Hướng dẫn thực hiện quy định về tăng giờ làm thêm

Chỉ dẫn tiến hành Nghị quyết 17 về Tăng thời kì làm thêm

Ngày 26/4/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn 1312 / LĐTBXH-ATLĐ chỉ dẫn tiến hành nghị quyết 17/2022 / UBTVQH15 về việc tăng giờ làm thêm trong bối cảnh kinh tế hồi phục.

  • Thời gian thực hành lái xe 2022

Theo đấy, tiến hành Nghị quyết số 17/2022 / UBTVQH15 ngày 24 tháng 3 5 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế làm thêm giờ trong 01 5, 01 tháng của công nhân trong công việc phòng, chống dịch. COVID-19 và hồi phục, tăng trưởng kinh tế – xã hội. Theo đấy, Bộ Lao động – Người khuyết tật và Xã hội yêu cầu Bộ Lao động – Người khuyết tật và Xã hội các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương xem xét 1 số nội dung sau:

– Các trường hợp người sử dụng lao động được phép thuê công nhân làm thêm giờ với thời lượng tối đa 300 giờ / 5 là các trường hợp quy định tại Điều 1, Điều 1 Nghị quyết 17/2022 / UBTVQH15 và Điều 3, Điều 107 của Bộ luật lao động. .

– Mọi trường hợp làm thêm tới 300 giờ / 5 được làm thêm từ 40 giờ tới 60 giờ / tháng diễn ra từ ngày 1/4/2022.

– Tuân thủ đầy đủ các quy định về làm thêm giờ khác trong Luật lao động và các văn bản kèm theo của Luật lao động.

– Trường hợp tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ tới 300 giờ / 5, người sử dụng lao động phải công bố với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại Khoản 4 Điều 107 của Bộ luật Lao động và Điều 62 Nghị định 145/2020 / NĐ. – CP của chính phủ.

– Các quy định tại Nghị quyết 17/2022 / UBTVQH15 được tiến hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2022, trừ trường hợp Quốc hội quyết định kéo dài thời kì thi hành.

Xem thông tin bổ ích khác trong phần Phổ biến hợp lí về Dữ liệu phệ.

Thông tin thêm

Chỉ dẫn tiến hành quy định về tăng giờ làm thêm

Chỉ dẫn tiến hành Nghị quyết 17 về tăng giờ làm thêm

Ngày 26/4 5 2022, Bộ lao động – thương binh và xã hội đã ban hành Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ về chỉ dẫn tiến hành Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về tăng giờ làm thêm trong bối cảnh hồi phục kinh tế.

Thời gian học thực hành lái xe oto 2022

Theo đấy, nhằm khai triển Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 24 tháng 3 5 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 5, trong 01 tháng của công nhân trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và hồi phục, tăng trưởng kinh tế – xã hội. Theo đấy, Bộ LĐTB&XH yêu cầu Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương xem xét 1 số nội dung sau đây:

– Các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng công nhân làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 là các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 và khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động.

– Tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 đều được làm thêm từ trên 40 giờ tới 60 giờ trong 01 tháng diễn ra từ ngày 01/4/2022.

– Tuân thủ đầy đủ các quy định khác về làm thêm giờ tại Bộ luật Lao động và các văn bản chỉ dẫn Bộ luật Lao động.

– Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ tới 300 giờ trong 01 5 người sử dụng lao động phải công bố cho Sở LĐTB&XH theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật Lao động và Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

– Các quy định của Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 được tiến hành cho tới hết ngày 31/12/2022, trừ trường hợp Quốc hội quyết định kéo dài thời kì tiến hành.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Hướng #dẫn #thực #hiện #quy #định #về #tăng #giờ #làm #thêm

Chỉ dẫn tiến hành Nghị quyết 17 về tăng giờ làm thêm

Ngày 26/4 5 2022, Bộ lao động – thương binh và xã hội đã ban hành Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ về chỉ dẫn tiến hành Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về tăng giờ làm thêm trong bối cảnh hồi phục kinh tế.

Thời gian học thực hành lái xe oto 2022

Theo đấy, nhằm khai triển Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 24 tháng 3 5 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 5, trong 01 tháng của công nhân trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và hồi phục, tăng trưởng kinh tế – xã hội. Theo đấy, Bộ LĐTB&XH yêu cầu Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương xem xét 1 số nội dung sau đây:

– Các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng công nhân làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 là các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 và khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động.

– Tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 đều được làm thêm từ trên 40 giờ tới 60 giờ trong 01 tháng diễn ra từ ngày 01/4/2022.

– Tuân thủ đầy đủ các quy định khác về làm thêm giờ tại Bộ luật Lao động và các văn bản chỉ dẫn Bộ luật Lao động.

– Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ tới 300 giờ trong 01 5 người sử dụng lao động phải công bố cho Sở LĐTB&XH theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật Lao động và Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

– Các quy định của Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 được tiến hành cho tới hết ngày 31/12/2022, trừ trường hợp Quốc hội quyết định kéo dài thời kì tiến hành.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Hướng #dẫn #thực #hiện #quy #định #về #tăng #giờ #làm #thêm

Chỉ dẫn tiến hành Nghị quyết 17 về tăng giờ làm thêm

Ngày 26/4 5 2022, Bộ lao động – thương binh và xã hội đã ban hành Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ về chỉ dẫn tiến hành Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về tăng giờ làm thêm trong bối cảnh hồi phục kinh tế.

Thời gian học thực hành lái xe oto 2022

Theo đấy, nhằm khai triển Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 24 tháng 3 5 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 5, trong 01 tháng của công nhân trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và hồi phục, tăng trưởng kinh tế – xã hội. Theo đấy, Bộ LĐTB&XH yêu cầu Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương xem xét 1 số nội dung sau đây:

– Các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng công nhân làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 là các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 và khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động.

– Tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 đều được làm thêm từ trên 40 giờ tới 60 giờ trong 01 tháng diễn ra từ ngày 01/4/2022.

– Tuân thủ đầy đủ các quy định khác về làm thêm giờ tại Bộ luật Lao động và các văn bản chỉ dẫn Bộ luật Lao động.

– Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ tới 300 giờ trong 01 5 người sử dụng lao động phải công bố cho Sở LĐTB&XH theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật Lao động và Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

– Các quy định của Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 được tiến hành cho tới hết ngày 31/12/2022, trừ trường hợp Quốc hội quyết định kéo dài thời kì tiến hành.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Hướng #dẫn #thực #hiện #quy #định #về #tăng #giờ #làm #thêm


#Hướng #dẫn #thực #hiện #quy #định #về #tăng #giờ #làm #thêm

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button