Phụ lục Thông tư 96/2021/TT-BTC Mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

Ngày 11/11/2021, Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn ban hành Thông tư 96/2021 / TT-BTC quy định hệ thống biểu mẫu sử dụng trong thanh quyết toán.

Theo ấy, các luật lệ điều hành biểu mẫu và việc sử dụng biểu mẫu trong hoạt động khắc phục bao gồm:

  • Hệ thống biểu mẫu sử dụng trong quyết toán vốn đầu cơ công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách (quyết toán 5).
  • Hệ thống biểu mẫu sử dụng trong quyết toán vốn đầu cơ công của dự án chấm dứt (ko bao gồm dự án đầu cơ theo bề ngoài đối tác công tư).

Bộ biểu mẫu đầy đủ trong Quyết toán vận dụng cho các cơ quan, tổ chức, tư nhân tham dự, tiến hành hoặc có liên can tới Quyết toán vốn đầu cơ công chấm dứt hàng 5. Vậy sau đây là tổng hợp đầy đủ các biểu mẫu quyết toán công tác theo thông tư 96, các bạn cùng theo dõi tại đây nhé.

1 số bề ngoài khắc phục

Mẫu số 02 / QTND

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)

CHỦ ĐẦU TƯ

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG CỦA QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Do Quốc hội quyết định)

NĂM…

(Kèm theo công văn số… ngày… tháng… 5… của ..)

Đơn vị: đồng

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Thời gian mở màn – chấm dứt

Tổng mức đầu cơ được duyệt (lấy theo trị giá điều chỉnh rốt cục)

Giá trị của khối lượng tiến hành ngay từ đầu tới hết ngày 31 tháng 12 của 5 quyết toán

Thu kế hoạch tới hết ngày 31 tháng 12 của 5 quyết toán.

Các kế hoạch trong 5…

Vốn cung ứng theo kế hoạch hàng 5…

So sánh việc tiến hành / kế hoạch (%)

toàn thể

vốn trong nước

Vốn nước ngoài

Trước hết

2

3

4

5

6

7

8 = 9 + 10

9

mười

11 = 8/7

TOÀN BỘ

Trước hết

Dự kiến…

2

Dự kiến…

…, tháng ngày 5 …

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, họ tên, chức phận và đóng dấu)

Mẫu số 05 / QTND

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)

CÁC CƠ QUAN BÁO CÁO

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG CỦA QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Do Quốc hội quyết định)

NĂM…

(Kèm theo công văn số… ngày… tháng… 5… của…)

Đơn vị: đồng

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Thời gian bắt đầu-kết thúc

Tổng mức đầu cơ được duyệt (lấy theo trị giá điều chỉnh rốt cục)

Giá trị của khối lượng tiến hành từ đầu tới cuối Về Ngày 31 tháng 12 của 5 quyết toán

Thu kế hoạch tới hết ngày 31 tháng 12 của 5 quyết toán.

Các kế hoạch trong 5…

Vốn cung ứng theo kế hoạch hàng 5…

So sánh việc tiến hành / kế hoạch (%)

toàn thể

vốn trong nước

Vốn nước ngoài

Trước hết

2

3

4

5

6

7

8 = 9 + 10

9

mười

11 = 8/7

TOÀN BỘ

Trước hết

Dự kiến…

2

Dự kiến…

…, tháng ngày 5 …
LÃNH ĐẠO CƠ QUAN BÁO CÁO
(Ký, họ tên, chức phận và đóng dấu)

Mẫu số 09 / QTND

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)

CƠ QUAN TÀI CHÍNH NHỎ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Con số: ……

ngày tháng 5

THÔNG BÁO

Thẩm định quyết toán vốn đầu cơ công nguồn ngân sách nhà nước 5 vốn đầu tư … của …

Căn cứ Nghị định số 99/2021 / NĐ-CP ngày 11 tháng 11 5 2021 của Chính phủ về điều hành, trả tiền và quyết toán dự án sử dụng vốn đầu cơ công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn quy định hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công việc quyết toán;

căn cứ…

Sau lúc đánh giá quyết toán vốn đầu cơ công nguồn ngân sách nhà nước 5 vốn đầu tư … của …, cơ áo quan chính ban bố như sau:

1. Xem xét chung:

Nhận xét về việc tuân thủ thời kì, nội dung, bề ngoài công bố.

