Số thập phân là gì? Phép tính và bài tập về số thập phân

Bạn muốn mày mò cụ thể. Số thập phân là gì? Để biết các phép tính và bài tập với số thập phân, mời các bạn tham khảo bài viết sau. Trong bài học này, Dữ liệu bự phân phối cho các em các định nghĩa và bài tập giúp các em củng cố lại kiến ​​thức 1 cách dễ ợt và ôn tập bài 5 số thập phân hiệu quả.

Số thập phân là gì?† Các phép tính và bài tập về số thập phân. Đây là kiến ​​thức rất quan trọng, thường gặp trong các đề rà soát, đề thi Toán 5. Các em có thể tham khảo để nắm vững kiến ​​thức này.

Các định nghĩa, thí dụ và bài tập về số thập phân

Nội dung:
I. Số thập phân là gì?
II. Các phép tính với số thập phân.
III. Bài tập về số thập phân.

I. Số thập phân LÀ GÌ?

1. Số thập phân

Sự khác biệt là gì?

Khi ấy các số 0,1; 0,001; 0,001 được gọi là số thập phân.

Sao anh không quay lại với hồn ma?

Các số 0,3; 0,09, 0,011 cũng là số thập phân.

2. Cấu trúc số thập phân

Mỗi số thập phân bao gồm 2 phần: phần nguyên và phần thập phân, được phân tích bằng dấu phẩy.
+ Các chữ số bên trái dấu thập phân là số nguyên.
+ Các số bên phải dấu thập phân là số thập phân.

Thí dụ 1:

Du lịch đến Pháp

Thí dụ 2:

So du tha phan

3. Hàng số thập phân. Đọc, viết số thập phân

a) Thí dụ: Trong số thập phân 345,416:
– Phần nguyên gồm: 3 trăm, 4 chục, 5 đơn vị.
– Phần thập phân gồm: 4 phần mười, 1 %, 6 phần ngàn.
Số 345,416 trong hệ thập phân là: 3 trăm 4 mươi lăm phẩy 4 trăm lẻ 6.

b) Quan hệ giữa đơn vị của 2 hàng liên tục.

Sao anh không quay lại với hồn ma?

c) Đọc và viết các số thập phân.
– Để đọc 1 số thập phân, ta đọc từ hàng cao xuống hàng thấp: trước tiên đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau ấy đọc phần thập phân.
– Muốn viết số thập phân ta viết xen kẽ từ hàng cao xuống hàng thấp: trước hết viết phần nguyên, viết dấu phẩy, sau ấy viết phần thập phân.

II. CÁC PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ

1. Thêm 2 chữ số thập phân

Để thêm 2 số thập phân, chúng tôi tiến hành như sau:
– Viết 1 số hạng bên dưới số hạng kia sao cho các số cùng hàng ở cùng cột.
– Thêm giống như cộng các số thiên nhiên.
– Viết dấu phẩy vào cột tổng các số hạng có dấu phẩy.

Thí dụ.: 45,08 + 24,97 =?
Chúng tôi tính toán và sau ấy tiến hành như sau:

1 5 đô la

2. Trừ 2 số thập phân

Để trừ 1 số thập phân khỏi 1 số thập phân, hãy tuân theo các bước sau:
– Viết số trừ vào dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng hàng trong cột.
– Trừ giống số thiên nhiên.
– Viết dấu phẩy ở cột chênh lệch với dấu phẩy của số bị trừ và số bị trừ.

Thí dụ: 68, 4 – 25, 7 =?

tru 2 so tha phan

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ bé hơn số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ thì ta có thể viết thêm 1 số ko phù hợp vào bên phải phần thập phân của số ấy để bị trừ và sau ấy trừ như trừ các số thiên nhiên.

Thí dụ.: 45,8 – 26,54 =?

Bản chất của luật

3. Phép nhân

a) Nhân 1 số thập phân với 1 số nguyên

Để nhân 1 số thập phân với 1 số thiên nhiên, hãy tuân theo các bước sau:
– Nhân với số thiên nhiên.
– Đếm xem có bao lăm chữ số ở phần thập phân của số thập phân, sau ấy dùng dấu phẩy để cách trở số chữ số từ phải sang trái.

Thí dụ.: 6,8 x 15 =?

Chúng tôi tính toán và sau ấy tiến hành như sau:

Hiện tượng và không có điện trở lại

b) Nhân 1 số thập phân với 10, 100,1000, …

Để nhân 1 số thập phân với 10, 100,1000, … ta chỉ cần dời dấu thập phân của chữ số 1, 2, 3, … ấy sang bên phải.

Thí dụ.:
1,5 x 10 = 15
0,912 x 100 = 91,2
4,32 x 1000 = 4320.

c) Nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân

Để nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân, hãy tuân theo các bước sau:
– Nhân với 1 số thiên nhiên.
– Đếm xem có bao lăm chữ số ở phần thập phân của cả 2 thừa số, sau ấy dùng dấu phẩy để phân cách từ phải sang trái có bao lăm chữ số được tích.

Thí dụ.: 25,6 x 1,5 =?
Chúng tôi tính toán và sau ấy tiến hành như sau:

Sự khác biệt là gì?

Kiến thức nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân cũng được Honda Anh Dũng san sẻ cụ thể. Tham khảo thêm bài này để hiểu thêm về bài học này.

4. Bộ phận

a) Chia 1 số thập phân cho 1 số nguyên

Để chia 1 số thập phân cho 1 số thiên nhiên, hãy tiến hành như sau:
– Chia cả phần của số bị chia cho số bị chia.
– Viết dấu phẩy vào bên phải thương vừa tìm được trước lúc lấy chữ số trước hết ở phần thập phân của số bị chia để tiếp diễn tiến hành phép chia.
– Tiếp tục chia cho từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Thí dụ.: 216,72: 42 =?

