Mẫu phiếu xuất kho bằng Word, Excel 2022

Mẫu phiếu xuất kho bằng Word, Excel dùng để theo dõi xác thực số lượng vật tư, dụng cụ, công cụ xuất kho sử dụng cho các bộ phận trong đơn vị, làm cơ sở cho việc lập chi tiêu và rà soát định mức sử dụng.

Mẫu phiếu xuất kho là biểu mẫu kế toán tổng hợp, liên kết với các chứng từ kế toán thông dụng khác như phiếu thu, chi, phiếu xuất kho, cũng đã được sửa đổi bổ sung cho thích hợp với Thông tư 200/2014 / TT-BTC và cơ chế kế toán hiện hành.

 • Lễ tân theo Thông tư 200
 • Phiếu chi theo Thông tư 200
 • Phiếu nhập kho theo thông tư 200

Phiếu xuất kho còn là cơ sở để hoạch định chi tiêu trong mai sau và cho công đoạn kiểm soát, theo dõi tình hình tiêu thụ nguyên nguyên liệu của doanh nghiệp. Phiếu xuất kho chung cuộc là mẫu 02 – VT ban hành theo thông tư 200 hoặc lệnh 48 của nhà nước. Mẫu Excel Phiếu Xuất Kho giúp kế toán điều hành số lượng vật tư, dụng cụ, công cụ, thành phầm, hàng hóa dễ dãi hơn. giúp tiết kiệm thời kì và công huân. Xin vui lòng tham khảo.

1. Mẫu phiếu đóng gói là gì?

Phiếu Nhập Xuất Kho là phiếu biên chép xác thực số lượng vật tư, dụng cụ, công cụ, thành phầm, hàng hóa. phiếu xuất kho sử dụng cho các bộ phận trong công ty, phiếu xuất kho là căn cứ để hạch toán chi tiêu sản xuất, cũng như xuất kho nguyên nguyên liệu.

2. Thí dụ phiếu xuất kho theo thông tư 133

Đơn vị:……………….

Mẫu số 02 – VT

Phần:…………….

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC

Ngày 26 tháng 8 5 2016 từ Bộ Nguồn vốn)

HÓA ĐƠN GIAO HÀNG

Ngày tháng 5 ……

Nợ …………………….

Con số: …………………………..

Có …………………….

– Họ và tên người nhận: ………… Địa chỉ (bộ phận) …………………….

– Lý do từ kho: ……………………………………………………….

– Xuất tại kho (ngăn lô): ………… ..Vị trí …………………… ..

S

Tên, thương hiệu, tham số kỹ thuật,

Đơn

Định lượng

HÀNG TRIỆU

nguyên liệu, dụng cụ chất lượng cao,

Mã số

nếm

Yêu và quý

Thực tế

Đơn

Tường

HÀNG TRIỆU

thành phầm, hàng hóa

con số

đếm

cầu

xuất khẩu

giá

tiền nong

1

TẨY

GIẢN DỊ

Trước tiên

2

3

4

Thêm vào

X

X

X

X

X

– Tổng số tiền (bằng chữ): ………………………………………………………….

– Số giấy tờ gốc kèm theo: …………………………………………………….

Ngày …. có thể…

ANHuhchi nhánh

Người nhận

người dự trữ

Kế toán trưởng

Người điều hành

IOU

(Ký, họ tên)

xếp hàng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận du nhập)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

3. Phiếu giao hàng mẫu theo thông tư 200

Đơn vị: ………….
Phần:……….
Số mẫu hình: 02 – VT
(Ban bố theo Thông tư số 200/2014 / TT-BTCD ngày 22 tháng 12 5 2014 của Bộ Nguồn vốn)

HÓA ĐƠN GIAO HÀNG

Ngày tháng 5……
Con số………………………..

Nợ……………………..Có.

– Họ và tên người nhận: ……………… Địa chỉ (bộ phận): ………….

– Lý do từ kho: ………………………………………………… ..

– Xuất tại kho (ngăn lô): ………… Vị trí: …………………….

STT Tên, thương hiệu, quy cách, chất lượng của nguyên liệu, công cụ, thành phầm, hàng hoá Mã số
con số
Đơn vị Định lượng Đơn giá bằng tiền
Yêu và quý
cầu
Thực tế
xuất khẩu
1 TẨY GIẢN DỊ Trước tiên 2 3 4
Thêm vào X X X X X

– Tổng số tiền (bằng chữ): …………………………………………………….