2. Đối với nội dung chi tiết:

– Bình chọn sự thích hợp của phương án, cơ cấu vốn và danh mục dự án giữa báo cáo quyết toán của cơ quan báo cáo và báo cáo quyết toán của cơ quan kiểm soát, trả tiền.

– Xác định tổng số vốn đã ứng cho khối lượng chấm dứt trong 5 quyết toán; Luỹ kế số vốn đã tạm ứng theo cơ chế chưa thu hồi được chuyển sang 5 sau; Tổng số vốn sẽ kéo dài thời hạn trả tiền sang 5 sau; Vốn hủy bỏ trong 5 ngân sách (có thể có).

– Xác định vốn đầu tư quyết toán trong 5 ngân sách.

– Các nội dung khác (nếu có).

(Số liệu cụ thể trong bảng đính kèm)

3. Khuyến nghị:…

người nhận:

– Quyền kiểm soát và trả tiền…;
– Cứu: …

ĐẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN TÀI CHÍNH NHỎ
(Ký, họ tên, chức phận và đóng dấu)

Tải file để xem trọn bộ biểu mẫu công tác quyết toán

Thông tin thêm

Phụ lục Thông tư 96/2021/TT-BTC Mẫu biểu sử dụng trong công việc quyết toán

Ngày 11/11/2021, Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn ban hành Thông tư 96/2021/TT-BTC quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công việc quyết toán.

Theo ấy, quy định về mẫu biểu và việc sử dụng mẫu biểu trong công việc quyết toán gồm:

Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công việc quyết toán vốn đầu cơ công nguồn ngân sách nhà nước theo 5 ngân sách (quyết toán theo niên độ).
Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công việc quyết toán vốn đầu cơ công dự án chấm dứt (ko bao gồm các dự án đầu cơ theo phương thức đối tác công tư).

Trọn bộ biểu mẫu trong quyết toán được vận dụng đối với các cơ quan, tổ chức, tư nhân tham dự, tiến hành hoặc có liên can tới công việc quyết toán theo niên độ, quyết toán vốn đầu cơ công dự án chấm dứt. Vậy sau đây là trọn bộ mẫu biểu công việc quyết toán theo Thông tư 96, mời các bạn theo dõi tại đây.

1 số biểu mẫu trong quyết toán

Mẫu số 02/QTNĐ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)

CHỦ ĐẦU TƯ ——-

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(DO QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH)

NĂM…

(Kèm theo công văn số … ngày … tháng… 5 … của ..)

Đơn vị: đồng

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Thời gian khởi công – chấm dứt

Tổng mức đầu cơ được duyệt (lấy theo trị giá điều chỉnh rốt cục)

Giá trị khối lượng tiến hành từ khởi công tới hết ngày 31/12 5 quyết toán

Lũy kế kế hoạch đã sắp đặt tới hết ngày 31/12 5 quyết toán

Kế hoạch 5 …

Vốn đã giải ngân theo kế hoạch 5…

So sánh tiến hành/kế hoạch (%)

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

1

2

3

4

5

6

7

8=9+10

9

10

11=8/7

TỔNG SỐ

1

Công trình …

2

Công trình …

…, ngày… tháng… 5 …
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ họ tên, chức phận và đóng dấu)

Mẫu số 05/QTNĐ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)

CƠ QUAN BÁO CÁO ——-

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(DO QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH)

NĂM…

(Kèm theo công văn số… ngày… tháng… 5 … của…)

Đơn vị: đồng

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Thời gian khởi công- chấm dứt

Tổng mức đầu cơ được duyệt (lấy theo trị giá điều chỉnh rốt cục)

Giá trị khối lượng tiến hành từ khởi công tới hết ngày 31/12 5 quyết toán

Lũy kế kế hoạch đã sắp đặt tới hết ngày 31/12 5 quyết toán

Kế hoạch 5…

Vốn đã giải ngân theo kế hoạch 5…

So sánh tiến hành/kế hoạch (%)

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

1

2

3

4

5

6

7

8=9+10

9

10

11=8/7

TỔNG SỐ

1

Công trình…

2

Công trình…

…, ngày… tháng… 5 … LÃNH ĐẠO CƠ QUAN BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên, chức phận và đóng dấu)

Mẫu số 09/QTNĐ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)

CƠ QUAN TÀI CHÍNH ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: ……

….., ngày …. tháng ….. 5 …..

