Biểu Mẫu

Mẫu giấy phép hoạt động in

Wiki HDAD VN xin giới thiệu tới các bạn Mẫu giấy phép hoạt động in ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn tham khảo.

  • Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in
  • Mẫu sơ yếu lí lịch của người đứng đầu cơ sở in

1. Giấy phép hoạt động in theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT

TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GP-

……, ngày……tháng……năm.……

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN

…………………………………………………

Căn cứ Luật xuất bản năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Căn cứ Thông tư số……/2020/TT-BTTTT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in của……………………………………………

CHO PHÉP:

1. Cơ sở in:……………………..

Địa chỉ trụ sở chính:………………

Địa chỉ chi nhánh và xưởng sản xuất:……………………………………………

Họ và tên người đứng đầu:………………………..số định danh cá nhân hoặc số giấy CMND/ Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân số……….ngày……tháng……năm………

Nơi cấp……………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………..

2. Được phép:……………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu)

2. Giấy phép hoạt động in theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP

TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …../ GP-1

……, ngày … tháng … năm ….

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN

Căn cứ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

Căn cứ Nghị định số……………. /2018/NĐ-CP ngày …… tháng …… năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

Căn cứ

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in của

CHO PHÉP:

1. Cơ sở in:……………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………..

Địa chỉ xưởng sản xuất: 3…………………………………………..

Họ tên người đứng đầu:…………………………………………..

CMND (hộ chiếu) số:………………………….cấp ngày nơi cấp…………………

(hoặc số định danh cá nhân)

Chức vụ:……………………………………………………………………………………….

2. Được phép: 4……………………………………………………………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu)

_____________

1 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp phép.

2 Ghi tên chức vụ và cơ quan cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

3 Ghi tất cả địa chỉ có đặt xưởng sản xuất (bao gồm cả chi nhánh).

4 Ghi cụ thể từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in phù hợp với thiết bị in và từng loại sản phẩm in theo quy định.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  • Biểu mẫu thông tư 01 2020 BTTTT

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page