Số giấy tờ gốc kèm theo: …………………………………………………….

Ngày tháng 5….

Cử tri
(Ký, họ tên)
Người nhận
(Ký, họ tên)
người dự trữ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận du nhập)
(Ký, họ tên)
Người điều hành
(Ký, họ tên)

4. Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 15

Đơn vị: …………………………
Phần: …………………………

Mẫu số 02 – VT
(Ban hành theo Nghị định 15/2006 / QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ Nguồn vốn)

HÓA ĐƠN GIAO HÀNG

Ngày …… tháng …… 5 20….
Con số: …………………………………….

Nợ: ……………………..
Có: ……………………..

Họ và tên người nhận: ………………………… ..Địa chỉ (bộ phận): ……………………

Lý do từ kho: ………………………………………………………….

Sản xuất tại kho (ngăn lô): …………………………………… Vị trí: ……………….

STT Tên, thương hiệu, quy cách, chất lượng của nguyên liệu, công cụ, thành phầm, hàng hoá Mã số Đơn vị Định lượng Đơn giá bằng tiền
Đề xuất Thực tế xuất khẩu
1 TẨY GIẢN DỊ Trước tiên 2 3 4
Thêm vào X X X X X

Tổng số tiền (bằng chữ): ………………………………………………………….

Số giấy tờ gốc kèm theo: ………………………………………………………………

Ngày ……. tháng ……. 5 20….

Cử tri
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Người nhận
(Ký, họ tên)

người dự trữ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận tiếp thu)

(Ký, họ tên)

Người điều hành
(Ký, họ tên)

5. Cách viết phiếu đóng gói trong Excel

Khi lập account xuất kho phải ghi rõ số phiếu, ngày, tháng, 5 biểu quyết; họ và tên người nhận, tên đơn vị (bộ phận); số hóa đơn hoặc phiếu xuất kho, ngày, tháng, 5 theo hóa đơn; lý do gửi hàng và tên kho hàng.

 • Cột A: Ghi số quy trình của kho, công cụ, thành phầm, hàng hóa (số lượng tồn kho, thành phầm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
 • Cột B: Ghi tên vật tư, công cụ, thành phầm, hàng hoá (tên vật tư, thành phầm, hàng hoá ghi trên hoá đơn).
 • Cột C: Mã (nếu có trên hóa đơn), (có thể bỏ dở).
 • Cột D: Đơn vị (hóa đơn).
 • Cột 1: Ghi số lượng đề nghị của người (bộ phận) trên chứng từ (hóa đơn hoặc phiếu xuất).
 • Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực xuất kho (số lượng thực xuất kho có thể bằng hoặc ít hơn số lượng đề nghị).
 • Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa bao gồm thuế GTGT cho 1 đơn vị hàng hoá.
 • Cột 4: Đơn giá nhân với số lượng.
 • Dòng cộng: Thêm các trị giá trên dải đầu ra cho các cột Số lượng, Đơn giá và Thành tiền.
 • Số dòng được viết bằng chữ: Viết lời giảng giải theo nghĩa đen về tổng số tiền trong cột trả tiền trên phiếu đóng gói.

Hóa đơn giao hàng làm bộ phận kho hoặc bộ phận điều hành: (tùy thuộc vào tổ chức, điều hành và quy chế của từng loại hình doanh nghiệp), tạo nên 3 công đoàn. Sau lúc lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký, ủy quyền Giám đốc hoặc người có thẩm quyền duyệt (ghi rõ họ tên) và ủy quyền người nhận tại kho nhận hàng.

Sau lúc tháo dỡ hàng ra khỏi kho, chủ kho ghi rõ ngày, tháng, 5 tháo dỡ hàng, người nhận hàng ký và ghi rõ họ tên vào phiếu nhận hàng.

 • Phần 1: Lưu trong khu vực biểu quyết.
 • lần 2: Người bán lẻ giữ lại để ghi vào thẻ kho rồi chuyển cho kế toán để ghi vào sổ kế toán.
 • Liên kết 3: Đã ủy quyền người nhận.

Mời các độc giả thêm tại phân mục kế toán kiểm toán thuế trong mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Thông tin thêm

Mẫu phiếu xuất kho bằng Word, Excel 2022

Mẫu Phiếu xuất kho bằng Word, Excel dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, dụng cụ, công cụ xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị, làm căn cứ để hạch toán chi tiêu và rà soát sử dụng, tiến hành định mức mất dần vật tư.