THÔNG BÁO

Thẩm định quyết toán vốn đầu cơ công nguồn ngân sách nhà nước theo 5 ngân sách … của …

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 5 2021 của Chính phủ quy định về điều hành, trả tiền, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu cơ công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công việc quyết toán;

Căn cứ…

Sau lúc đánh giá báo cáo quyết toán vốn đầu cơ công nguồn ngân sách nhà nước theo 5 ngân sách … của …, (Cơ áo quan chính) công bố như sau:

1. Nhận xét chung:

Nhận xét về việc chấp hành thời kì, nội dung, biểu mẫu báo cáo.

2. Về nội dung chi tiết:

– Bình chọn sự thích hợp về kế hoạch, cơ cấu vốn và danh mục dự án giữa báo cáo quyết toán của cơ quan báo cáo với báo cáo quyết toán của cơ quan kiểm soát, trả tiền.

– Xác định tổng số vốn đã trả tiền khối lượng chấm dứt trong 5 quyết toán; Lũy kế số vốn tạm ứng theo cơ chế chưa thu hồi chuyển sang 5 sau; Tổng số vốn được kéo dài thời hạn giải ngân sang 5 sau; Vốn bãi bỏ trong 5 ngân sách (nếu có).

– Xác định số vốn được quyết toán trong 5 ngân sách.

– Các nội dung khác (nếu có).

(Số liệu cụ thể theo biểu đính kèm)

3. Kiến nghị: …

Nơi nhận:– …. – Cơ quan kiểm soát, trả tiền …; – Lưu: …

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TÀI CHÍNH (Ký, ghi rõ họ tên, chức phận và đóng dấu)

………………………

Mời các bạn tải File về để xem trọn bộ mẫu biểu công việc quyết toán

#Phụ #lục #Thông #tư #962021TTBTC #Mẫu #biểu #sử #dụng #trong #công #tác #quyết #toán

Ngày 11/11/2021, Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn ban hành Thông tư 96/2021/TT-BTC quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công việc quyết toán.

Theo ấy, quy định về mẫu biểu và việc sử dụng mẫu biểu trong công việc quyết toán gồm:

Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công việc quyết toán vốn đầu cơ công nguồn ngân sách nhà nước theo 5 ngân sách (quyết toán theo niên độ).
Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công việc quyết toán vốn đầu cơ công dự án chấm dứt (ko bao gồm các dự án đầu cơ theo phương thức đối tác công tư).

Trọn bộ biểu mẫu trong quyết toán được vận dụng đối với các cơ quan, tổ chức, tư nhân tham dự, tiến hành hoặc có liên can tới công việc quyết toán theo niên độ, quyết toán vốn đầu cơ công dự án chấm dứt. Vậy sau đây là trọn bộ mẫu biểu công việc quyết toán theo Thông tư 96, mời các bạn theo dõi tại đây.

1 số biểu mẫu trong quyết toán

Mẫu số 02/QTNĐ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)

CHỦ ĐẦU TƯ ——-

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(DO QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH)

NĂM…

(Kèm theo công văn số … ngày … tháng… 5 … của ..)

Đơn vị: đồng

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Thời gian khởi công – chấm dứt

Tổng mức đầu cơ được duyệt (lấy theo trị giá điều chỉnh rốt cục)

Giá trị khối lượng tiến hành từ khởi công tới hết ngày 31/12 5 quyết toán

Lũy kế kế hoạch đã sắp đặt tới hết ngày 31/12 5 quyết toán

Kế hoạch 5 …

Vốn đã giải ngân theo kế hoạch 5…

So sánh tiến hành/kế hoạch (%)

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

1

2

3

4

5

6

7

8=9+10

9

10

11=8/7

TỔNG SỐ

1

Công trình …

2

Công trình …

…, ngày… tháng… 5 …
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ họ tên, chức phận và đóng dấu)