Chúng tôi tính toán và tiến hành như sau:

 Hiện tượng và không có điện trở lại

b) Chia 1 số thập phân cho 10, 100, 1000 …
Để chia 1 số thập phân cho 10, 100, 1000, … ta chỉ cần dời dấu thập phân của số ấy 1, 2, 3, … tương ứng sang trái.

Thí dụ.:
43,2: 10 = 4,32
12,5: 100 = 0,125
2543,6: 1000 = 2,5436

c) Chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thiên nhiên có thương là số thập phân

Khi chúng ta chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thiên nhiên và để lại 1 số dư, chúng ta thực hiện chia như sau:
– Viết dấu phẩy vào bên phải thương.
– Thêm 1 số vào bên phải số dư rồi chia.
– Còn dư thì ta viết thêm chữ số 00 vào bên phải số dư vừa rồi chia tiếp, có thể tiếp diễn tương tự.

Thí dụ.: 483: 35 =?
Chúng tôi tính toán và sau ấy tiến hành như sau:

Cầu

d) Chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thập phân

Để chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thập phân:
– Đếm xem có bao lăm chữ số ở phần thập phân của số bị chia, rồi cộng bấy nhiêu số 0 vào bên phải của số chia.
– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi tiến hành phép chia như chia số thiên nhiên.

Thí dụ: 3: 6,25 =?
Chúng tôi tính toán và sau ấy tiến hành như sau:

chia

e) Chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân

Để chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân, hãy tuân theo các bước sau:
– Đếm xem có bao lăm chữ số ở phần thập phân của số bị chia, rồi dời phần thập phân của số bị chia sang bên phải bao lăm chữ số.
– Bỏ dấu thập phân ở số bị chia, sau ấy tiến hành phép chia như đối với số thiên nhiên.

Thí dụ.: 91,08: 3,6 =?

Chúng tôi thiết lập tính toán và sau ấy tiến hành như sau:

Bản chất của luật

III. MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ DÃY SỐ

1. Chuyển phân số thành số thập phân

Để chuyển 1 phân số thành số thập phân, hãy chia tử số của phân số cho mẫu số của phân số ấy.

So sánh công suất ảo và so sánh nó với 16

Hướng áp giải pháp: Chúng tôi tiến hành phép chia: 7: 5 và 30: 12

Câu giải đáp:
Chúng ta có:

Không thể tìm thấy giải pháp

Ngoài ra, 1 số phân số cho phép chúng ta chuyển phân số thành số thập phân và sau ấy chuyển các phân số thập phân ấy sang số thập phân. Đối với các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000, … thì số chữ số ko ở mẫu số tương ứng với số chữ số thập phân.

Kết quả của trận chiến là gì?

Câu giải đáp:
Chúng ta có:

So sánh và đối chiếu cấu trúc của 19

2. Chuyển hỗn số thành số thập phân

Để chuyển hỗn số thành số thập phân, chúng ta có 2 cách:
– Cách 1: Chuyển hỗn số thành phân số rồi chuyển phân số thành số thập phân.
– Cách 2: Giữ nguyên phần nguyên, chuyển phần phân số thành số thập phân và thêm phần nguyên.

Beat zo tha phan

Câu giải đáp:

Tuyên bố sự trở lại của bóng ma

3. Chuyển đổi các đơn vị độ dài, khối lượng, diện tích, v.v. sang số thập phân

Để biến đổi các đơn vị độ dài, khối lượng, diện tích, v.v. sang số thập phân, chúng tôi tiến hành các bước sau:
+ Nhận biết 2 đơn vị đo đã cho và tìm mối liên hệ giữa các đơn vị ấy.
+ Viết số đo đã cho dưới dạng phân số thập phân.
+ Chuyển số thập phân sang số thập phân.

Thí dụ.: Nhập các số thập phân chuẩn xác:
8 m 45 centimet =… m
2 kg 50 g =… kg

Hướng áp giải pháp:
Vận dụng kiến ​​thức:
– 1m = 100cm.
– 1kg = 1000g.

Câu giải đáp:

So khai tha phan

4. Chuyển số thập chia thành phân số thập phân

Để biến đổi 1 số thập chia thành 1 phân số thập phân, hãy tuân theo các bước sau:
+ Bước 1: Xác định số chữ số ở phần thập phân.
+ Bước 2: Viết mẫu số của phân số là các số 10, 100, 1000, … có số chữ số 0 bằng số chữ số thập phân đã xác định ở bước 1.

Thí dụ.: Chuyển số thập phân 5,43 thành phân số thập phân.

Câu giải đáp:

nữ quyền

5. So sánh số thập phân

Để so sánh 2 số thập phân, chúng ta có thể làm như sau:
– So sánh phần nguyên của 2 số ấy, giống như so sánh 2 số thiên nhiên, số thập phân có phần nguyên bự hơn là số bự hơn.
– Nếu phần nguyên của 2 số ấy bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân, của phần mười, %, phần ngàn … với 1 hàng chi tiết có chữ số thập phân ở hàng tương ứng. Câu giải đáp càng bự thì con số càng bự.
– Từ việc so sánh các số thập phân, ta xếp các số từ nhỏ nhất tới bự nhất: số nhỏ nhất xếp trước, sau ấy tới số bự hơn và rốt cục là số bự nhất trong dãy.

