Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành – Mẫu 09/QTDA

Mẫu báo cáo kết thúc dự án kết thúc là mẫu báo cáo tổng hợp chi tiêu dự án của chủ đầu cơ và kết thúc lúc dự án kết thúc. Biểu mẫu gồm các thông tin: số vốn đầu cơ, số chi tiêu đầu cơ yêu cầu quyết toán, trị giá của nả … Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2020 / TT-BTC về quyết toán dự án sử dụng tài chính tài trợ.

1. Mẫu quyết toán dự án kết thúc là gì?

Báo cáo xong xuôi dự án kết thúc lần cuối – Mẫu báo cáo xong xuôi dự án kết thúc là báo cáo của chủ đầu cơ về tổng hợp chi tiêu dự án và kết thúc lúc dự án kết thúc.

2. Phiếu báo cáo quyết toán dự án kết thúc – Mẫu 09 / QTDA

Số mẫu hình: 09 / QTDA

(xuất bản kèm theo Thông tư số)Trước nhất0/2020 / TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Vốn đầu tư)

CHỦ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ngày tháng 5

BÁO CÁO
Hoàn thành các dự án đã kết thúc

Từ dự án:

(Dùng để lập dự án, sẵn sàng đầu cơ và các dự án bị ngừng vĩnh viễn)

1. Văn bản pháp lý:

Sồ TT

Tên tài liệu

KỲý nghĩ giấy vụn; Ngày phát hành

Tên cơ quan phê chuẩn (đã ban hành)

Tổng gtôitrị giá phê chuẩn (nếu có)

Trước nhất

2

3

4

5

l

Huhtài liệu hợp lí

– Quyết định phê chuẩn dự án, dự toán

– Chính sách đồ mưu hoạch hoặc sẵn sàng đầu cơ dự án

– Văn bản chấp nhận phác thảo (đối với đồ án quy hoạch)

– Văn bản phê chuẩn dự toán kinh phí

– Văn bản phê chuẩn quy hoạch (nhiệm vụ) dự án hoặc sẵn sàng đầu cơ

– Văn bản cho phép hủy bỏ hoặc dừng hoạt động vĩnh viễn

– Các tài liệu liên can khác

II

Giao kèo

Trước nhất

III

Kết luận của thanh tra, kiểm toán nhà nước, kết quả thanh tra, dò hỏi của cơ quan luật pháp (nếu ko có, cần nói rõ rằng nó ko còn đó)

Trước nhất

II. Eughtiêuuh?1 khoản đầu cơ

1. Vốn đầu cơ:

Đơn vị: đồng

ngủvốn đầu cơ ầm ĩ

Đã được phê chuẩn

Eughtiêuuh?N

Nhận xét

Trước nhất

2

3

4

toàn thể

1. Nguồn vốn đầu cơ công:

1.2. Vốn ngân sách nhà nước

1.2. Vốn đầu cơ công khác

2. Vốn tín dụng được Chính phủ bảo lãnh

3. Các khoản cho vay được cung cấp bằng của nả nhà nước

4. Vốn đầu cơ tăng trưởng của công ty nhà nước

5. Các tài chính khác (nếu có)

2. Chi phí đầu cơ được quyết toán:

Đơn vị: đồngng

QUÝ CÔnội dung chi tiêu

Ngân sách được phê chuẩn

Chi phí đầu cơ đề nghị quyết toán

Tăng (+)
Giảm bớt (-)

Trước nhất

2

3

4

HÀNG TRIỆUcưỡiMới mẻ

3. Số lượng, trị giá của nả cố định tạo nên sau đầu cơ, tên đơn vị tiếp thu, điều hành, sử dụng của nả (nếu có):

III† Thuyết minh báo cáo quyết toán:

1. Trạng thái Triển khai:

– Ưu và nhược điểm

– Nội dung dự án chỉnh sửa so với chủ trương đã được phê chuẩn.