Mẫu số 05/QTNĐ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)

CƠ QUAN BÁO CÁO ——-

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(DO QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH)

NĂM…

(Kèm theo công văn số… ngày… tháng… 5 … của…)

Đơn vị: đồng

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Thời gian khởi công- chấm dứt

Tổng mức đầu cơ được duyệt (lấy theo trị giá điều chỉnh rốt cục)

Giá trị khối lượng tiến hành từ khởi công tới hết ngày 31/12 5 quyết toán

Lũy kế kế hoạch đã sắp đặt tới hết ngày 31/12 5 quyết toán

Kế hoạch 5…

Vốn đã giải ngân theo kế hoạch 5…

So sánh tiến hành/kế hoạch (%)

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

1

2

3

4

5

6

7

8=9+10

9

10

11=8/7

TỔNG SỐ

1

Công trình…

2

Công trình…

…, ngày… tháng… 5 … LÃNH ĐẠO CƠ QUAN BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên, chức phận và đóng dấu)

Mẫu số 09/QTNĐ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)

CƠ QUAN TÀI CHÍNH ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: ……

….., ngày …. tháng ….. 5 …..

THÔNG BÁO

Thẩm định quyết toán vốn đầu cơ công nguồn ngân sách nhà nước theo 5 ngân sách … của …

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 5 2021 của Chính phủ quy định về điều hành, trả tiền, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu cơ công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công việc quyết toán;

Căn cứ…

Sau lúc đánh giá báo cáo quyết toán vốn đầu cơ công nguồn ngân sách nhà nước theo 5 ngân sách … của …, (Cơ áo quan chính) công bố như sau:

1. Nhận xét chung:

Nhận xét về việc chấp hành thời kì, nội dung, biểu mẫu báo cáo.

2. Về nội dung chi tiết:

– Bình chọn sự thích hợp về kế hoạch, cơ cấu vốn và danh mục dự án giữa báo cáo quyết toán của cơ quan báo cáo với báo cáo quyết toán của cơ quan kiểm soát, trả tiền.

– Xác định tổng số vốn đã trả tiền khối lượng chấm dứt trong 5 quyết toán; Lũy kế số vốn tạm ứng theo cơ chế chưa thu hồi chuyển sang 5 sau; Tổng số vốn được kéo dài thời hạn giải ngân sang 5 sau; Vốn bãi bỏ trong 5 ngân sách (nếu có).

– Xác định số vốn được quyết toán trong 5 ngân sách.

– Các nội dung khác (nếu có).

(Số liệu cụ thể theo biểu đính kèm)

3. Kiến nghị: …

Nơi nhận:– …. – Cơ quan kiểm soát, trả tiền …; – Lưu: …

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TÀI CHÍNH (Ký, ghi rõ họ tên, chức phận và đóng dấu)

………………………

Mời các bạn tải File về để xem trọn bộ mẫu biểu công việc quyết toán

#Phụ #lục #Thông #tư #962021TTBTC #Mẫu #biểu #sử #dụng #trong #công #tác #quyết #toán

Ngày 11/11/2021, Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn ban hành Thông tư 96/2021/TT-BTC quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công việc quyết toán.

Theo ấy, quy định về mẫu biểu và việc sử dụng mẫu biểu trong công việc quyết toán gồm:

Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công việc quyết toán vốn đầu cơ công nguồn ngân sách nhà nước theo 5 ngân sách (quyết toán theo niên độ).
Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công việc quyết toán vốn đầu cơ công dự án chấm dứt (ko bao gồm các dự án đầu cơ theo phương thức đối tác công tư).

Trọn bộ biểu mẫu trong quyết toán được vận dụng đối với các cơ quan, tổ chức, tư nhân tham dự, tiến hành hoặc có liên can tới công việc quyết toán theo niên độ, quyết toán vốn đầu cơ công dự án chấm dứt. Vậy sau đây là trọn bộ mẫu biểu công việc quyết toán theo Thông tư 96, mời các bạn theo dõi tại đây.