Thí dụ.: Viết các số thập phân sau theo quy trình từ bé nhất tới bự nhất: 7,34; 6,42; 5,98; 7,43; 6,01

Câu giải đáp:

hãy đạt mục tiêu

6. Các vấn đề với cộng / trừ / nhân / chia các số thập phân

Để giải các bài toán cộng / trừ / nhân / chia các số thập phân, chúng ta làm như sau:
+ Xác định vấn đề.
+ Áp dụng các luật lệ cộng / trừ / nhân / chia số thập phân để giải toán.

Thí dụ.: 1 khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 80,6 m, chiều dài hơn chiều rộng 20,5 m. Tính chu vi của mảnh sân ấy.

Hướng áp giải pháp:
– Bước 1: Chiều dài sân = chiều rộng sân + 20,5 m.
– Bước 2: Chu vi khu vườn hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.

Chú ý: Áp dụng luật lệ cộng, nhân số thập phân để tính toán.

Câu giải đáp:
Chiều dài của khu vườn là:
80,6 + 20,5 = 101,1 (m)
Chu vi của sân là:
(80,6 + 101,1) x 2 = 363,4 (m)
Đáp số: 363,4m.

https://thuthuat.taimienphi.vn/so-thap-phan-la-gi-phep-tinh-va-bai-tap-ve-so-thap-phan-69715n.aspx
Hi vọng rằng bạn đã biết với những san sẻ trên Số thập phân là gì?, bài tập về số thập phân, từ ấy làm bài tập và củng cố kiến ​​thức hiệu quả. Nếu vẫn chưa rõ bài nào bạn có thể để lại comment, thầy Honda Anh Dũng sẽ trả lời.

Thông tin thêm

Số thập phân là gì? Phép tính và bài tập về số thập phân

Các em muốn mày mò cụ thể Số thập phân là gì? Phép tính và bài tập về số thập phân thì hãy tham khảo ngay bài viết sau. Trong bài này, Honda Anh Dũng sẽ đưa ra các định nghĩa, dạng bài tập giúp các em dễ ợt củng cố được tri thức, ôn tập bài học Số thập phân lớp 5 hiệu quả.

Số thập phân là gì? Phép tính và bài tập về số thập phân. Đây là tri thức rất quan trọng, hiện ra nhiều trong bài rà soát và bài thi Toán 5. Các em cùng tham khảo để có thể nắm vững tri thức này.

Khái niệm số thập phân, thí dụ và bài tập 

Nội dung bài viết:I. Số thập phân là gì?.II. Các phép tính với số thập phân.III. Các bài tập về số thập phân.

I. SỐ THẬP PHÂN LÀ GÌ ?

1. Số Thập Phân

Khi ấy, các số 0,1; 0, 001; 0,001 được gọi là các số thập phân.

Các số 0,3; 0,09, 0,011 cũng là số thập phân.

2. Cấu Tạo Số Thập Phân

Mỗi số thập phân gồm 2 phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy.+ Những chữ số ở bên trái dấu phẩy là phần nguyên.+ Những chữ số ở bên phải dấu phẩy là phần thập phân.

Thí dụ 1:

Thí dụ 2:

3. Hàng Của Số Thập Phân. Đọc, Viết Số Thập Phân

a) Thí dụ: Trong số thập phân 345,416:– Phần nguyên gồm có: 3 trăm, 4 chục, 5 đơn vị.– Phần thập phân gồm có: 4 phần mười, 1 %, 6 phần ngàn.Số thập phân 345,416 đọc là: 3 trăm 4 mươi lăm phẩy 4 trăm linh 6.

b) Quan hệ giữa các đơn vị của 2 hàng liền nhau.

c) Đọc, viết số thập phân.– Muốn đọc 1 số thập phân, ta đọc tuần tự từ hàng cao tới hàng thấp: trước tiên đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau ấy đọc phần thập phân.– Muốn viết 1 số thập phân, ta viết tuần tự từ hàng cao tới hàng thấp: trước tiên viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau ấy viết phần thập phân.

II. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

1. Cộng Hai Số Thập Phân

Muốn cộng 2 số thập phân ta làm như sau:– Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng 1 hàng đặt thẳng cột với nhau.– Cộng như cộng các số thiên nhiên.– Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Thí dụ: 45, 08 + 24, 97 = ?Ta đặt tính rồi làm như sau:

2. Trừ Hai Số Thập Phân

Muốn trừ 1 số thập phân cho 1 số thập phân ta làm như sau:– Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng 1 hàng đặt thẳng cột với nhau.– Trừ như trừ các số thiên nhiên.– Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Thí dụ: 68, 4 – 25, 7 = ?

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm 1 số phù hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số thiên nhiên.

Thí dụ: 45, 8 – 26,54 = ?

3. Phép Nhân

a) Nhân 1 số thập phân với 1 số thiên nhiên

Muốn nhân 1 số thập phân với 1 số thiên nhiên ta làm như sau:– Nhân như nhân các số thiên nhiên.– Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao lăm chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số diễn ra từ phải sang trái.

Thí dụ: 6,8 x 15 = ?

Ta đặt tính rồi làm như sau:

b) Nhân 1 số thập phân với 10, 100,1000, …

Muốn nhân 1 số thập phân với 10, 100,1000, … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số ấy tuần tự sang bên phải 1, 2, 3, … chữ số.

Thí dụ:1,5 x 10 = 150,912 x 100 = 91,24,32 x 1000 = 4320.

c) Nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân

Muốn nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân ta làm như sau:– Nhân như số thiên nhiên.– Đếm xem trong phần thập phân của cả 2 thừa số có bao lăm chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số diễn ra từ phải sang trái.