2. Nhận xét, bình chọn giai đoạn tiến hành dự án:

– Tuân thủ trình tự, thủ tục của Nhà nước về điều hành đầu cơ và xây dựng

– Quản lý vốn và của nả trong giai đoạn đầu cơ

3. Khuyến nghị:

Khắc phục sự cố Khuyến nghị và Vấn đề của Công trình

MỌI NGƯỜIbạn
(TRIỆU)ý nghĩHọ và tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

ngAhVâng cái nàyChâu Áng… 5….
CHỦ ĐẦU TƯ
(TRIỆU)ý nghĩđóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Thông tin thêm

Mẫu báo cáo quyết toán dự án kết thúc – Mẫu 09/QTDA

Mẫu báo cáo quyết toán dự án kết thúc là mẫu bản báo cáo của chủ đầu cơ về việc tổng hợp quyết toán các khoản chi tiêu dự án lúc dự án kết thúc. Mẫu gồm các thông tin: số vốn đầu cơ, số chi tiêu đầu cơ yêu cầu quyết toán, trị giá của nả….. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BTC quyết toán dự án sử dụng tài chính Nhà nước.

1. Mẫu báo cáo quyết toán dự án kết thúc là gì?

Báo cáo quyết toán dự án kết thúc mới nhất – Mẫu báo cáo quyết toán dự án kết thúc là mẫu bản báo cáo của chủ đầu cơ về việc tổng hợp quyết toán các khoản chi tiêu dự án lúc dự án kết thúc.

2. Mẫu báo cáo quyết toán dự án kết thúc – Mẫu 09/QTDA

Mẫu số: 09/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Vốn đầu tư)

CHỦ ĐẦU TƯ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

…………, ngày … tháng … 5…..

BÁO CÁOQuyết toán dự án kết thúc

Của Công trình:……………………………..

(Chuyên dụng cho dự án Quy hoạch, Chuẩn bị đầu cơ và dự án bị ngừng tiến hành vĩnh viễn)

1. Văn bản pháp lý:

Số TT

Tên văn bản

Ký kiệu văn bản; ngày ban hành

Tên cơ quan duyệt (ban hành)

Tổng trị giá phê chuẩn (nếu có)

1

2

3

4

5

I

Giấy má pháp lý

– Quyết định phê chuẩn dự án, dự toán

– Chủ trương lập quy hoạch hoặc sẵn sàng đầu cơ dự án

– Văn bản phê chuẩn đề cương (đối với dự án quy hoạch)

– Văn bản phê chuẩn dự toán chi tiêu

– Văn bản phê chuẩn dự án (nhiệm vụ) quy hoạch hoặc sẵn sàng đầu cơ

– Văn bản cho phép hủy bỏ hoặc ngừng tiến hành vĩnh viễn

– Các văn bản khác có liên can

…..

II

Giao kèo

1

III

Kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, rà soát, kết quả dò hỏi của các cơ quan luật pháp (trường hợp ko có thì phải ghi rõ là ko có)

1

II. Thực hiện đầu cơ

1. Nguồn vốn đầu cơ:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn đầu cơ

Được duyệt

Thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

Tổng số

1. Nguồn vốn đầu cơ công:

1.2. Vốn NSNN

1.2. Vốn đầu cơ công khác

2. Nguồn vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh

3. Nguồn vốn vay được đảm bảo bằng của nả của nhà nước

4. Nguồn vốn đầu cơ tăng trưởng của công ty nhà nước

5. Nguồn vốn khác (nếu có)

2. Chi phí đầu cơ yêu cầu quyết toán:

Đơn vị: đồng

Nội dung chi tiêu

Dự toán được duyệt

Chi phí đầu cơ yêu cầu quyết toán

Tăng (+)Giảm (-)

1

2

3

4

Tổng số

3. Số lượng, trị giá của nả cố định tạo nên sau đầu cơ, tên đơn vị tiếp thu điều hành và sử dụng của nả (nếu có):

III. Thuyết minh báo cáo quyết toán:

1 .Tình hình tiến hành:

– Thuận lợi, gieo neo

– Những chỉnh sửa nội dung của dự án so với chủ trương được duyệt.

