Mẫu bảng tính lương Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Mẫu bảng tính lương được tạo tự động hàng tháng cho từng viên chức dựa trên số ngày làm việc, phụ cấp, nghỉ phép, hệ số lương và các khoản trích theo lương.

Bảng trả tiền lương này rất hữu dụng để kế toán tham khảo, làm công tác tính lương hàng tháng cho công nhân. Bạn có thể xem cách tính toán và cách sử dụng công thức cho công ty của bạn.

Mẫu trả tiền lương

Mẫu bảng tra cứu lương cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân

Theo Nghị quyết 86/2019 / QH14, từ ngày 1/7/2020 sẽ tăng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng / tháng lên 1.600.000 đồng / tháng. Do ấy, mặt bằng lương của chấp hành viên, công chức, nhân viên và công nhân cũng tăng theo.

Để biết mức lương bạn thu được, chỉ cần nhập hệ số lương của bạn ô vàng, ngay tức khắc hiển thị mức lương hiện đang thu được vào ô xanh và mức lương mới từ ngày 1 tháng 7 5 2020 trở đi ô màu hồng


File Excel Tra cứu Mức lương của công chức, nhân viên, công nhân, công nhân

Tính lương hàng ngày của viên chức

Nếu công nhân ko làm đủ số ngày trong tháng thì có thể tính lương ngày theo công thức dưới đây để biết doanh nghiệp có thích hợp với mình hay ko?

Theo điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định 05/2015 / NĐ-CP quy định: “Tiền lương ngày công được xác định trên cơ sở tiền công tháng chia cho số ngày làm việc phổ biến. trong ngày. tháng thích hợp với quy định của luật pháp do công ty chọn lựa “. Vậy công thức biến thành:

Công thức tiền công hàng ngày (Lương tháng / Số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng) x Số ngày làm việc thực tiễn.

Tính lương hàng tháng của viên chức

File Excel tính lương tháng của công nhân được lập trên cơ sở quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định 05/2015 / NĐ-CP. Người dùng chỉ cần nhập đầy đủ các thông tin: lương tháng thỏa thuận, số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng, số ngày công, số ngày nghỉ hưởng nguyên lương vào ô màu vàng, tính lương thu được vào ô màu xanh.

Tuy nhiên, kết quả tiền công này vẫn chưa được khấu trừ vào các quỹ thuế thu nhập tư nhân, bảo hiểm xã hội …


File excel tính lương viên chức hàng tháng

Thông tin thêm

Mẫu bảng tính lương Mẫu bảng trả tiền tiền công

Mẫu bảng tính lương được lập tự động hàng tháng cho từng viên chức dựa vào số ngày công, tiền phụ cấp, nghỉ phép, hệ số lương, cũng như các khoản trích trừ vào lương.

Bảng trả tiền tiền công này rất hữu dụng cho kế toán tham khảo, tiến hành tính lương cuối tháng cho viên chức. Các bạn có thể xem cách tính, cách sử dụng công thức để vận dụng cho công ty mình.

Mẫu bảng trả tiền tiền công

Mẫu bảng tra cứu tiền công cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân

Theo Nghị quyết 86/2019/QH14, từ ngày 01/7/2020 mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng. Vì thế, mức lương thừa hưởng của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân cũng tăng theo cho thích hợp.

Để biết số tiền công mình được nhận bao lăm, chỉ cần nhập hệ số lương của mình vào ô màu vàng, sẽ hiện ngay mức lương đang thừa hưởng tại ô màu xanh và mức lương mới từ ngày 01/7/2020 tại ô màu hồng.

File Excel Tra cứu tiền công cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân

Bảng tính tiền công theo ngày cho công nhân

Nếu công nhân ko làm đủ số ngày trong tháng, có thể tiến hành tính lương theo ngày bằng công thức dưới đây để biết công ty có tính đúng cho mình hay ko?

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 22 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định: “Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền công tháng chia cho số ngày làm việc phổ biến trong tháng theo quy định của luật pháp nhưng công ty chọn lựa”. Vậy công thức sẽ là:

Công thức lương theo ngày = (Tiền lương tháng / Số ngày ngày công chuẩn trong tháng) x Số ngày đi làm thực tiễn.

Bảng tính tiền công hàng tháng của công nhân

File excel tính tiền công hàng tháng của công nhân được lập dựa trên quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 22 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Người dùng chỉ cần nhập đầy đủ các thông tin: Tiền lương thỏa thuận theo tháng, Số ngày công chuẩn trong tháng, Số ngày đi làm, Số ngày nghỉ phép thừa hưởng nguyên lương vào ô màu vàng sẽ tính được tiền công thu được tại ô màu xanh.

Tuy nhiên, kết quả tiền công thu được này chưa tính trừ thuế thu nhập tư nhân, tiền bảo hiểm xã hội…

File excel tính tiền công hàng tháng của công nhân

#Mẫu #bảng #tính #lương #Mẫu #bảng #thanh #toán #tiền #lương

Mẫu bảng tính lương được lập tự động hàng tháng cho từng viên chức dựa vào số ngày công, tiền phụ cấp, nghỉ phép, hệ số lương, cũng như các khoản trích trừ vào lương.

