trên đường

Chi tiết, khoản 7 Điều 1 Thông tư 04/2022/TT-BGTVT điều chỉnh thời kì học thực hành lái xe oto trong chương trình huấn luyện lái xe oto như sau:

– Đối với hạng B1 (học xe số tự động):

+ Giảm thời kì học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ xuống 41 giờ;

+ Tăng thời kì học thực hành trên đường giao thông từ 20 giờ lên 24 giờ.

– Đối với hạng B1 (học xe số cơ khí), hạng B2:

+ Giảm thời kì học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ xuống 41 giờ;

+ Tăng thời kì học thực hành trên đường giao thông từ 36 giờ lên 40 giờ.

– Đối với hạng C:

+ Giảm thời kì học thực hành trên sân tập lái từ 46 giờ xuống 43 giờ;

+ Tăng thời kì học thực hành trên đường giao thông từ 45 giờ lên 48 giờ.

Ngoài ra, khoản 9 Điều 1 Thông tư 04/2022/TT-BGTVT còn cho phép cơ sở huấn luyện kéo dài thời kì trang bị và sử dụng ca bin mô phỏng học lái xe để huấn luyện lái xe oto tới ngày 31/12/2022.

(Hiện nay, khoản 12 Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT quy định cơ sở huấn luyện phải trang bị và sử dụng ca bin mô phỏng học lái xe để huấn luyện lái xe oto từ ngày 01/7/2022.)

Thông tư 04/2022/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2022.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Thời #gian #học #thực #hành #lái #tô

Quy định mới về thời kì học thực hành lái xe oto 2022

Vừa qua, Bộ giao thông vận chuyển đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về huấn luyện, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trong đấy, điều chỉnh thời kì học thực hành lái xe oto trên sân tập lái và trên đường giao thông.

Chi tiết, từ ngày 15/6/2022 sẽ tăng thời kì học thực hành lái xe oto trên đường và giảm thời kì học thực hành trên sân tập lái xe ôtô.

Tăng thời kì học thực hành lái xe trên đường

Chi tiết, khoản 7 Điều 1 Thông tư 04/2022/TT-BGTVT điều chỉnh thời kì học thực hành lái xe oto trong chương trình huấn luyện lái xe oto như sau:

– Đối với hạng B1 (học xe số tự động):

+ Giảm thời kì học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ xuống 41 giờ;

+ Tăng thời kì học thực hành trên đường giao thông từ 20 giờ lên 24 giờ.

– Đối với hạng B1 (học xe số cơ khí), hạng B2:

+ Giảm thời kì học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ xuống 41 giờ;

+ Tăng thời kì học thực hành trên đường giao thông từ 36 giờ lên 40 giờ.

– Đối với hạng C:

+ Giảm thời kì học thực hành trên sân tập lái từ 46 giờ xuống 43 giờ;

+ Tăng thời kì học thực hành trên đường giao thông từ 45 giờ lên 48 giờ.

Ngoài ra, khoản 9 Điều 1 Thông tư 04/2022/TT-BGTVT còn cho phép cơ sở huấn luyện kéo dài thời kì trang bị và sử dụng ca bin mô phỏng học lái xe để huấn luyện lái xe oto tới ngày 31/12/2022.

(Hiện nay, khoản 12 Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT quy định cơ sở huấn luyện phải trang bị và sử dụng ca bin mô phỏng học lái xe để huấn luyện lái xe oto từ ngày 01/7/2022.)

Thông tư 04/2022/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2022.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Thời #gian #học #thực #hành #lái #tô

Quy định mới về thời kì học thực hành lái xe oto 2022

Vừa qua, Bộ giao thông vận chuyển đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về huấn luyện, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trong đấy, điều chỉnh thời kì học thực hành lái xe oto trên sân tập lái và trên đường giao thông.

Chi tiết, từ ngày 15/6/2022 sẽ tăng thời kì học thực hành lái xe oto trên đường và giảm thời kì học thực hành trên sân tập lái xe ôtô.

Tăng thời kì học thực hành lái xe trên đường

Chi tiết, khoản 7 Điều 1 Thông tư 04/2022/TT-BGTVT điều chỉnh thời kì học thực hành lái xe oto trong chương trình huấn luyện lái xe oto như sau:

– Đối với hạng B1 (học xe số tự động):

+ Giảm thời kì học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ xuống 41 giờ;

+ Tăng thời kì học thực hành trên đường giao thông từ 20 giờ lên 24 giờ.

– Đối với hạng B1 (học xe số cơ khí), hạng B2:

+ Giảm thời kì học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ xuống 41 giờ;

+ Tăng thời kì học thực hành trên đường giao thông từ 36 giờ lên 40 giờ.

– Đối với hạng C:

+ Giảm thời kì học thực hành trên sân tập lái từ 46 giờ xuống 43 giờ;

+ Tăng thời kì học thực hành trên đường giao thông từ 45 giờ lên 48 giờ.

Ngoài ra, khoản 9 Điều 1 Thông tư 04/2022/TT-BGTVT còn cho phép cơ sở huấn luyện kéo dài thời kì trang bị và sử dụng ca bin mô phỏng học lái xe để huấn luyện lái xe oto tới ngày 31/12/2022.

(Hiện nay, khoản 12 Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT quy định cơ sở huấn luyện phải trang bị và sử dụng ca bin mô phỏng học lái xe để huấn luyện lái xe oto từ ngày 01/7/2022.)

Thông tư 04/2022/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2022.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Thời #gian #học #thực #hành #lái #tô


#Thời #gian #học #thực #hành #lái #tô

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button