2. Nhận xét, bình chọn giai đoạn tiến hành dự án:

– Chấp hành trình tự thủ tục điều hành đầu cơ và xây dựng của nhà nước

– Công việc điều hành vốn và của nả trong giai đoạn đầu cơ

3. Kiến nghị:

Kiến nghị về việc khắc phục các vướng mắc, còn đó của dự án

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, ghi rõ họ tên)

………,ngày… tháng… 5….CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #báo #cáo #quyết #toán #dự #án #hoàn #thành #Mẫu #09QTDA

Mẫu báo cáo quyết toán dự án kết thúc là mẫu bản báo cáo của chủ đầu cơ về việc tổng hợp quyết toán các khoản chi tiêu dự án lúc dự án kết thúc. Mẫu gồm các thông tin: số vốn đầu cơ, số chi tiêu đầu cơ yêu cầu quyết toán, trị giá của nả….. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BTC quyết toán dự án sử dụng tài chính Nhà nước.

1. Mẫu báo cáo quyết toán dự án kết thúc là gì?

Báo cáo quyết toán dự án kết thúc mới nhất – Mẫu báo cáo quyết toán dự án kết thúc là mẫu bản báo cáo của chủ đầu cơ về việc tổng hợp quyết toán các khoản chi tiêu dự án lúc dự án kết thúc.

2. Mẫu báo cáo quyết toán dự án kết thúc – Mẫu 09/QTDA

Mẫu số: 09/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Vốn đầu tư)

CHỦ ĐẦU TƯ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

…………, ngày … tháng … 5…..

BÁO CÁOQuyết toán dự án kết thúc

Của Công trình:……………………………..

(Chuyên dụng cho dự án Quy hoạch, Chuẩn bị đầu cơ và dự án bị ngừng tiến hành vĩnh viễn)

1. Văn bản pháp lý:

Số TT

Tên văn bản

Ký kiệu văn bản; ngày ban hành

Tên cơ quan duyệt (ban hành)

Tổng trị giá phê chuẩn (nếu có)

1

2

3

4

5

I

Giấy má pháp lý

– Quyết định phê chuẩn dự án, dự toán

– Chủ trương lập quy hoạch hoặc sẵn sàng đầu cơ dự án

– Văn bản phê chuẩn đề cương (đối với dự án quy hoạch)

– Văn bản phê chuẩn dự toán chi tiêu

– Văn bản phê chuẩn dự án (nhiệm vụ) quy hoạch hoặc sẵn sàng đầu cơ

– Văn bản cho phép hủy bỏ hoặc ngừng tiến hành vĩnh viễn

– Các văn bản khác có liên can

…..

II

Giao kèo

1

III

Kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, rà soát, kết quả dò hỏi của các cơ quan luật pháp (trường hợp ko có thì phải ghi rõ là ko có)

1

II. Thực hiện đầu cơ

1. Nguồn vốn đầu cơ:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn đầu cơ

Được duyệt

Thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

Tổng số

1. Nguồn vốn đầu cơ công:

1.2. Vốn NSNN

1.2. Vốn đầu cơ công khác

2. Nguồn vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh

3. Nguồn vốn vay được đảm bảo bằng của nả của nhà nước

4. Nguồn vốn đầu cơ tăng trưởng của công ty nhà nước

5. Nguồn vốn khác (nếu có)

2. Chi phí đầu cơ yêu cầu quyết toán:

Đơn vị: đồng

Nội dung chi tiêu

Dự toán được duyệt

Chi phí đầu cơ yêu cầu quyết toán

Tăng (+)Giảm (-)

1

2

3

4

Tổng số

3. Số lượng, trị giá của nả cố định tạo nên sau đầu cơ, tên đơn vị tiếp thu điều hành và sử dụng của nả (nếu có):

III. Thuyết minh báo cáo quyết toán:

1 .Tình hình tiến hành:

– Thuận lợi, gieo neo

– Những chỉnh sửa nội dung của dự án so với chủ trương được duyệt.