Mẫu phiếu xuất kho là biểu mẫu kế toán thông dụng, liên kết với các chứng từ kế toán thường dùng khác như Phiếu thu, Phiếu chi và Phiếu nhập kho cũng được ban hành sửa đổi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và cơ chế kế toán hiện hành.

Phiếu thu theo Thông tư 200
Phiếu chi theo Thông tư 200
Phiếu nhập kho theo Thông tư 200

Phiếu xuất kho cũng là căn cứ để hoạch toán chi tiêu sau này cũng như chuyên dụng cho cho công đoạn rà soát, giám sát các mức mất dần vật tư của công ty. Phiếu xuất kho mới nhất hiện tại là mẫu 02 – VT ban hành theo thông tư 200 hoặc QĐ 48 của nhà nước. Mẫu phiếu xuất kho bằng Excel giúp các kế toán dễ hàng hơn trong việc điều hành  số lượng vật tư, dụng cụ, đồ vật, thành phầm hàng hóa….  giúp tiết kiệm được thời kì và công huân làm việc. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu phiếu xuất kho là gì?

Phiếu xuất kho là phiếu theo dõi theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, dụng cụ, đồ vật, thành phầm hàng hóa…. xuất kho cho các bộ phận trong công ty sử dụng, phiếu xuất kho làm căn cứ để hạch toán chi tiêu sản xuất, cũng để tiến hành định mức mất dần vật tư.

2. Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 133

Đơn vị:……………….

Mẫu số 02 – VT

Bộ phận:…………….

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016 của Bộ Nguồn vốn)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày…..tháng…..5 ……

Nợ …………………….

Số: ……………………………..

Có …………………….

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………… Địa chỉ (bộ phận)………………………….

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………………….

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Vị trí ………………………………………..

S

Tên, thương hiệu, quy cách,

Đơn

Số lượng

T

phẩm giá vật tư, công cụ,

vị

Yêu

Thực

Đơn

Thành

T

thành phầm, hàng hoá

số

tính

cầu

xuất

giá

tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………….

– Số chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………………………….

Ngày …. tháng ….5…

Người lập

Người nhận

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám đốc

phiếu
(Ký, họ tên)

hàng
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

3. Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 200

Đơn vi: ……………………….Bộ phận:……….
Mẫu số: 02 – VT(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 của Bộ Nguồn vốn)

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày….tháng….5……Số………………………..

Nợ……………………..Có.……………………..

– Họ và tên người nhận hàng: …………………………… Địa chỉ (bộ phận):………….

– Lý do xuất kho: ……………………………………………………………………………..

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………………… Vị trí: ………………….

STT
Tên, thương hiệu quy cách, phẩm giá vật tư, công cụ thành phầm, hàng hóa
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Đề xuất
Thực xuất
A
B
C
D
1
2
3
4

Cộng
x
x
x
x
x

– Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ………………………………………………………………………..

Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………….

Ngày….tháng….5….

Người lập phiếu(Ký, họ tên)
Người nhận hàng(Ký, họ tên)
Thủ kho(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)(Ký, họ tên)
Giám đốc (Ký, họ tên)

4. Mẫu phiếu xuất kho theo Quyết định 15

Đơn vị: ……………………………Bộ phận: …………………………

Mẫu số 02 – VT(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTCngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày …… tháng …… 5 20….Số: …………………………………….

Nợ: ……………………..Có: ……………………..

Họ và tên người nhận hàng:…………………………………..Địa chỉ (bộ phận):……………………

Lý do xuất kho:………………………………………………………………………………………………………..

Xuất tại kho (ngăn lô): ……………………………………Vị trí:…………………………………….

STT
Tên, thương hiệu quy cách, phẩm giá vật tư, công cụ thành phầm, hàng hóa
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Đề xuất
Thực xuất
A
B
C
D
1
2
3
4

Cộng
x
x
x
x
x

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………….

Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………………………

Ngày ……. tháng …….. 5 20….

Người lập phiếu(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người nhận hàng(Ký, họ tên)

Thủ kho(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)(Ký, họ tên)

Giám đốc(Ký, họ tên)

5. Cách viết phiếu xuất kho bằng Excel

Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, 5 lập phiếu; họ tên người nhận hàng, tên đơn vị (bộ phận); số hóa đơn hoặc lệnh xuất kho, ngày, tháng, 5 theo hóa đơn; lý do xuất kho, và tên kho xuất.