Thí dụ: 25,6 x 1,5 = ?Ta đặt tính rồi làm như sau:

Kiến thức nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân cũng được Honda Anh Dũng san sẻ rất cụ thể. Các em cùng tham khảo để thông suốt hơn về bài học này.

4. Phép chia

a) Chia 1 số thập phân cho 1 số thiên nhiên

Muốn chia 1 số thập phân với 1 số thiên nhiên ta làm như sau:– Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.– Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm trước lúc lấy chữ số trước hết ở phần thập phân của số bị chia để tiếp diễn tiến hành phép chia.– Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Thí dụ: 216,72 : 42 = ?

Ta đặt tính và làm như sau:

b) Chia 1 số thập phân cho 10, 100, 1000…Muốn chia 1 số thập phân cho 10, 100, 1000,.. ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số ấy tuần tự sang bên trái 1, 2, 3,… chữ số.

Thí dụ:43, 2 : 10 = 4, 3212,5 : 100 = 0,1252543,6 : 1000 = 2,5436

c) Chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thiên nhiên nhưng thương tìm được là 1 số thập phân

Khi chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thiên nhiên nhưng còn dư, ta tiếp diễn chia như sau:– Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.– Viết thêm vào bên phải số dư 1 chữ số 00 rồi chia tiếp.– Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm bên phải số dư mới 1 chữ số 00 rồi tiếp diễn chia, và có thể cứ làm như thế mãi.

Thí dụ: 483 : 35 = ?Ta đặt tính rồi làm như sau:

d) Chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thập phân

Muốn chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thập phân ta làm như sau:– Đếm xem có bao lăm chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi tiến hành phép chia như chia các số thiên nhiên.

Ví ụ: 3 : 6,25 = ?Ta đặt tính rồi làm như sau:

e) Chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân

Muốn chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân ta làm như sau:– Đếm xem có bao lăm chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi tiến hành phép chia như chia số thiên nhiên.

Thí dụ: 91,08 : 3,6 = ?

Ta đặt tính rồi tiến hành như sau:

III. MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN

1. Chuyển phân số thành số thập phân

+ Để chuyển phân số thành số thập phân, ta tiến hành việc chia tử số của phân số cho mẫu số của phân số ấy.

Hướng áp giải: Ta tiến hành các phép chia: 7 : 5 và 30 : 12

Lời giải:Ta có:

+ Ngoài ra, với 1 số phân số, ta có thể đổi phân số thành phân số thập phân sau ấy chuyển các phân số thập phân đấy thành số thập phân. Với các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000, … thì số lượng số 0 của mẫu số tương ứng với số lượng số ở phần thập phân.

Lời giải:Ta có:

2. Chuyển hỗn số thành số thập phân

Để chuyển hỗn số thành số thập phân, ta có 2 cách sau:– Cách 1: Chuyển hỗn số thành phân số sau ấy tiến hành chuyển phân số thành số thập phân.– Cách 2: Giữ nguyên phần nguyên, chuyển phần phân số thành số thập phân sau ấy cùng với phần nguyên.

Lời giải:

3. Chuyển các đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo diện tích… dưới dạng số thập phân

Để chuyển các đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo diện tích… thành số thập phân, ta tiến hành các bước sau:+ Xác định 2 đơn vị đo đã cho và tìm mối liên hệ giữa các đơn vị đo đấy.+ Viết số đo đã cho thành phân số thập phân.+ Chuyển phân số thập chia thành số thập phân.

Thí dụ: Điền số thập phân phù hợp vào chỗ chấm:8m 45cm = … m2kg 50g = … kg

Hướng áp giải:Vận dụng các tri thức:– 1m = 100cm.– 1kg = 1000g.

Lời giải:

 

4. Chuyển số thập chia thành phân số thập phân

Để chuyển 1 số thập chia thành phân số thập phân ta làm như sau:+ Bước 1: Xác định số chữ số ở phần thập phân.+ Bước 2: Viết mẫu số của phân số là các số 10, 100, 1000, … với số chữ số 0 bằng số chữ số ở phần thập phân xác định ở bước 1.

Thí dụ: Chuyển số thập phân 5,43 thành phân số thập phân.

Lời giải:

5. So sánh số thập phân

Muốn so sánh 2 số thập phân ta có thể làm như sau:– So sánh các phần nguyên của 2 số ấy như so sánh 2 số thiên nhiên, số thập phân nào có phần nguyên bự hơn thì số ấy bự hơn.– Nếu phần nguyên của 2 số ấy bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân, tuần tự từ hàng phần mười, hàng %, hàng phần ngàn … tới cùng 1 hàng nào ấy, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng bự hơn thì số ấy bự hơn.– Từ việc so sánh các số thập phân, ta xếp đặt các số theo quy trình từ nhỏ tới bự: Số nào bé nhất xếp trước hết, tiếp tới các số bự hơn và rốt cục là số bự nhất trong dãy.

Thí dụ: Viết các số thập phân dưới đây theo quy trình từ nhỏ tới bự: 7,34; 6,42; 5,98; 7,43; 6,01

Lời giải:

6. Các bài toán về phép tính cộng/trừ/nhân/chia số thập phân

Để giải các bài toán về phép tính cộng/trừ/nhân/chia số thập phân ta làm như sau:+ Nhận dạng bài toán.+ Vận dụng luật lệ cộng/trừ/nhân/chia số thập phân để giải bài toán.

Thí dụ: 1 cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 80,6 m, chiều dài hơn chiều rộng 20,5 m. Tính chu vi của cái sân ấy.

