Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt 2022

Sổ quỹ tiền mặt số S07-DN phục vụ thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt để trình bày tình hình thu, chi quỹ tiền mặt bằng đồng Việt Nam của đơn vị. Mẫu sổ quỹ tiền mặt ban hành kèm theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC mới nhất sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong cơ chế kế toán công ty.

Mẫu sổ quỹ có mặt trên thị trường nhằm điều hành tiền, thu, chi bằng tiền Việt Nam trong các công ty, tập đoàn, cơ quan, tổ chức. Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ theo thông tư 200/2014 phục vụ công ty vừa và bé trình bày các chứng từ thu, chi, tồn quỹ của doanh nghiệp. Từ ấy đưa ra các phương án, biện pháp kinh doanh thích hợp với nguồn tiền hiện có của công ty. Mời các bạn tham khảo và tải về để tiện theo dõi.

  • Mẫu số S07a-DN: Sổ cụ thể tiền mặt
  • Chỉ dẫn lập sổ quỹ tiền mặt

1. Sổ quỹ là gì?

Sổ quỹ là chứng từ được thủ quỹ hoặc người ghi sổ kế toán sử dụng để trình bày thu nhập, chi tiêu và số dư tiền mặt của đơn vị bằng tiền Việt Nam.

Sổ quỹ được cập nhật trong kỳ kế toán lúc các khoản thu cung cấp tiền mặt được tiến hành. Thủ quỹ là người chịu bổn phận đăng ký, điều hành, xuất nhập quỹ tiền mặt.

Kiểm kê thực tiễn hoặc đối chiếu số sổ quỹ tiền mặt nên được tính hàng ngày. Nếu có sự chênh lệch, cả kế toán và thủ quỹ cần rà soát lại để xác định nguyên do và đề nghị các giải pháp giải quyết sự chênh lệch hoặc lúc có vấn đề nảy sinh.

2. Sổ quỹ theo thông tư 200

Tham khảo văn bản Mẫu sổ quỹ theo thông tư 200

Đơn vị: …………..

Địa chỉ nhà:……….

Số mẫu hình: S07 – DN
(Ban hành theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC
Ngày 22 tháng 12 5 2014 của Bộ trưởng BTC)

TIỀN SÁCH TIỀN MẶT

Loại quỹ

Ngày và tháng chụp
Ngày, tháng của chứng từ
số văn bản

Gicửa ải thích


lượng tiền

Nhận xét
Sưu tầm tiêu Sưu tầm tiêu Để còn đó
1 TẨY E Trước nhất 2 3 GỖ

– Cuốn sách này có …… .. trang, được đánh số từ trang 01 tới trang số ………….

– Ngày khai trường: ……………….

Kế toán viên
đối tượng, họ tên)

– Số lượng chứng chỉ hành nghề;

– Nhà phân phối dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày …. tháng …. 5…..

Người điều hành
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Đối với viên chức kế toán làm dịch vụ kế toán thì phải nêu rõ số chứng chỉ hành nghề, tên, địa chỉ cơ sở kinh doanh dịch vụ kế toán. Người đồ mưu hoạch là người hành nghề và ghi rõ số chứng chỉ hành nghề.

3. Làm thế nào để bạn lập 1 sổ quỹ tiền mặt?

a. Chỉ tiêu sổ quỹ tiền mặt

sổ quỹ tiền mặt là sổ do thủ quỹ (hoặc kế toán tiền mặt) sử dụng để biên chép việc thu, chi quỹ tiền đồng Việt Nam của đơn vị.

b. Căn bản và phương thức đặt sổ tiền mặt

Quyển này dành cho thủ quỹ: Mỗi quỹ sử dụng 1 quyển hoặc 1 số trang. Sổ này còn dùng để ghi sổ cụ thể quỹ tiền mặt và tên của sổ được sửa đổi là “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ thủ quỹ có 1 sổ kế toán nhập song song.

– Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các phiếu thu, phiếu chi nhập, rút ​​quỹ.

– Cột A: Ghi ngày, tháng, 5 hạch toán.

– Cột B: Ghi tháng ngày 5 lập phiếu thu, chi.

– Cột C, D: Ghi số lượng biên lai, số lượng biên lai thu tiền từ bé nhất tới to nhất.

– Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của phiếu thu, chứng từ nộp tiền.

– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.

– Cột 2: Số tiền xuất chi.

– Cột 3: Số dư quỹ cuối ngày. Số dư cuối ngày phải khớp với số tiền trong kho tiền.

Định kỳ, kế toán rà soát, đối chiếu “Sổ cụ thể tiền mặt kế toán” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký công nhận vào cột G.

– Xem xét: Để theo dõi quỹ kho, kế toán quỹ ngân khố phải mở “Sổ kế toán cụ thể quỹ ngân khố” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột F “Nick đối ứng” để hiển thị số Nick tương ứng cho từng nghiệp vụ ghi nợ của Nick 111 “Tiền mặt”.

Đọc và tham khảo phần kế toán thuế trong phần biểu mẫu.