Cột A: Ghi số quy trình vật tư, công cụ, thành phầm, hàng hóa (số vật tư,thành phầm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
Cột B: Ghi tên vật tư, công cụ, thành phầm, hàng hóa (tên vật tư, thành phầm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ dở).
Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).
Cột 1: Ghi số lượng theo đề nghị của người (bộ phận) sử dụng trên chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh xuất).
Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tiễn xuất (số lượng thực tiễn xuất kho có thể bằng hoặc ít hơn số lượng đề nghị).
Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho 1 đơn vị hàng hóa.
Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng.
Dòng cộng: Cộng các trị giá trên phiếu xuất cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.
Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu xuất kho.

Phiếu xuất kho do bộ phận kho hoặc bộ phận điều hành (tùy theo tổ chức, điều hành và quy định của từng loại công ty), lập thành 3 liên. Sau lúc lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký và chuyển cho Giám đốc hoặc người giao cho duyệt (ghi rõ họ tên) ủy quyền người nhận phiếu xuống kho nhận hàng.

Sau lúc xuất kho chủ kho ghi rõ ngày, tháng, 5 xuất kho, cùng người nhận hàng ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.

Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.
Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đấy chuyển cho kế toán ghi vào sổ kế toán.
Liên 3: Giao cho người nhận hàng.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #phiếu #xuất #kho #bằng #Word #Excel

Mẫu Phiếu xuất kho bằng Word, Excel dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, dụng cụ, công cụ xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị, làm căn cứ để hạch toán chi tiêu và rà soát sử dụng, tiến hành định mức mất dần vật tư.

Mẫu phiếu xuất kho là biểu mẫu kế toán thông dụng, liên kết với các chứng từ kế toán thường dùng khác như Phiếu thu, Phiếu chi và Phiếu nhập kho cũng được ban hành sửa đổi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và cơ chế kế toán hiện hành.

Phiếu thu theo Thông tư 200
Phiếu chi theo Thông tư 200
Phiếu nhập kho theo Thông tư 200

Phiếu xuất kho cũng là căn cứ để hoạch toán chi tiêu sau này cũng như chuyên dụng cho cho công đoạn rà soát, giám sát các mức mất dần vật tư của công ty. Phiếu xuất kho mới nhất hiện tại là mẫu 02 – VT ban hành theo thông tư 200 hoặc QĐ 48 của nhà nước. Mẫu phiếu xuất kho bằng Excel giúp các kế toán dễ hàng hơn trong việc điều hành  số lượng vật tư, dụng cụ, đồ vật, thành phầm hàng hóa….  giúp tiết kiệm được thời kì và công huân làm việc. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu phiếu xuất kho là gì?

Phiếu xuất kho là phiếu theo dõi theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, dụng cụ, đồ vật, thành phầm hàng hóa…. xuất kho cho các bộ phận trong công ty sử dụng, phiếu xuất kho làm căn cứ để hạch toán chi tiêu sản xuất, cũng để tiến hành định mức mất dần vật tư.

2. Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 133

Đơn vị:……………….

Mẫu số 02 – VT

Bộ phận:…………….

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016 của Bộ Nguồn vốn)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày…..tháng…..5 ……

Nợ …………………….

Số: ……………………………..

Có …………………….

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………… Địa chỉ (bộ phận)………………………….

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………………….

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Vị trí ………………………………………..

S

Tên, thương hiệu, quy cách,

Đơn

Số lượng

T

phẩm giá vật tư, công cụ,

vị

Yêu

Thực

Đơn

Thành

T

thành phầm, hàng hoá

số

tính

cầu

xuất

giá

tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………….

– Số chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………………………….

Ngày …. tháng ….5…

Người lập

Người nhận

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám đốc

phiếu
(Ký, họ tên)

hàng
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

3. Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 200

Đơn vi: ……………………….Bộ phận:……….
Mẫu số: 02 – VT(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 của Bộ Nguồn vốn)

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày….tháng….5……Số………………………..

Nợ……………………..Có.……………………..

– Họ và tên người nhận hàng: …………………………… Địa chỉ (bộ phận):………….

– Lý do xuất kho: ……………………………………………………………………………..

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………………… Vị trí: ………………….

STT
Tên, thương hiệu quy cách, phẩm giá vật tư, công cụ thành phầm, hàng hóa
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Đề xuất
Thực xuất
A
B
C
D
1
2
3
4

Cộng
x
x
x
x
x

– Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ………………………………………………………………………..

Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………….

Ngày….tháng….5….

