Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Mẫu phiếu bình chọn công chức mới đây nhất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2020 / NĐ-CP về bình chọn và phân loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên. Dưới đây là 3 thí dụ về bình chọn mới nhất từ ​​cán bộ, viên chức nhưng Honda Anh Dũng xin san sớt cùng bạn.

  • Nghị định 90/2020 / NĐ-CP bình chọn và phân loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên
  • Chỉ bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo lúc vận dụng hệ thống lương mới

1. Mẫu phiếu bình chọn, phân loại cán bộ, công chức, nhân viên 5 2022 mới nhất (03 mẫu)

Theo ấy, mẫu phiếu bình chọn, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên sẽ được tiến hành từ 5 2022 theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 90 như sau:

  • Mẫu số 01: Mẫu phiếu bình chọn, xếp loại chất lượng hàng ngũ.
  • Mẫu số 02: Phiếu bình chọn, phân loại chất lượng công vụ.
  • Mẫu số 03: Mẫu phiếu bình chọn, xếp loại chất lượng nhân viên.

Số mẫu hình 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

XẾP HẠNG, XẾP HẠNG NHÂN VIÊN

5 ………..

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………….

Chức danh: …………………………………………………………..

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công việc: ………………………………………………… ..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

2. Đạo đức, lối sống:

3. Phong cách làm việc và tác phong:

4. Tinh thần tổ chức kỷ luật:

5. Kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Kết quả thật hiện của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao chỉ đạo, điều hành, đảm trách (xác định rõ nội dung công tác phải tiến hành; tỉ lệ xong xuôi, chất lượng và tiến độ công tác):

– Kĩ năng chỉ đạo và điều hành:

– Khả năng tích lũy và kết đoàn:

II. TỰ NHẬN XÉT, LỚP CHẤT LƯỢNG

1. Tự Bình chọn Ưu và Nhược điểm:

2. Tự Bình chọn Chất lượng:

(Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; xong xuôi tốt nhiệm vụ; xong xuôi nhiệm vụ; ko xong xuôi nhiệm vụ).

……, tháng ngày 5….
MỌI NGƯỜI TỰ BÌNH LUẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ PHÂN LOẠI NHÂN VIÊN (Phần Cơ quan Bình chọn)

1. Xem xét về Ưu và Nhược điểm:

2. Bình chọn Chất lượng và Kết quả Bình chọn:

(Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; xong xuôi tốt nhiệm vụ; xong xuôi nhiệm vụ; ko xong xuôi nhiệm vụ).

3. Bình chọn xu thế và triển vọng tăng trưởng của hàng ngũ công chức:

….., tháng ngày 5….
ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN Ở CẤP ĐỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Cách viết mẫu phiếu bình chọn, phân loại cán bộ, nhân viên, nhân viên?

Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 90/2020 / NĐ-CP. Trong ấy Phiếu số 04 gồm các phần:

– Công chức tự bình chọn kết quả công việc, tu dưỡng, đoàn luyện của mình theo các chỉ tiêu: chính trị, tư tưởng; đạo đức lối sống; Tác phong và cách cư xử; Tinh thần tổ chức và kỷ luật; Kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Thái độ dùng cho người dân và công ty.

– Tự bình chọn, bình chọn chất lượng: Công chức tự bình chọn trên cơ sở ưu thế, thiếu sót của mình về 1 trong các chỉ tiêu bình chọn nêu tại Nghị định 90;

– Bản nhận xét, bình chọn của Thủ trưởng đơn vị cấu thành;

– Kết quả bình chọn, phân loại công chức của cấp có thẩm quyền. Căn cứ vào ưu thế, thiếu sót của nhân viên để bình chọn, phân loại công bình, sáng tỏ nhất.

3. Chỉ dẫn bình chọn, phân loại cán bộ, công chức, nhân viên.

Bạn có thể tham khảo thêm: Chỉ dẫn bình chọn, phân loại cán bộ, công chức, nhân viên

Nội dung cụ thể của bảng bình chọn khung, các nhân viên xem trong file tải về.