Thông tin thêm

Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt 2022

Sổ quỹ tiền mặt mẫu số S07-DN được phục vụ thủ quỹ hoặc phục vụ kế toán tiền mặt để phản ảnh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị. Mẫu sổ quỹ tiền mặt mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong cơ chế kế toán công ty.

Mẫu sổ quỹ tiền mặt được lập ra với mục tiêu điều hành các khoản tiền, các khoản chi thu bằng tiền Việt Nam tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt  theo Thông tư 200/2014 phục vụ các công ty vừa và bé để phản ảnh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của công ty mình. Từ ấy đưa ra những phương án kinh doanh và biện pháp thích hợp với nguồn tiền có sẵn trong công ty. Mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng cho đơn vị mình.

Mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt
Chỉ dẫn cách lập sổ quỹ tiền mặt

1. Sổ quỹ tiền mặt là gì?

Sổ quỹ tiền mặt là loại chứng từ được phục vụ thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt nhằm phản ảnh tình hình chi thu, tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

Sổ quỹ tiền mặt sẽ được cập nhật trong kỳ kế toán lúc có các khoản thu cung cấp tiền bất cứ nảy sinh. Thủ quỹ sẽ là người chịu bổn phận biên chép, điều hành cũng như nhập xuất quỹ tiền mặt.

Hoạt động kiểm kê tồn quỹ thực tiễn hay đối chiếu số liệu sổ quỹ sẽ cần được kiểm kê hàng ngày. Nếu có chênh lệch thì kế toán cũng như thủ quỹ cần phải rà soát lại để xác định được nguyên do và kiến nghị các giải pháp xử lý chênh lệch hay lúc có các vấn đề nảy sinh.

2. Sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….

Mẫu số: S07–DN(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: …..

Ngày, tháng ghi sổ
Ngày, tháng chứng từ
Số hiệu chứng từ

Diễn giải
Số tiền
Ghi chú
Thu
Chi
Thu
Chi
Tồn
A
B

E
1
2
3
G

– Sổ này có …….. trang, đánh số từ trang 01 tới số trang ……….

– Ngày mở sổ: ……………….

Người ghi sổ(Ký, họ tên)
– Số chứng chỉ hành nghề;
– Đơn vị phân phối dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Ngày …. tháng …. 5…..
Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị phân phối dịch vụ kế toán. Người lập biểu là tư nhân hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

3. Cách lập sổ quỹ tiền mặt

a. Mục tiêu sổ quỹ tiền mặt

Sổ quỹ tiền mặt là sổ phục vụ thủ quỹ (hoặc phục vụ kế toán tiền mặt) để phản ảnh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

b. Căn cứ và cách thức ghi sổ quỹ tiền mặt

Sổ này mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng 1 sổ hay 1 số trang sổ. Sổ này cũng phục vụ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt và tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán cùng ghi song song.

– Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được tiến hành nhập, xuất quỹ.

– Cột A: Ghi tháng ngày ghi sổ.

– Cột B: Ghi tháng ngày của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tiếp từ bé tới to.

– Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.

– Cột 2: Số tiền xuất quỹ.

– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.

Định kỳ kế toán rà soát, đối chiếu giữa “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký công nhận vào cột G.

– Chú ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột F “Nick đối ứng” để phản ảnh số hiệu Nick đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Nick 111 “Tiền mặt”.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #số #S07DN #Sổ #quỹ #tiền #mặt

Sổ quỹ tiền mặt mẫu số S07-DN được phục vụ thủ quỹ hoặc phục vụ kế toán tiền mặt để phản ảnh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị. Mẫu sổ quỹ tiền mặt mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong cơ chế kế toán công ty.

Mẫu sổ quỹ tiền mặt được lập ra với mục tiêu điều hành các khoản tiền, các khoản chi thu bằng tiền Việt Nam tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt  theo Thông tư 200/2014 phục vụ các công ty vừa và bé để phản ảnh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của công ty mình. Từ ấy đưa ra những phương án kinh doanh và biện pháp thích hợp với nguồn tiền có sẵn trong công ty. Mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng cho đơn vị mình.

Mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt
Chỉ dẫn cách lập sổ quỹ tiền mặt

1. Sổ quỹ tiền mặt là gì?

Sổ quỹ tiền mặt là loại chứng từ được phục vụ thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt nhằm phản ảnh tình hình chi thu, tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

Sổ quỹ tiền mặt sẽ được cập nhật trong kỳ kế toán lúc có các khoản thu cung cấp tiền bất cứ nảy sinh. Thủ quỹ sẽ là người chịu bổn phận biên chép, điều hành cũng như nhập xuất quỹ tiền mặt.

Hoạt động kiểm kê tồn quỹ thực tiễn hay đối chiếu số liệu sổ quỹ sẽ cần được kiểm kê hàng ngày. Nếu có chênh lệch thì kế toán cũng như thủ quỹ cần phải rà soát lại để xác định được nguyên do và kiến nghị các giải pháp xử lý chênh lệch hay lúc có các vấn đề nảy sinh.

2. Sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….

Mẫu số: S07–DN(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: …..