2. Nhận xét, bình chọn giai đoạn tiến hành dự án:

– Chấp hành trình tự thủ tục điều hành đầu cơ và xây dựng của nhà nước

– Công việc điều hành vốn và của nả trong giai đoạn đầu cơ

3. Kiến nghị:

Kiến nghị về việc khắc phục các vướng mắc, còn đó của dự án

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, ghi rõ họ tên)

………,ngày… tháng… 5….CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #báo #cáo #quyết #toán #dự #án #hoàn #thành #Mẫu #09QTDA

Mẫu báo cáo quyết toán dự án kết thúc là mẫu bản báo cáo của chủ đầu cơ về việc tổng hợp quyết toán các khoản chi tiêu dự án lúc dự án kết thúc. Mẫu gồm các thông tin: số vốn đầu cơ, số chi tiêu đầu cơ yêu cầu quyết toán, trị giá của nả….. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BTC quyết toán dự án sử dụng tài chính Nhà nước.

1. Mẫu báo cáo quyết toán dự án kết thúc là gì?

Báo cáo quyết toán dự án kết thúc mới nhất – Mẫu báo cáo quyết toán dự án kết thúc là mẫu bản báo cáo của chủ đầu cơ về việc tổng hợp quyết toán các khoản chi tiêu dự án lúc dự án kết thúc.

2. Mẫu báo cáo quyết toán dự án kết thúc – Mẫu 09/QTDA

Mẫu số: 09/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Vốn đầu tư)

CHỦ ĐẦU TƯ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

…………, ngày … tháng … 5…..

BÁO CÁOQuyết toán dự án kết thúc

Của Công trình:……………………………..

(Chuyên dụng cho dự án Quy hoạch, Chuẩn bị đầu cơ và dự án bị ngừng tiến hành vĩnh viễn)

1. Văn bản pháp lý:

Số TT

Tên văn bản

Ký kiệu văn bản; ngày ban hành

Tên cơ quan duyệt (ban hành)

Tổng trị giá phê chuẩn (nếu có)

1

2

3

4

5

I

Giấy má pháp lý

– Quyết định phê chuẩn dự án, dự toán

– Chủ trương lập quy hoạch hoặc sẵn sàng đầu cơ dự án

– Văn bản phê chuẩn đề cương (đối với dự án quy hoạch)

– Văn bản phê chuẩn dự toán chi tiêu

– Văn bản phê chuẩn dự án (nhiệm vụ) quy hoạch hoặc sẵn sàng đầu cơ

– Văn bản cho phép hủy bỏ hoặc ngừng tiến hành vĩnh viễn

– Các văn bản khác có liên can

…..

II

Giao kèo

1

III

Kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, rà soát, kết quả dò hỏi của các cơ quan luật pháp (trường hợp ko có thì phải ghi rõ là ko có)

1

II. Thực hiện đầu cơ

1. Nguồn vốn đầu cơ:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn đầu cơ

Được duyệt

Thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

Tổng số

1. Nguồn vốn đầu cơ công:

1.2. Vốn NSNN

1.2. Vốn đầu cơ công khác

2. Nguồn vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh

3. Nguồn vốn vay được đảm bảo bằng của nả của nhà nước

4. Nguồn vốn đầu cơ tăng trưởng của công ty nhà nước

5. Nguồn vốn khác (nếu có)

2. Chi phí đầu cơ yêu cầu quyết toán:

Đơn vị: đồng

Nội dung chi tiêu

Dự toán được duyệt

Chi phí đầu cơ yêu cầu quyết toán

Tăng (+)Giảm (-)

1

2

3

4

Tổng số

3. Số lượng, trị giá của nả cố định tạo nên sau đầu cơ, tên đơn vị tiếp thu điều hành và sử dụng của nả (nếu có):

III. Thuyết minh báo cáo quyết toán:

1 .Tình hình tiến hành:

– Thuận lợi, gieo neo

– Những chỉnh sửa nội dung của dự án so với chủ trương được duyệt.

2. Nhận xét, bình chọn giai đoạn tiến hành dự án:

– Chấp hành trình tự thủ tục điều hành đầu cơ và xây dựng của nhà nước

– Công việc điều hành vốn và của nả trong giai đoạn đầu cơ

3. Kiến nghị:

Kiến nghị về việc khắc phục các vướng mắc, còn đó của dự án

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, ghi rõ họ tên)

………,ngày… tháng… 5….CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #báo #cáo #quyết #toán #dự #án #hoàn #thành #Mẫu #09QTDA


#Mẫu #báo #cáo #quyết #toán #dự #án #hoàn #thành #Mẫu #09QTDA

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button