Biểu Mẫu

Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)…

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC …

Số:………./……(nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày……… tháng…….. năm……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Kính gửi:

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản:

2. Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(đối với doanh nghiệp); Số quyết định thành lập(đối với đơn vị sự nghiệp công lập); Số giấy phép hoạt động (đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài)

Cơ quan cấp………………………………..ngày, tháng, năm cấp……………………

3. Địa chỉ:…………………

Số điện thoại:…………………

Số fax:…………………

Email:…………………

4. Tên tài liệu:

5. Xuất xứ (nếu là tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài):

Người dịch (cá nhân hoặc tập thể):

6. Hình thức tài liệu:

7. Số trang (hoặc dung lượng – byte):…………Phụ bản (nếu có):

8. Khuôn khổ (định dạng): cm. Số lượng in: bản

9. Ngữ xuất bản:

10. Tên, địa chỉ cơ sở in:

11. Mục đích xuất bản:

12. Phạm vi sử dụng và hình thức phát hành:

13. Nội dung tóm tắt của tài liệu:

……………………………………………………………………………………………

14. Kèm theo đơn này gồm :………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết thực hiện thực hiện đúng nội dung giấy phép xuất bản, thực hiện việc in/đăng tải đúng nội dung tài liệu tại cơ sở in có giấy phép in xuất bản phẩm và tuân thủ các quy định pháp luật về xuất bản, sở hữu trí tuệ.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN/

TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh theo Thông tư 29/2010/TT-BTTTT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
XUẤT BẢN
…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN
TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ….

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản: …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………….. Số fax: ………………. Email: …………………………………….

3. Tên tài liệu: …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..…………..

Tác giả (cá nhân hoặc tập thể): …………………………………………………………………………………….

4. Xuất xứ (nếu là tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài): ……………………………………………………….

Người dịch (cá nhân hoặc tập thể): ……………………………………………………………………………….

5. Hình thức tài liệu: …………………………………………………………………………………………………….

6. Số trang: ……………………….. Phụ bản (nếu có): ………………………………………………………

7. Khuôn khổ: ………………….cm. Số lượng in: ……………………………………….. bản.

8. Tên, địa chỉ cơ sở in: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Mục đích xuất bản: …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Phạm vi sử dụng và hình thức phát hành: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

11. Đăng ký Mã số sách quốc tế (ISBN) (có/không): ………………………………………………………..

12. Nội dung tóm tắt của tài liệu: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

13. Kèm theo đơn này là 02 bản thảo tài liệu đề nghị cấp giấy phép xuất bản.

14. Cam đoan in đúng nội dung tài liệu, thực hiện đúng nội dung giấy phép xuất bản và các quy định pháp luật về xuất bản.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  • Biểu mẫu thông tư 01 2020 BTTTT

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page