Ngày, tháng ghi sổ
Ngày, tháng chứng từ
Số hiệu chứng từ

Diễn giải
Số tiền
Ghi chú
Thu
Chi
Thu
Chi
Tồn
A
B

E
1
2
3
G

– Sổ này có …….. trang, đánh số từ trang 01 tới số trang ……….

– Ngày mở sổ: ……………….

Người ghi sổ(Ký, họ tên)
– Số chứng chỉ hành nghề;
– Đơn vị phân phối dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Ngày …. tháng …. 5…..
Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị phân phối dịch vụ kế toán. Người lập biểu là tư nhân hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

3. Cách lập sổ quỹ tiền mặt

a. Mục tiêu sổ quỹ tiền mặt

Sổ quỹ tiền mặt là sổ phục vụ thủ quỹ (hoặc phục vụ kế toán tiền mặt) để phản ảnh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

b. Căn cứ và cách thức ghi sổ quỹ tiền mặt

Sổ này mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng 1 sổ hay 1 số trang sổ. Sổ này cũng phục vụ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt và tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán cùng ghi song song.

– Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được tiến hành nhập, xuất quỹ.

– Cột A: Ghi tháng ngày ghi sổ.

– Cột B: Ghi tháng ngày của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tiếp từ bé tới to.

– Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.

– Cột 2: Số tiền xuất quỹ.

– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.

Định kỳ kế toán rà soát, đối chiếu giữa “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký công nhận vào cột G.

– Chú ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột F “Nick đối ứng” để phản ảnh số hiệu Nick đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Nick 111 “Tiền mặt”.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #số #S07DN #Sổ #quỹ #tiền #mặt

Sổ quỹ tiền mặt mẫu số S07-DN được phục vụ thủ quỹ hoặc phục vụ kế toán tiền mặt để phản ảnh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị. Mẫu sổ quỹ tiền mặt mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong cơ chế kế toán công ty.

Mẫu sổ quỹ tiền mặt được lập ra với mục tiêu điều hành các khoản tiền, các khoản chi thu bằng tiền Việt Nam tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt  theo Thông tư 200/2014 phục vụ các công ty vừa và bé để phản ảnh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của công ty mình. Từ ấy đưa ra những phương án kinh doanh và biện pháp thích hợp với nguồn tiền có sẵn trong công ty. Mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng cho đơn vị mình.

Mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt
Chỉ dẫn cách lập sổ quỹ tiền mặt

1. Sổ quỹ tiền mặt là gì?

Sổ quỹ tiền mặt là loại chứng từ được phục vụ thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt nhằm phản ảnh tình hình chi thu, tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

Sổ quỹ tiền mặt sẽ được cập nhật trong kỳ kế toán lúc có các khoản thu cung cấp tiền bất cứ nảy sinh. Thủ quỹ sẽ là người chịu bổn phận biên chép, điều hành cũng như nhập xuất quỹ tiền mặt.

Hoạt động kiểm kê tồn quỹ thực tiễn hay đối chiếu số liệu sổ quỹ sẽ cần được kiểm kê hàng ngày. Nếu có chênh lệch thì kế toán cũng như thủ quỹ cần phải rà soát lại để xác định được nguyên do và kiến nghị các giải pháp xử lý chênh lệch hay lúc có các vấn đề nảy sinh.

2. Sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….

Mẫu số: S07–DN(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: …..

Ngày, tháng ghi sổ
Ngày, tháng chứng từ
Số hiệu chứng từ

Diễn giải
Số tiền
Ghi chú
Thu
Chi
Thu
Chi
Tồn
A
B

E
1
2
3
G

– Sổ này có …….. trang, đánh số từ trang 01 tới số trang ……….

– Ngày mở sổ: ……………….

Người ghi sổ(Ký, họ tên)
– Số chứng chỉ hành nghề;
– Đơn vị phân phối dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Ngày …. tháng …. 5…..
Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị phân phối dịch vụ kế toán. Người lập biểu là tư nhân hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

3. Cách lập sổ quỹ tiền mặt

a. Mục tiêu sổ quỹ tiền mặt

Sổ quỹ tiền mặt là sổ phục vụ thủ quỹ (hoặc phục vụ kế toán tiền mặt) để phản ảnh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

b. Căn cứ và cách thức ghi sổ quỹ tiền mặt

Sổ này mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng 1 sổ hay 1 số trang sổ. Sổ này cũng phục vụ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt và tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán cùng ghi song song.

– Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được tiến hành nhập, xuất quỹ.

– Cột A: Ghi tháng ngày ghi sổ.

– Cột B: Ghi tháng ngày của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tiếp từ bé tới to.

– Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.

– Cột 2: Số tiền xuất quỹ.

– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.

Định kỳ kế toán rà soát, đối chiếu giữa “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký công nhận vào cột G.

– Chú ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột F “Nick đối ứng” để phản ảnh số hiệu Nick đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Nick 111 “Tiền mặt”.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #số #S07DN #Sổ #quỹ #tiền #mặt


#Mẫu #số #S07DN #Sổ #quỹ #tiền #mặt

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button