Hướng áp giải:– Bước 1: Chiều dài của cái sân = chiều rộng của cái sân + 20,5 m.– Bước 2: Chu vi của cái sân hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.

Chú ý: Vận dụng các luật lệ cộng, nhân số thập phân để tính toán.

Lời giải:Chiều dài của cái sân là:           80,6 + 20,5 = 101,1 (m)Chu vi của cái sân là:          (80,6 + 101,1) x 2 = 363, 4 (m)                 Đáp số: 363,4m.

https://thuthuat.taimienphi.vn/so-thap-phan-la-gi-phep-tinh-va-bai-tap-ve-so-thap-phan-69715n.aspx Hy vọng với san sẻ trên đây, các em đã biết được số thập phân là gì, bài tập về số thập phân, từ ấy có thể làm bài tập và củng cố tri thức hiệu quả. Nếu các em còn băn khoăn về bài học nào có thể để lại bình luận, thầy cô giáo của Honda Anh Dũng sẽ trả lời.

#Số #thập #phân #là #gì #Phép #tính #và #bài #tập #về #số #thập #phân

Các em muốn mày mò cụ thể Số thập phân là gì? Phép tính và bài tập về số thập phân thì hãy tham khảo ngay bài viết sau. Trong bài này, Honda Anh Dũng sẽ đưa ra các định nghĩa, dạng bài tập giúp các em dễ ợt củng cố được tri thức, ôn tập bài học Số thập phân lớp 5 hiệu quả.

Số thập phân là gì? Phép tính và bài tập về số thập phân. Đây là tri thức rất quan trọng, hiện ra nhiều trong bài rà soát và bài thi Toán 5. Các em cùng tham khảo để có thể nắm vững tri thức này.

Khái niệm số thập phân, thí dụ và bài tập 

Nội dung bài viết:I. Số thập phân là gì?.II. Các phép tính với số thập phân.III. Các bài tập về số thập phân.

I. SỐ THẬP PHÂN LÀ GÌ ?

1. Số Thập Phân

Khi ấy, các số 0,1; 0, 001; 0,001 được gọi là các số thập phân.

Các số 0,3; 0,09, 0,011 cũng là số thập phân.

2. Cấu Tạo Số Thập Phân

Mỗi số thập phân gồm 2 phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy.+ Những chữ số ở bên trái dấu phẩy là phần nguyên.+ Những chữ số ở bên phải dấu phẩy là phần thập phân.

Thí dụ 1:

Thí dụ 2:

3. Hàng Của Số Thập Phân. Đọc, Viết Số Thập Phân

a) Thí dụ: Trong số thập phân 345,416:– Phần nguyên gồm có: 3 trăm, 4 chục, 5 đơn vị.– Phần thập phân gồm có: 4 phần mười, 1 %, 6 phần ngàn.Số thập phân 345,416 đọc là: 3 trăm 4 mươi lăm phẩy 4 trăm linh 6.

b) Quan hệ giữa các đơn vị của 2 hàng liền nhau.

c) Đọc, viết số thập phân.– Muốn đọc 1 số thập phân, ta đọc tuần tự từ hàng cao tới hàng thấp: trước tiên đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau ấy đọc phần thập phân.– Muốn viết 1 số thập phân, ta viết tuần tự từ hàng cao tới hàng thấp: trước tiên viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau ấy viết phần thập phân.

II. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

1. Cộng Hai Số Thập Phân

Muốn cộng 2 số thập phân ta làm như sau:– Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng 1 hàng đặt thẳng cột với nhau.– Cộng như cộng các số thiên nhiên.– Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Thí dụ: 45, 08 + 24, 97 = ?Ta đặt tính rồi làm như sau:

2. Trừ Hai Số Thập Phân

Muốn trừ 1 số thập phân cho 1 số thập phân ta làm như sau:– Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng 1 hàng đặt thẳng cột với nhau.– Trừ như trừ các số thiên nhiên.– Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Thí dụ: 68, 4 – 25, 7 = ?

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm 1 số phù hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số thiên nhiên.

Thí dụ: 45, 8 – 26,54 = ?

3. Phép Nhân

a) Nhân 1 số thập phân với 1 số thiên nhiên

Muốn nhân 1 số thập phân với 1 số thiên nhiên ta làm như sau:– Nhân như nhân các số thiên nhiên.– Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao lăm chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số diễn ra từ phải sang trái.

Thí dụ: 6,8 x 15 = ?

Ta đặt tính rồi làm như sau:

b) Nhân 1 số thập phân với 10, 100,1000, …

Muốn nhân 1 số thập phân với 10, 100,1000, … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số ấy tuần tự sang bên phải 1, 2, 3, … chữ số.

Thí dụ:1,5 x 10 = 150,912 x 100 = 91,24,32 x 1000 = 4320.

c) Nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân

Muốn nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân ta làm như sau:– Nhân như số thiên nhiên.– Đếm xem trong phần thập phân của cả 2 thừa số có bao lăm chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số diễn ra từ phải sang trái.

Thí dụ: 25,6 x 1,5 = ?Ta đặt tính rồi làm như sau:

Kiến thức nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân cũng được Honda Anh Dũng san sẻ rất cụ thể. Các em cùng tham khảo để thông suốt hơn về bài học này.

4. Phép chia

a) Chia 1 số thập phân cho 1 số thiên nhiên

Muốn chia 1 số thập phân với 1 số thiên nhiên ta làm như sau:– Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.– Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm trước lúc lấy chữ số trước hết ở phần thập phân của số bị chia để tiếp diễn tiến hành phép chia.– Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Thí dụ: 216,72 : 42 = ?