Bảng trả tiền tiền công này rất hữu dụng cho kế toán tham khảo, tiến hành tính lương cuối tháng cho viên chức. Các bạn có thể xem cách tính, cách sử dụng công thức để vận dụng cho công ty mình.

Mẫu bảng trả tiền tiền công

Mẫu bảng tra cứu tiền công cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân

Theo Nghị quyết 86/2019/QH14, từ ngày 01/7/2020 mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng. Vì thế, mức lương thừa hưởng của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân cũng tăng theo cho thích hợp.

Để biết số tiền công mình được nhận bao lăm, chỉ cần nhập hệ số lương của mình vào ô màu vàng, sẽ hiện ngay mức lương đang thừa hưởng tại ô màu xanh và mức lương mới từ ngày 01/7/2020 tại ô màu hồng.

File Excel Tra cứu tiền công cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân

Bảng tính tiền công theo ngày cho công nhân

Nếu công nhân ko làm đủ số ngày trong tháng, có thể tiến hành tính lương theo ngày bằng công thức dưới đây để biết công ty có tính đúng cho mình hay ko?

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 22 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định: “Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền công tháng chia cho số ngày làm việc phổ biến trong tháng theo quy định của luật pháp nhưng công ty chọn lựa”. Vậy công thức sẽ là:

Công thức lương theo ngày = (Tiền lương tháng / Số ngày ngày công chuẩn trong tháng) x Số ngày đi làm thực tiễn.

Bảng tính tiền công hàng tháng của công nhân

File excel tính tiền công hàng tháng của công nhân được lập dựa trên quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 22 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Người dùng chỉ cần nhập đầy đủ các thông tin: Tiền lương thỏa thuận theo tháng, Số ngày công chuẩn trong tháng, Số ngày đi làm, Số ngày nghỉ phép thừa hưởng nguyên lương vào ô màu vàng sẽ tính được tiền công thu được tại ô màu xanh.

Tuy nhiên, kết quả tiền công thu được này chưa tính trừ thuế thu nhập tư nhân, tiền bảo hiểm xã hội…

File excel tính tiền công hàng tháng của công nhân

#Mẫu #bảng #tính #lương #Mẫu #bảng #thanh #toán #tiền #lương

Mẫu bảng tính lương được lập tự động hàng tháng cho từng viên chức dựa vào số ngày công, tiền phụ cấp, nghỉ phép, hệ số lương, cũng như các khoản trích trừ vào lương.

Bảng trả tiền tiền công này rất hữu dụng cho kế toán tham khảo, tiến hành tính lương cuối tháng cho viên chức. Các bạn có thể xem cách tính, cách sử dụng công thức để vận dụng cho công ty mình.

Mẫu bảng trả tiền tiền công

Mẫu bảng tra cứu tiền công cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân

Theo Nghị quyết 86/2019/QH14, từ ngày 01/7/2020 mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng. Vì thế, mức lương thừa hưởng của cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân cũng tăng theo cho thích hợp.

Để biết số tiền công mình được nhận bao lăm, chỉ cần nhập hệ số lương của mình vào ô màu vàng, sẽ hiện ngay mức lương đang thừa hưởng tại ô màu xanh và mức lương mới từ ngày 01/7/2020 tại ô màu hồng.

File Excel Tra cứu tiền công cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân

Bảng tính tiền công theo ngày cho công nhân

Nếu công nhân ko làm đủ số ngày trong tháng, có thể tiến hành tính lương theo ngày bằng công thức dưới đây để biết công ty có tính đúng cho mình hay ko?

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 22 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định: “Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền công tháng chia cho số ngày làm việc phổ biến trong tháng theo quy định của luật pháp nhưng công ty chọn lựa”. Vậy công thức sẽ là:

Công thức lương theo ngày = (Tiền lương tháng / Số ngày ngày công chuẩn trong tháng) x Số ngày đi làm thực tiễn.

Bảng tính tiền công hàng tháng của công nhân

File excel tính tiền công hàng tháng của công nhân được lập dựa trên quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 22 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Người dùng chỉ cần nhập đầy đủ các thông tin: Tiền lương thỏa thuận theo tháng, Số ngày công chuẩn trong tháng, Số ngày đi làm, Số ngày nghỉ phép thừa hưởng nguyên lương vào ô màu vàng sẽ tính được tiền công thu được tại ô màu xanh.

Tuy nhiên, kết quả tiền công thu được này chưa tính trừ thuế thu nhập tư nhân, tiền bảo hiểm xã hội…

File excel tính tiền công hàng tháng của công nhân

#Mẫu #bảng #tính #lương #Mẫu #bảng #thanh #toán #tiền #lương


#Mẫu #bảng #tính #lương #Mẫu #bảng #thanh #toán #tiền #lương

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button