Xem thông tin có lợi khác trong phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý Dữ liệu phệ.

Thông tin thêm

Mẫu phiếu bình chọn, xếp loại cán bộ, công chức, nhân viên 5 2022

Mẫu bình chọn công chức nhân viên mới nhất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc bình chọn, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên. Sau đây là 3 mẫu bình chọn cán bộ công chức nhân viên mới nhất Honda Anh Dũng xin san sớt tới các bạn.

Nghị định 90/2020/NĐ-CP bình chọn, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên
Chỉ bỏ phụ cấp thâm niên thầy cô giáo lúc vận dụng cơ chế tiền công mới

1. Mẫu phiếu bình chọn, xếp loại cán bộ, công chức, nhân viên 2022 (03 mẫu) mới nhất

Theo ấy, mẫu phiếu bình chọn, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên từ 5 2022 được tiến hành theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 90 sau đây:

Mẫu số 01: Phiếu bình chọn, xếp loại chất lượng cán bộ.
Mẫu số 02: Phiếu bình chọn, xếp loại chất lượng công chức.
Mẫu số 03: Phiếu bình chọn, xếp loại chất lượng nhân viên.

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ

5 ………..

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ, chức danh: ……………………………………………………………………………………………..

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công việc:…………………………………………………………………………..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Tác phong, lề lối làm việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Tinh thần tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao chỉ đạo, điều hành, đảm trách (xác định rõ nội dung công tác tiến hành; tỉ lệ xong xuôi, chất lượng, tiến độ công tác):

………………………………………………………………………………………………………………………………

– Năng lực chỉ đạo, điều hành:

………………………………………………………………………………………………………………………………

– Năng lực tập trung, kết đoàn:

………………………………………………………………………………………………………………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tự xếp loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………………………………

(Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; xong xuôi tốt nhiệm vụ; xong xuôi nhiệm vụ; ko xong xuôi nhiệm vụ).

……, ngày….tháng….5….NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT(Ký, ghi rõ họ tên)

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền bình chọn)

1. Nhận xét ưu, thiếu sót:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả bình chọn, xếp loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; xong xuôi tốt nhiệm vụ; xong xuôi nhiệm vụ; ko xong xuôi nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng tăng trưởng của cán bộ:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

….., ngày….tháng….5….ĐẠI DIỆN CẤP CÓ THẨM QUYỀN(Ký tên, ghi rõ họ tên)

2. Cách ghi mẫu phiếu bình chọn, xếp loại cán bộ, công chức, nhân viên

Phiếu được ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP. Trong ấy, Phiếu bao gồm 04 phần:

– Công chức tự bình chọn kết quả công việc, tu dưỡng, đoàn luyện của mình theo các chỉ tiêu: Chinh trị, tư tưởng; Đạo đức lối sống; Tác phong lề lối làm việc; Tinh thần tổ chức kỷ luật; Kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Thái độ dùng cho quần chúng, công ty.

– Tự nhận xét, xếp loại chất lượng: Căn cứ vào các ưu thế, nhược điểm của mình, công chức tự bình chọn bản quen thuộc 1 trong các chỉ tiêu xếp loại quy định trong Nghị định 90;

– Quan điểm nhận xét, bình chọn của người đứng đầu đơn vị cấu thành;

– Kết quả bình chọn, xếp loại công chức của cấp có thẩm quyền. Căn cứ vào ưu, nhược của công chức để đưa ra bình chọn, phân loại công bình, sáng tỏ nhất.

