Mẫu S1-HKD: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ 2022

Mẫu S1-HKD: Sổ cụ thể Bán hàng và Dịch vụ là 1 trong những biểu mẫu cực kỳ quan trọng đối với các công ty và là chứng từ chẳng thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán. Dưới đây là sổ cụ thể tình hình bán hàng hóa, dịch vụ của hộ, tư nhân kinh doanh theo Thông tư 88/2021 / TT-BTC chỉ dẫn cơ chế kế toán hộ, tư nhân kinh doanh, có hiệu lực bắt đầu từ ngày Thông tư này, tháng Giêng. 1, 2022. Vui lòng tham khảo.

1. Sổ cái cụ thể bán hàng và hỗ trợ dịch vụ là gì?

Sổ Chi Tiết Doanh Thu Bán Hàng Và Dịch Vụ là biểu mẫu được lập để lập các bảng thống kê doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ chia theo danh mục ngành hàng. Sổ cụ thể thu nhập giúp hỗ trợ thông tin điều hành từng loại của nả, tài chính, thu nhập, chi tiêu … của doanh nghiệp. Mẫu mới đây nhất ban hành theo Thông tư 88/2021 / TT-BTC.

2. Sổ cụ thể bán hàng hoá và hỗ trợ dịch vụ

HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN CÔNG TY: ……

Địa chỉ nhà:………………………………………..

Mẫu hình ko. S1-HKD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021 / TT-BTC ngày 11 tháng 10 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)

CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ

Tên vị trí kinh doanh: …………………….

5:……………………..

Ngày và tháng chụp

Tài liệu

Gicửa ải thích

Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo ngành nghề kinh doanh

Nhận xét

Con số

Ngày tháng

Phân phối và chuyển vận hàng hóa

Dịch vụ, xây dựng ko bao gồm nguyên nguyên liệu thô

Sản xuất, chuyển vận, dịch vụ liên can tới hàng hóa, xây dựng bao gồm cả nguyên nguyên liệu thô

Các hoạt động kinh doanh khác

1

TẨY

GIẢN DỊ

Trước tiên

2

4

5

7

số 8

mười

thứ mười 2

toàn thể

– Cuốn sách này có … trang, được đánh số từ trang 01 tới trang …

– Ngày khai trương: ..


CHƯƠNG
(Ký, họ tên)

Ngày tháng 5 …
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH / CÁ NHÂN DOANH NGHIỆP
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

3. Cách Viết Sổ Chi Tiết Bán Hàng Và Dịch Vụ (Mẫu S1-HKD)

a) Sổ này được mở theo từng nhóm danh mục ngành nghề có thuế suất thuế GTGT và thuế thu nhập tư nhân (TNCN) y hệt để làm căn cứ cho hộ, tư nhân kinh doanh. Doanh nghiệp và cơ thuế quan xác định thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định của luật pháp về thuế.

b) Cơ sở và cách thức hạch toán

– Cột A: Ghi ngày, tháng của sổ.

– Cột B, C: Ghi số, ngày, tháng của chứng từ dùng để hạch toán.

– Cột D: Ghi nội dung kết quả của các nghiệp vụ kinh tế.

– Cột 1, 2,…., 10…: Ghi doanh thu bán thành phầm, hàng hóa, dịch vụ được phân thành nhiều nhóm đơn vị kinh doanh có cùng mức thuế suất thuế GTGT, thuế TNCN theo quy định của luật pháp về thuế làm căn cứ kê khai thuế, xác định thuế. nộp ngân sách nhà nước.

Trường hợp hộ, tư nhân kinh doanh có nhu cầu thì ngoài việc mở sổ cụ thể bán hàng theo từng nhóm đơn vị kinh doanh, hộ, tư nhân kinh doanh có thể mở sổ cụ thể doanh thu, chi tiêu. đề nghị điều hành của hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh hoặc các quy định của luật pháp về thuế.

Trên đây là Honda Anh Dũng gửi tới bạn Mẫu S1-HKD: Sổ cụ thể bán hàng hóa, hỗ trợ dịch vụ

Mời các độc giả thêm tại phân mục kiểm toán kế toán thuế trong mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Thông tin thêm

Mẫu S1-HKD: Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ 2022

Mẫu S1-HKD: Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ là 1 trong những biểu mẫu vô cùng quan trọng với công ty và là loại giấy má chẳng thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán. Sau đây là Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của hộ tư nhân kinh doanh theo Thông tư 88/2021/TT-BTC chỉ dẫn cơ chế kế toán cho hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Mời các bạn tham khảo.

1. Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ là gì?

Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ là mẫu được lập ra để thống kê doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chia theo danh mục ngành nghề. Sổ cụ thể doanh thu giúp hỗ trợ các thông tin chuyên dụng cho cho việc điều hành từng loại của nả, tài chính, doanh thu, chi tiêu.. của công ty. Mẫu mới nhất ban hành theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

2. Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:……
Địa chỉ:………………………………………..

Mẫu số S1-HKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Tên vị trí kinh doanh: ………………….

5:……………………..

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chia theo danh mục ngành nghề

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Phân phối, hỗ trợ hàng hóa

Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên nguyên liệu

Sản xuất, chuyên chở, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên nguyên liệu

Hoạt động kinh doanh khác

A

B

C

D

1

2

….

4

5

7

8

10

12

Tổng cộng

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …

– Ngày mở sổ: ..

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên)

Ngày … tháng … 5 … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH (Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Cách viết Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số S1-HKD)

a) Sổ này được mở theo từng nhóm danh mục ngành nghề kinh doanh có cùng mức thuế suất thuế trị giá tăng thêm (GTGT), thuế thu nhập tư nhân (TNCN) y hệt để làm căn cứ cho hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh và cơ thuế quan xác định phận sự thuế GTGT, thuế TNCN đối với ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định của luật pháp thuế.

b) Căn cứ và cách thức ghi sổ

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

– Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế nảy sinh.

– Cột 1, 2, …., 10…: Ghi doanh thu bán thành phầm, hàng hóa hoặc dịch vụ được phân chia theo từng nhóm danh mục ngành nghề kinh doanh có cùng mức thuế suất thuế GTGT, thuế TNCN theo quy định của luật pháp thuế để làm căn cứ kê khai thuế và xác định phận sự thuế với NSNN.

Trường hợp hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh có nhu cầu thì ngoài việc mở sổ cụ thể bán hàng theo từng nhóm danh mục ngành nghề kinh doanh, các hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh có thể mở sổ cụ thể doanh thu cụ thể từng thành phầm, hàng hóa, dịch vụ hoặc theo bí quyết phân loại khác cho thích hợp với đề nghị điều hành của hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh hoặc quy định của luật pháp thuế.

Trên đây Honda Anh Dũng đã gửi đến các bạn Mẫu S1-HKD: Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #S1HKD #Sổ #chi #tiết #doanh #thu #bán #hàng #hóa #dịch #vụ

Mẫu S1-HKD: Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ là 1 trong những biểu mẫu vô cùng quan trọng với công ty và là loại giấy má chẳng thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán. Sau đây là Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của hộ tư nhân kinh doanh theo Thông tư 88/2021/TT-BTC chỉ dẫn cơ chế kế toán cho hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Mời các bạn tham khảo.

1. Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ là gì?

Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ là mẫu được lập ra để thống kê doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chia theo danh mục ngành nghề. Sổ cụ thể doanh thu giúp hỗ trợ các thông tin chuyên dụng cho cho việc điều hành từng loại của nả, tài chính, doanh thu, chi tiêu.. của công ty. Mẫu mới nhất ban hành theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

2. Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:……
Địa chỉ:………………………………………..

Mẫu số S1-HKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Tên vị trí kinh doanh: ………………….

5:……………………..

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chia theo danh mục ngành nghề

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Phân phối, hỗ trợ hàng hóa

Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên nguyên liệu

Sản xuất, chuyên chở, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên nguyên liệu

Hoạt động kinh doanh khác

A

B

C

D

1

2

….

4

5

7

8

10

12

Tổng cộng

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …

– Ngày mở sổ: ..

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên)

Ngày … tháng … 5 … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH (Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Cách viết Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số S1-HKD)

a) Sổ này được mở theo từng nhóm danh mục ngành nghề kinh doanh có cùng mức thuế suất thuế trị giá tăng thêm (GTGT), thuế thu nhập tư nhân (TNCN) y hệt để làm căn cứ cho hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh và cơ thuế quan xác định phận sự thuế GTGT, thuế TNCN đối với ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định của luật pháp thuế.

b) Căn cứ và cách thức ghi sổ

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

– Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế nảy sinh.