Ta đặt tính và làm như sau:

b) Chia 1 số thập phân cho 10, 100, 1000…Muốn chia 1 số thập phân cho 10, 100, 1000,.. ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số ấy tuần tự sang bên trái 1, 2, 3,… chữ số.

Thí dụ:43, 2 : 10 = 4, 3212,5 : 100 = 0,1252543,6 : 1000 = 2,5436

c) Chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thiên nhiên nhưng thương tìm được là 1 số thập phân

Khi chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thiên nhiên nhưng còn dư, ta tiếp diễn chia như sau:– Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.– Viết thêm vào bên phải số dư 1 chữ số 00 rồi chia tiếp.– Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm bên phải số dư mới 1 chữ số 00 rồi tiếp diễn chia, và có thể cứ làm như thế mãi.

Thí dụ: 483 : 35 = ?Ta đặt tính rồi làm như sau:

d) Chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thập phân

Muốn chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thập phân ta làm như sau:– Đếm xem có bao lăm chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi tiến hành phép chia như chia các số thiên nhiên.

Ví ụ: 3 : 6,25 = ?Ta đặt tính rồi làm như sau:

e) Chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân

Muốn chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân ta làm như sau:– Đếm xem có bao lăm chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi tiến hành phép chia như chia số thiên nhiên.

Thí dụ: 91,08 : 3,6 = ?

Ta đặt tính rồi tiến hành như sau:

III. MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN

1. Chuyển phân số thành số thập phân

+ Để chuyển phân số thành số thập phân, ta tiến hành việc chia tử số của phân số cho mẫu số của phân số ấy.

Hướng áp giải: Ta tiến hành các phép chia: 7 : 5 và 30 : 12

Lời giải:Ta có:

+ Ngoài ra, với 1 số phân số, ta có thể đổi phân số thành phân số thập phân sau ấy chuyển các phân số thập phân đấy thành số thập phân. Với các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000, … thì số lượng số 0 của mẫu số tương ứng với số lượng số ở phần thập phân.

Lời giải:Ta có:

2. Chuyển hỗn số thành số thập phân

Để chuyển hỗn số thành số thập phân, ta có 2 cách sau:– Cách 1: Chuyển hỗn số thành phân số sau ấy tiến hành chuyển phân số thành số thập phân.– Cách 2: Giữ nguyên phần nguyên, chuyển phần phân số thành số thập phân sau ấy cùng với phần nguyên.

Lời giải:

3. Chuyển các đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo diện tích… dưới dạng số thập phân

Để chuyển các đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo diện tích… thành số thập phân, ta tiến hành các bước sau:+ Xác định 2 đơn vị đo đã cho và tìm mối liên hệ giữa các đơn vị đo đấy.+ Viết số đo đã cho thành phân số thập phân.+ Chuyển phân số thập chia thành số thập phân.

Thí dụ: Điền số thập phân phù hợp vào chỗ chấm:8m 45cm = … m2kg 50g = … kg

Hướng áp giải:Vận dụng các tri thức:– 1m = 100cm.– 1kg = 1000g.

Lời giải:

 

4. Chuyển số thập chia thành phân số thập phân

Để chuyển 1 số thập chia thành phân số thập phân ta làm như sau:+ Bước 1: Xác định số chữ số ở phần thập phân.+ Bước 2: Viết mẫu số của phân số là các số 10, 100, 1000, … với số chữ số 0 bằng số chữ số ở phần thập phân xác định ở bước 1.

Thí dụ: Chuyển số thập phân 5,43 thành phân số thập phân.

Lời giải:

5. So sánh số thập phân

Muốn so sánh 2 số thập phân ta có thể làm như sau:– So sánh các phần nguyên của 2 số ấy như so sánh 2 số thiên nhiên, số thập phân nào có phần nguyên bự hơn thì số ấy bự hơn.– Nếu phần nguyên của 2 số ấy bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân, tuần tự từ hàng phần mười, hàng %, hàng phần ngàn … tới cùng 1 hàng nào ấy, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng bự hơn thì số ấy bự hơn.– Từ việc so sánh các số thập phân, ta xếp đặt các số theo quy trình từ nhỏ tới bự: Số nào bé nhất xếp trước hết, tiếp tới các số bự hơn và rốt cục là số bự nhất trong dãy.

Thí dụ: Viết các số thập phân dưới đây theo quy trình từ nhỏ tới bự: 7,34; 6,42; 5,98; 7,43; 6,01

Lời giải:

6. Các bài toán về phép tính cộng/trừ/nhân/chia số thập phân

Để giải các bài toán về phép tính cộng/trừ/nhân/chia số thập phân ta làm như sau:+ Nhận dạng bài toán.+ Vận dụng luật lệ cộng/trừ/nhân/chia số thập phân để giải bài toán.

Thí dụ: 1 cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 80,6 m, chiều dài hơn chiều rộng 20,5 m. Tính chu vi của cái sân ấy.

Hướng áp giải:– Bước 1: Chiều dài của cái sân = chiều rộng của cái sân + 20,5 m.– Bước 2: Chu vi của cái sân hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.

Chú ý: Vận dụng các luật lệ cộng, nhân số thập phân để tính toán.