1 số biểu mẫu trong quyết toán

Mẫu số 02/QTNĐ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)

CHỦ ĐẦU TƯ ——-

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(DO QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH)

NĂM…

(Kèm theo công văn số … ngày … tháng… 5 … của ..)

Đơn vị: đồng

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Thời gian khởi công – chấm dứt

Tổng mức đầu cơ được duyệt (lấy theo trị giá điều chỉnh rốt cục)

Giá trị khối lượng tiến hành từ khởi công tới hết ngày 31/12 5 quyết toán

Lũy kế kế hoạch đã sắp đặt tới hết ngày 31/12 5 quyết toán

Kế hoạch 5 …

Vốn đã giải ngân theo kế hoạch 5…

So sánh tiến hành/kế hoạch (%)

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

1

2

3

4

5

6

7

8=9+10

9

10

11=8/7

TỔNG SỐ

1

Công trình …

2

Công trình …

…, ngày… tháng… 5 …
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ họ tên, chức phận và đóng dấu)

Mẫu số 05/QTNĐ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)

CƠ QUAN BÁO CÁO ——-

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(DO QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH)

NĂM…

(Kèm theo công văn số… ngày… tháng… 5 … của…)

Đơn vị: đồng

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Thời gian khởi công- chấm dứt

Tổng mức đầu cơ được duyệt (lấy theo trị giá điều chỉnh rốt cục)

Giá trị khối lượng tiến hành từ khởi công tới hết ngày 31/12 5 quyết toán

Lũy kế kế hoạch đã sắp đặt tới hết ngày 31/12 5 quyết toán

Kế hoạch 5…

Vốn đã giải ngân theo kế hoạch 5…

So sánh tiến hành/kế hoạch (%)

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

1

2

3

4

5

6

7

8=9+10

9

10

11=8/7

TỔNG SỐ

1

Công trình…

2

Công trình…

…, ngày… tháng… 5 … LÃNH ĐẠO CƠ QUAN BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên, chức phận và đóng dấu)

Mẫu số 09/QTNĐ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)

CƠ QUAN TÀI CHÍNH ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

Số: ……

….., ngày …. tháng ….. 5 …..

THÔNG BÁO

Thẩm định quyết toán vốn đầu cơ công nguồn ngân sách nhà nước theo 5 ngân sách … của …

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 5 2021 của Chính phủ quy định về điều hành, trả tiền, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu cơ công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công việc quyết toán;

Căn cứ…

Sau lúc đánh giá báo cáo quyết toán vốn đầu cơ công nguồn ngân sách nhà nước theo 5 ngân sách … của …, (Cơ áo quan chính) công bố như sau:

1. Nhận xét chung:

Nhận xét về việc chấp hành thời kì, nội dung, biểu mẫu báo cáo.

2. Về nội dung chi tiết:

– Bình chọn sự thích hợp về kế hoạch, cơ cấu vốn và danh mục dự án giữa báo cáo quyết toán của cơ quan báo cáo với báo cáo quyết toán của cơ quan kiểm soát, trả tiền.

– Xác định tổng số vốn đã trả tiền khối lượng chấm dứt trong 5 quyết toán; Lũy kế số vốn tạm ứng theo cơ chế chưa thu hồi chuyển sang 5 sau; Tổng số vốn được kéo dài thời hạn giải ngân sang 5 sau; Vốn bãi bỏ trong 5 ngân sách (nếu có).

– Xác định số vốn được quyết toán trong 5 ngân sách.

– Các nội dung khác (nếu có).

(Số liệu cụ thể theo biểu đính kèm)

3. Kiến nghị: …

Nơi nhận:– …. – Cơ quan kiểm soát, trả tiền …; – Lưu: …

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TÀI CHÍNH (Ký, ghi rõ họ tên, chức phận và đóng dấu)

………………………

Mời các bạn tải File về để xem trọn bộ mẫu biểu công việc quyết toán

#Phụ #lục #Thông #tư #962021TTBTC #Mẫu #biểu #sử #dụng #trong #công #tác #quyết #toán


#Phụ #lục #Thông #tư #962021TTBTC #Mẫu #biểu #sử #dụng #trong #công #tác #quyết #toán

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button