Người lập phiếu(Ký, họ tên)
Người nhận hàng(Ký, họ tên)
Thủ kho(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)(Ký, họ tên)
Giám đốc (Ký, họ tên)

4. Mẫu phiếu xuất kho theo Quyết định 15

Đơn vị: ……………………………Bộ phận: …………………………

Mẫu số 02 – VT(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTCngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày …… tháng …… 5 20….Số: …………………………………….

Nợ: ……………………..Có: ……………………..

Họ và tên người nhận hàng:…………………………………..Địa chỉ (bộ phận):……………………

Lý do xuất kho:………………………………………………………………………………………………………..

Xuất tại kho (ngăn lô): ……………………………………Vị trí:…………………………………….

STT
Tên, thương hiệu quy cách, phẩm giá vật tư, công cụ thành phầm, hàng hóa
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Đề xuất
Thực xuất
A
B
C
D
1
2
3
4

Cộng
x
x
x
x
x

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………….

Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………………………

Ngày ……. tháng …….. 5 20….

Người lập phiếu(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người nhận hàng(Ký, họ tên)

Thủ kho(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)(Ký, họ tên)

Giám đốc(Ký, họ tên)

5. Cách viết phiếu xuất kho bằng Excel

Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, 5 lập phiếu; họ tên người nhận hàng, tên đơn vị (bộ phận); số hóa đơn hoặc lệnh xuất kho, ngày, tháng, 5 theo hóa đơn; lý do xuất kho, và tên kho xuất.

Cột A: Ghi số quy trình vật tư, công cụ, thành phầm, hàng hóa (số vật tư,thành phầm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
Cột B: Ghi tên vật tư, công cụ, thành phầm, hàng hóa (tên vật tư, thành phầm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ dở).
Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).
Cột 1: Ghi số lượng theo đề nghị của người (bộ phận) sử dụng trên chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh xuất).
Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tiễn xuất (số lượng thực tiễn xuất kho có thể bằng hoặc ít hơn số lượng đề nghị).
Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho 1 đơn vị hàng hóa.
Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng.
Dòng cộng: Cộng các trị giá trên phiếu xuất cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.
Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu xuất kho.

Phiếu xuất kho do bộ phận kho hoặc bộ phận điều hành (tùy theo tổ chức, điều hành và quy định của từng loại công ty), lập thành 3 liên. Sau lúc lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký và chuyển cho Giám đốc hoặc người giao cho duyệt (ghi rõ họ tên) ủy quyền người nhận phiếu xuống kho nhận hàng.

Sau lúc xuất kho chủ kho ghi rõ ngày, tháng, 5 xuất kho, cùng người nhận hàng ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.

Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.
Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đấy chuyển cho kế toán ghi vào sổ kế toán.
Liên 3: Giao cho người nhận hàng.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #phiếu #xuất #kho #bằng #Word #Excel

Mẫu Phiếu xuất kho bằng Word, Excel dùng để theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, dụng cụ, công cụ xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị, làm căn cứ để hạch toán chi tiêu và rà soát sử dụng, tiến hành định mức mất dần vật tư.

Mẫu phiếu xuất kho là biểu mẫu kế toán thông dụng, liên kết với các chứng từ kế toán thường dùng khác như Phiếu thu, Phiếu chi và Phiếu nhập kho cũng được ban hành sửa đổi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và cơ chế kế toán hiện hành.

Phiếu thu theo Thông tư 200
Phiếu chi theo Thông tư 200
Phiếu nhập kho theo Thông tư 200

Phiếu xuất kho cũng là căn cứ để hoạch toán chi tiêu sau này cũng như chuyên dụng cho cho công đoạn rà soát, giám sát các mức mất dần vật tư của công ty. Phiếu xuất kho mới nhất hiện tại là mẫu 02 – VT ban hành theo thông tư 200 hoặc QĐ 48 của nhà nước. Mẫu phiếu xuất kho bằng Excel giúp các kế toán dễ hàng hơn trong việc điều hành  số lượng vật tư, dụng cụ, đồ vật, thành phầm hàng hóa….  giúp tiết kiệm được thời kì và công huân làm việc. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu phiếu xuất kho là gì?

Phiếu xuất kho là phiếu theo dõi theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, dụng cụ, đồ vật, thành phầm hàng hóa…. xuất kho cho các bộ phận trong công ty sử dụng, phiếu xuất kho làm căn cứ để hạch toán chi tiêu sản xuất, cũng để tiến hành định mức mất dần vật tư.

2. Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 133

Đơn vị:……………….