Lời giải:Chiều dài của cái sân là:           80,6 + 20,5 = 101,1 (m)Chu vi của cái sân là:          (80,6 + 101,1) x 2 = 363, 4 (m)                 Đáp số: 363,4m.

https://thuthuat.taimienphi.vn/so-thap-phan-la-gi-phep-tinh-va-bai-tap-ve-so-thap-phan-69715n.aspx Hy vọng với san sẻ trên đây, các em đã biết được số thập phân là gì, bài tập về số thập phân, từ ấy có thể làm bài tập và củng cố tri thức hiệu quả. Nếu các em còn băn khoăn về bài học nào có thể để lại bình luận, thầy cô giáo của Honda Anh Dũng sẽ trả lời.

#Số #thập #phân #là #gì #Phép #tính #và #bài #tập #về #số #thập #phân

Các em muốn mày mò cụ thể Số thập phân là gì? Phép tính và bài tập về số thập phân thì hãy tham khảo ngay bài viết sau. Trong bài này, Honda Anh Dũng sẽ đưa ra các định nghĩa, dạng bài tập giúp các em dễ ợt củng cố được tri thức, ôn tập bài học Số thập phân lớp 5 hiệu quả.

Số thập phân là gì? Phép tính và bài tập về số thập phân. Đây là tri thức rất quan trọng, hiện ra nhiều trong bài rà soát và bài thi Toán 5. Các em cùng tham khảo để có thể nắm vững tri thức này.

Khái niệm số thập phân, thí dụ và bài tập 

Nội dung bài viết:I. Số thập phân là gì?.II. Các phép tính với số thập phân.III. Các bài tập về số thập phân.

I. SỐ THẬP PHÂN LÀ GÌ ?

1. Số Thập Phân

Khi ấy, các số 0,1; 0, 001; 0,001 được gọi là các số thập phân.

Các số 0,3; 0,09, 0,011 cũng là số thập phân.

2. Cấu Tạo Số Thập Phân

Mỗi số thập phân gồm 2 phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy.+ Những chữ số ở bên trái dấu phẩy là phần nguyên.+ Những chữ số ở bên phải dấu phẩy là phần thập phân.

Thí dụ 1:

Thí dụ 2:

3. Hàng Của Số Thập Phân. Đọc, Viết Số Thập Phân

a) Thí dụ: Trong số thập phân 345,416:– Phần nguyên gồm có: 3 trăm, 4 chục, 5 đơn vị.– Phần thập phân gồm có: 4 phần mười, 1 %, 6 phần ngàn.Số thập phân 345,416 đọc là: 3 trăm 4 mươi lăm phẩy 4 trăm linh 6.

b) Quan hệ giữa các đơn vị của 2 hàng liền nhau.

c) Đọc, viết số thập phân.– Muốn đọc 1 số thập phân, ta đọc tuần tự từ hàng cao tới hàng thấp: trước tiên đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau ấy đọc phần thập phân.– Muốn viết 1 số thập phân, ta viết tuần tự từ hàng cao tới hàng thấp: trước tiên viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau ấy viết phần thập phân.

II. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

1. Cộng Hai Số Thập Phân

Muốn cộng 2 số thập phân ta làm như sau:– Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng 1 hàng đặt thẳng cột với nhau.– Cộng như cộng các số thiên nhiên.– Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Thí dụ: 45, 08 + 24, 97 = ?Ta đặt tính rồi làm như sau:

2. Trừ Hai Số Thập Phân

Muốn trừ 1 số thập phân cho 1 số thập phân ta làm như sau:– Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng 1 hàng đặt thẳng cột với nhau.– Trừ như trừ các số thiên nhiên.– Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Thí dụ: 68, 4 – 25, 7 = ?

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm 1 số phù hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số thiên nhiên.

Thí dụ: 45, 8 – 26,54 = ?

3. Phép Nhân

a) Nhân 1 số thập phân với 1 số thiên nhiên

Muốn nhân 1 số thập phân với 1 số thiên nhiên ta làm như sau:– Nhân như nhân các số thiên nhiên.– Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao lăm chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số diễn ra từ phải sang trái.

Thí dụ: 6,8 x 15 = ?

Ta đặt tính rồi làm như sau:

b) Nhân 1 số thập phân với 10, 100,1000, …

Muốn nhân 1 số thập phân với 10, 100,1000, … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số ấy tuần tự sang bên phải 1, 2, 3, … chữ số.

Thí dụ:1,5 x 10 = 150,912 x 100 = 91,24,32 x 1000 = 4320.

c) Nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân

Muốn nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân ta làm như sau:– Nhân như số thiên nhiên.– Đếm xem trong phần thập phân của cả 2 thừa số có bao lăm chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số diễn ra từ phải sang trái.

Thí dụ: 25,6 x 1,5 = ?Ta đặt tính rồi làm như sau:

Kiến thức nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân cũng được Honda Anh Dũng san sẻ rất cụ thể. Các em cùng tham khảo để thông suốt hơn về bài học này.

4. Phép chia

a) Chia 1 số thập phân cho 1 số thiên nhiên

Muốn chia 1 số thập phân với 1 số thiên nhiên ta làm như sau:– Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.– Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm trước lúc lấy chữ số trước hết ở phần thập phân của số bị chia để tiếp diễn tiến hành phép chia.– Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Thí dụ: 216,72 : 42 = ?

Ta đặt tính và làm như sau:

b) Chia 1 số thập phân cho 10, 100, 1000…Muốn chia 1 số thập phân cho 10, 100, 1000,.. ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số ấy tuần tự sang bên trái 1, 2, 3,… chữ số.

Thí dụ:43, 2 : 10 = 4, 3212,5 : 100 = 0,1252543,6 : 1000 = 2,5436

c) Chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thiên nhiên nhưng thương tìm được là 1 số thập phân

Khi chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thiên nhiên nhưng còn dư, ta tiếp diễn chia như sau:– Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.– Viết thêm vào bên phải số dư 1 chữ số 00 rồi chia tiếp.– Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm bên phải số dư mới 1 chữ số 00 rồi tiếp diễn chia, và có thể cứ làm như thế mãi.