3. Chỉ dẫn bình chọn, xếp loại cán bộ, công chức, nhân viên

Các bạn có thể tham khảo thêm: Chỉ dẫn bình chọn, xếp loại cán bộ, công chức, nhân viên

Nội dung cụ thể phiếu bình chọn cán bộ, công chức nhân viên mời các bạn xem trong file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Hỏi đáp luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Mẫu #phiếu #đánh #giá #xếp #loại #cán #bộ #công #chức #viên #chức #5

Mẫu bình chọn công chức nhân viên mới nhất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc bình chọn, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên. Sau đây là 3 mẫu bình chọn cán bộ công chức nhân viên mới nhất Honda Anh Dũng xin san sớt tới các bạn.

Nghị định 90/2020/NĐ-CP bình chọn, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên
Chỉ bỏ phụ cấp thâm niên thầy cô giáo lúc vận dụng cơ chế tiền công mới

1. Mẫu phiếu bình chọn, xếp loại cán bộ, công chức, nhân viên 2022 (03 mẫu) mới nhất

Theo ấy, mẫu phiếu bình chọn, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên từ 5 2022 được tiến hành theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 90 sau đây:

Mẫu số 01: Phiếu bình chọn, xếp loại chất lượng cán bộ.
Mẫu số 02: Phiếu bình chọn, xếp loại chất lượng công chức.
Mẫu số 03: Phiếu bình chọn, xếp loại chất lượng nhân viên.

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ

5 ………..

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ, chức danh: ……………………………………………………………………………………………..

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công việc:…………………………………………………………………………..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Tác phong, lề lối làm việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Tinh thần tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao chỉ đạo, điều hành, đảm trách (xác định rõ nội dung công tác tiến hành; tỉ lệ xong xuôi, chất lượng, tiến độ công tác):

………………………………………………………………………………………………………………………………

– Năng lực chỉ đạo, điều hành:

………………………………………………………………………………………………………………………………

– Năng lực tập trung, kết đoàn:

………………………………………………………………………………………………………………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tự xếp loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………………………………

(Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; xong xuôi tốt nhiệm vụ; xong xuôi nhiệm vụ; ko xong xuôi nhiệm vụ).

……, ngày….tháng….5….NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT(Ký, ghi rõ họ tên)

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền bình chọn)

1. Nhận xét ưu, thiếu sót:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả bình chọn, xếp loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; xong xuôi tốt nhiệm vụ; xong xuôi nhiệm vụ; ko xong xuôi nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng tăng trưởng của cán bộ:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

….., ngày….tháng….5….ĐẠI DIỆN CẤP CÓ THẨM QUYỀN(Ký tên, ghi rõ họ tên)

2. Cách ghi mẫu phiếu bình chọn, xếp loại cán bộ, công chức, nhân viên

Phiếu được ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP. Trong ấy, Phiếu bao gồm 04 phần:

– Công chức tự bình chọn kết quả công việc, tu dưỡng, đoàn luyện của mình theo các chỉ tiêu: Chinh trị, tư tưởng; Đạo đức lối sống; Tác phong lề lối làm việc; Tinh thần tổ chức kỷ luật; Kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Thái độ dùng cho quần chúng, công ty.

– Tự nhận xét, xếp loại chất lượng: Căn cứ vào các ưu thế, nhược điểm của mình, công chức tự bình chọn bản quen thuộc 1 trong các chỉ tiêu xếp loại quy định trong Nghị định 90;

– Quan điểm nhận xét, bình chọn của người đứng đầu đơn vị cấu thành;

– Kết quả bình chọn, xếp loại công chức của cấp có thẩm quyền. Căn cứ vào ưu, nhược của công chức để đưa ra bình chọn, phân loại công bình, sáng tỏ nhất.

3. Chỉ dẫn bình chọn, xếp loại cán bộ, công chức, nhân viên

Các bạn có thể tham khảo thêm: Chỉ dẫn bình chọn, xếp loại cán bộ, công chức, nhân viên

Nội dung cụ thể phiếu bình chọn cán bộ, công chức nhân viên mời các bạn xem trong file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Hỏi đáp luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Mẫu #phiếu #đánh #giá #xếp #loại #cán #bộ #công #chức #viên #chức #5

Mẫu bình chọn công chức nhân viên mới nhất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc bình chọn, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên. Sau đây là 3 mẫu bình chọn cán bộ công chức nhân viên mới nhất Honda Anh Dũng xin san sớt tới các bạn.