Mẫu số 02 – VT

Bộ phận:…………….

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016 của Bộ Nguồn vốn)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày…..tháng…..5 ……

Nợ …………………….

Số: ……………………………..

Có …………………….

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………… Địa chỉ (bộ phận)………………………….

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………………….

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Vị trí ………………………………………..

S

Tên, thương hiệu, quy cách,

Đơn

Số lượng

T

phẩm giá vật tư, công cụ,

vị

Yêu

Thực

Đơn

Thành

T

thành phầm, hàng hoá

số

tính

cầu

xuất

giá

tiền

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………….

– Số chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………………………….

Ngày …. tháng ….5…

Người lập

Người nhận

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám đốc

phiếu
(Ký, họ tên)

hàng
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

3. Mẫu phiếu xuất kho theo Thông tư 200

Đơn vi: ……………………….Bộ phận:……….
Mẫu số: 02 – VT(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 của Bộ Nguồn vốn)

PHIẾU XUẤT KHO
Ngày….tháng….5……Số………………………..

Nợ……………………..Có.……………………..

– Họ và tên người nhận hàng: …………………………… Địa chỉ (bộ phận):………….

– Lý do xuất kho: ……………………………………………………………………………..

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………………… Vị trí: ………………….

STT
Tên, thương hiệu quy cách, phẩm giá vật tư, công cụ thành phầm, hàng hóa
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Đề xuất
Thực xuất
A
B
C
D
1
2
3
4

Cộng
x
x
x
x
x

– Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ………………………………………………………………………..

Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………….

Ngày….tháng….5….

Người lập phiếu(Ký, họ tên)
Người nhận hàng(Ký, họ tên)
Thủ kho(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)(Ký, họ tên)
Giám đốc (Ký, họ tên)

4. Mẫu phiếu xuất kho theo Quyết định 15

Đơn vị: ……………………………Bộ phận: …………………………

Mẫu số 02 – VT(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTCngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày …… tháng …… 5 20….Số: …………………………………….

Nợ: ……………………..Có: ……………………..

Họ và tên người nhận hàng:…………………………………..Địa chỉ (bộ phận):……………………

Lý do xuất kho:………………………………………………………………………………………………………..

Xuất tại kho (ngăn lô): ……………………………………Vị trí:…………………………………….

STT
Tên, thương hiệu quy cách, phẩm giá vật tư, công cụ thành phầm, hàng hóa
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Đề xuất
Thực xuất
A
B
C
D
1
2
3
4

Cộng
x
x
x
x
x

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………….

Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………………………

Ngày ……. tháng …….. 5 20….

Người lập phiếu(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người nhận hàng(Ký, họ tên)

Thủ kho(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)(Ký, họ tên)

Giám đốc(Ký, họ tên)

5. Cách viết phiếu xuất kho bằng Excel

Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, 5 lập phiếu; họ tên người nhận hàng, tên đơn vị (bộ phận); số hóa đơn hoặc lệnh xuất kho, ngày, tháng, 5 theo hóa đơn; lý do xuất kho, và tên kho xuất.

Cột A: Ghi số quy trình vật tư, công cụ, thành phầm, hàng hóa (số vật tư,thành phầm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
Cột B: Ghi tên vật tư, công cụ, thành phầm, hàng hóa (tên vật tư, thành phầm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ dở).
Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).
Cột 1: Ghi số lượng theo đề nghị của người (bộ phận) sử dụng trên chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh xuất).
Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tiễn xuất (số lượng thực tiễn xuất kho có thể bằng hoặc ít hơn số lượng đề nghị).
Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho 1 đơn vị hàng hóa.
Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng.
Dòng cộng: Cộng các trị giá trên phiếu xuất cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.
Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu xuất kho.

Phiếu xuất kho do bộ phận kho hoặc bộ phận điều hành (tùy theo tổ chức, điều hành và quy định của từng loại công ty), lập thành 3 liên. Sau lúc lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký và chuyển cho Giám đốc hoặc người giao cho duyệt (ghi rõ họ tên) ủy quyền người nhận phiếu xuống kho nhận hàng.

Sau lúc xuất kho chủ kho ghi rõ ngày, tháng, 5 xuất kho, cùng người nhận hàng ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.

Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.
Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đấy chuyển cho kế toán ghi vào sổ kế toán.
Liên 3: Giao cho người nhận hàng.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #phiếu #xuất #kho #bằng #Word #Excel


#Mẫu #phiếu #xuất #kho #bằng #Word #Excel

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button