Thí dụ: 483 : 35 = ?Ta đặt tính rồi làm như sau:

d) Chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thập phân

Muốn chia 1 số thiên nhiên cho 1 số thập phân ta làm như sau:– Đếm xem có bao lăm chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi tiến hành phép chia như chia các số thiên nhiên.

Ví ụ: 3 : 6,25 = ?Ta đặt tính rồi làm như sau:

e) Chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân

Muốn chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân ta làm như sau:– Đếm xem có bao lăm chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi tiến hành phép chia như chia số thiên nhiên.

Thí dụ: 91,08 : 3,6 = ?

Ta đặt tính rồi tiến hành như sau:

III. MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN

1. Chuyển phân số thành số thập phân

+ Để chuyển phân số thành số thập phân, ta tiến hành việc chia tử số của phân số cho mẫu số của phân số ấy.

Hướng áp giải: Ta tiến hành các phép chia: 7 : 5 và 30 : 12

Lời giải:Ta có:

+ Ngoài ra, với 1 số phân số, ta có thể đổi phân số thành phân số thập phân sau ấy chuyển các phân số thập phân đấy thành số thập phân. Với các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000, … thì số lượng số 0 của mẫu số tương ứng với số lượng số ở phần thập phân.

Lời giải:Ta có:

2. Chuyển hỗn số thành số thập phân

Để chuyển hỗn số thành số thập phân, ta có 2 cách sau:– Cách 1: Chuyển hỗn số thành phân số sau ấy tiến hành chuyển phân số thành số thập phân.– Cách 2: Giữ nguyên phần nguyên, chuyển phần phân số thành số thập phân sau ấy cùng với phần nguyên.

Lời giải:

3. Chuyển các đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo diện tích… dưới dạng số thập phân

Để chuyển các đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo diện tích… thành số thập phân, ta tiến hành các bước sau:+ Xác định 2 đơn vị đo đã cho và tìm mối liên hệ giữa các đơn vị đo đấy.+ Viết số đo đã cho thành phân số thập phân.+ Chuyển phân số thập chia thành số thập phân.

Thí dụ: Điền số thập phân phù hợp vào chỗ chấm:8m 45cm = … m2kg 50g = … kg

Hướng áp giải:Vận dụng các tri thức:– 1m = 100cm.– 1kg = 1000g.

Lời giải:

 

4. Chuyển số thập chia thành phân số thập phân

Để chuyển 1 số thập chia thành phân số thập phân ta làm như sau:+ Bước 1: Xác định số chữ số ở phần thập phân.+ Bước 2: Viết mẫu số của phân số là các số 10, 100, 1000, … với số chữ số 0 bằng số chữ số ở phần thập phân xác định ở bước 1.

Thí dụ: Chuyển số thập phân 5,43 thành phân số thập phân.

Lời giải:

5. So sánh số thập phân

Muốn so sánh 2 số thập phân ta có thể làm như sau:– So sánh các phần nguyên của 2 số ấy như so sánh 2 số thiên nhiên, số thập phân nào có phần nguyên bự hơn thì số ấy bự hơn.– Nếu phần nguyên của 2 số ấy bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân, tuần tự từ hàng phần mười, hàng %, hàng phần ngàn … tới cùng 1 hàng nào ấy, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng bự hơn thì số ấy bự hơn.– Từ việc so sánh các số thập phân, ta xếp đặt các số theo quy trình từ nhỏ tới bự: Số nào bé nhất xếp trước hết, tiếp tới các số bự hơn và rốt cục là số bự nhất trong dãy.

Thí dụ: Viết các số thập phân dưới đây theo quy trình từ nhỏ tới bự: 7,34; 6,42; 5,98; 7,43; 6,01

Lời giải:

6. Các bài toán về phép tính cộng/trừ/nhân/chia số thập phân

Để giải các bài toán về phép tính cộng/trừ/nhân/chia số thập phân ta làm như sau:+ Nhận dạng bài toán.+ Vận dụng luật lệ cộng/trừ/nhân/chia số thập phân để giải bài toán.

Thí dụ: 1 cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 80,6 m, chiều dài hơn chiều rộng 20,5 m. Tính chu vi của cái sân ấy.

Hướng áp giải:– Bước 1: Chiều dài của cái sân = chiều rộng của cái sân + 20,5 m.– Bước 2: Chu vi của cái sân hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.

Chú ý: Vận dụng các luật lệ cộng, nhân số thập phân để tính toán.

Lời giải:Chiều dài của cái sân là:           80,6 + 20,5 = 101,1 (m)Chu vi của cái sân là:          (80,6 + 101,1) x 2 = 363, 4 (m)                 Đáp số: 363,4m.

https://thuthuat.taimienphi.vn/so-thap-phan-la-gi-phep-tinh-va-bai-tap-ve-so-thap-phan-69715n.aspx Hy vọng với san sẻ trên đây, các em đã biết được số thập phân là gì, bài tập về số thập phân, từ ấy có thể làm bài tập và củng cố tri thức hiệu quả. Nếu các em còn băn khoăn về bài học nào có thể để lại bình luận, thầy cô giáo của Honda Anh Dũng sẽ trả lời.

#Số #thập #phân #là #gì #Phép #tính #và #bài #tập #về #số #thập #phân


#Số #thập #phân #là #gì #Phép #tính #và #bài #tập #về #số #thập #phân

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button