– Cột 1, 2, …., 10…: Ghi doanh thu bán thành phầm, hàng hóa hoặc dịch vụ được phân chia theo từng nhóm danh mục ngành nghề kinh doanh có cùng mức thuế suất thuế GTGT, thuế TNCN theo quy định của luật pháp thuế để làm căn cứ kê khai thuế và xác định phận sự thuế với NSNN.

Trường hợp hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh có nhu cầu thì ngoài việc mở sổ cụ thể bán hàng theo từng nhóm danh mục ngành nghề kinh doanh, các hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh có thể mở sổ cụ thể doanh thu cụ thể từng thành phầm, hàng hóa, dịch vụ hoặc theo bí quyết phân loại khác cho thích hợp với đề nghị điều hành của hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh hoặc quy định của luật pháp thuế.

Trên đây Honda Anh Dũng đã gửi đến các bạn Mẫu S1-HKD: Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #S1HKD #Sổ #chi #tiết #doanh #thu #bán #hàng #hóa #dịch #vụ

Mẫu S1-HKD: Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ là 1 trong những biểu mẫu vô cùng quan trọng với công ty và là loại giấy má chẳng thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán. Sau đây là Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của hộ tư nhân kinh doanh theo Thông tư 88/2021/TT-BTC chỉ dẫn cơ chế kế toán cho hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Mời các bạn tham khảo.

1. Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ là gì?

Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ là mẫu được lập ra để thống kê doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chia theo danh mục ngành nghề. Sổ cụ thể doanh thu giúp hỗ trợ các thông tin chuyên dụng cho cho việc điều hành từng loại của nả, tài chính, doanh thu, chi tiêu.. của công ty. Mẫu mới nhất ban hành theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

2. Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:……
Địa chỉ:………………………………………..

Mẫu số S1-HKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 5 2021 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn)

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Tên vị trí kinh doanh: ………………….

5:……………………..

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chia theo danh mục ngành nghề

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Phân phối, hỗ trợ hàng hóa

Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên nguyên liệu

Sản xuất, chuyên chở, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên nguyên liệu

Hoạt động kinh doanh khác

A

B

C

D

1

2

….

4

5

7

8

10

12

Tổng cộng

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …

– Ngày mở sổ: ..

NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên)

Ngày … tháng … 5 … NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH/CÁ NHÂN KINH DOANH (Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Cách viết Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ (Mẫu số S1-HKD)

a) Sổ này được mở theo từng nhóm danh mục ngành nghề kinh doanh có cùng mức thuế suất thuế trị giá tăng thêm (GTGT), thuế thu nhập tư nhân (TNCN) y hệt để làm căn cứ cho hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh và cơ thuế quan xác định phận sự thuế GTGT, thuế TNCN đối với ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định của luật pháp thuế.

b) Căn cứ và cách thức ghi sổ

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

– Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế nảy sinh.

– Cột 1, 2, …., 10…: Ghi doanh thu bán thành phầm, hàng hóa hoặc dịch vụ được phân chia theo từng nhóm danh mục ngành nghề kinh doanh có cùng mức thuế suất thuế GTGT, thuế TNCN theo quy định của luật pháp thuế để làm căn cứ kê khai thuế và xác định phận sự thuế với NSNN.

Trường hợp hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh có nhu cầu thì ngoài việc mở sổ cụ thể bán hàng theo từng nhóm danh mục ngành nghề kinh doanh, các hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh có thể mở sổ cụ thể doanh thu cụ thể từng thành phầm, hàng hóa, dịch vụ hoặc theo bí quyết phân loại khác cho thích hợp với đề nghị điều hành của hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh hoặc quy định của luật pháp thuế.

Trên đây Honda Anh Dũng đã gửi đến các bạn Mẫu S1-HKD: Sổ cụ thể doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #S1HKD #Sổ #chi #tiết #doanh #thu #bán #hàng #hóa #dịch #vụ


#Mẫu #S1HKD #Sổ #chi #tiết #doanh #thu #bán #hàng #hóa #dịch #vụ

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button