Nghị định 90/2020/NĐ-CP bình chọn, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên
Chỉ bỏ phụ cấp thâm niên thầy cô giáo lúc vận dụng cơ chế tiền công mới

1. Mẫu phiếu bình chọn, xếp loại cán bộ, công chức, nhân viên 2022 (03 mẫu) mới nhất

Theo ấy, mẫu phiếu bình chọn, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, nhân viên từ 5 2022 được tiến hành theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 90 sau đây:

Mẫu số 01: Phiếu bình chọn, xếp loại chất lượng cán bộ.
Mẫu số 02: Phiếu bình chọn, xếp loại chất lượng công chức.
Mẫu số 03: Phiếu bình chọn, xếp loại chất lượng nhân viên.

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ

5 ………..

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ, chức danh: ……………………………………………………………………………………………..

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công việc:…………………………………………………………………………..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Tác phong, lề lối làm việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Tinh thần tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao chỉ đạo, điều hành, đảm trách (xác định rõ nội dung công tác tiến hành; tỉ lệ xong xuôi, chất lượng, tiến độ công tác):

………………………………………………………………………………………………………………………………

– Năng lực chỉ đạo, điều hành:

………………………………………………………………………………………………………………………………

– Năng lực tập trung, kết đoàn:

………………………………………………………………………………………………………………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tự xếp loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………………………………

(Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; xong xuôi tốt nhiệm vụ; xong xuôi nhiệm vụ; ko xong xuôi nhiệm vụ).

……, ngày….tháng….5….NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT(Ký, ghi rõ họ tên)

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền bình chọn)

1. Nhận xét ưu, thiếu sót:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả bình chọn, xếp loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ; xong xuôi tốt nhiệm vụ; xong xuôi nhiệm vụ; ko xong xuôi nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng tăng trưởng của cán bộ:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

….., ngày….tháng….5….ĐẠI DIỆN CẤP CÓ THẨM QUYỀN(Ký tên, ghi rõ họ tên)

2. Cách ghi mẫu phiếu bình chọn, xếp loại cán bộ, công chức, nhân viên

Phiếu được ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP. Trong ấy, Phiếu bao gồm 04 phần:

– Công chức tự bình chọn kết quả công việc, tu dưỡng, đoàn luyện của mình theo các chỉ tiêu: Chinh trị, tư tưởng; Đạo đức lối sống; Tác phong lề lối làm việc; Tinh thần tổ chức kỷ luật; Kết quả thật hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Thái độ dùng cho quần chúng, công ty.

– Tự nhận xét, xếp loại chất lượng: Căn cứ vào các ưu thế, nhược điểm của mình, công chức tự bình chọn bản quen thuộc 1 trong các chỉ tiêu xếp loại quy định trong Nghị định 90;

– Quan điểm nhận xét, bình chọn của người đứng đầu đơn vị cấu thành;

– Kết quả bình chọn, xếp loại công chức của cấp có thẩm quyền. Căn cứ vào ưu, nhược của công chức để đưa ra bình chọn, phân loại công bình, sáng tỏ nhất.

3. Chỉ dẫn bình chọn, xếp loại cán bộ, công chức, nhân viên

Các bạn có thể tham khảo thêm: Chỉ dẫn bình chọn, xếp loại cán bộ, công chức, nhân viên

Nội dung cụ thể phiếu bình chọn cán bộ, công chức nhân viên mời các bạn xem trong file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Hỏi đáp luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Mẫu #phiếu #đánh #giá #xếp #loại #cán #bộ #công #chức #viên #chức #5


#Mẫu #phiếu #đánh #giá #xếp #loại #cán #bộ #công #chức #viên #chức #5

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button