Biểu Mẫu

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN

TẾN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/…… (nếu có)

……, ngày…….. tháng…….năm…….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Căn cứ các quy định của pháp luật về cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản;

Căn cứ nhu cầu, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan,……… đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép thành lập Nhà xuất bản…………………………………………………………………………. với thông tin như sau:

Tên nhà xuất bản dự kiến thành lập:

Tên giao dịch tiếng Anh:

Trụ sở của nhà xuất bản:

Số điện thoại: Fax: E-mail:

Tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ của nhà xuất bản:

Đối tượng phục vụ của nhà xuất bản:

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động nhà xuất bản sau khi được cấp giấy phép.

Kèm theo đơn này gồm: Đề án thành lập nhà xuất bản và các tài liệu liên quan ghi trong Đề án./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT,….

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

2. Đơn đề nghị cấph giấy phép thành lập nhà xuất bản theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
————–
Số: ………/……. (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép: …………….…………………

Trụ sở: …………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………… Fax: ……………….. Email: …………….

Căn cứ các quy định của pháp luật về cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản cho cơ quan/tổ chức chúng tôi với thông tin như sau:

Tên nhà xuất bản dự kiến thành lập …………………………………………………

Trụ sở của nhà xuất bản: ………………………………………………………………..

Cơ quan, tổ chức chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động nhà xuất bản sau khi được cấp giấy phép.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

– Đề án thành lập nhà xuất bản.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  • Biểu mẫu thông tư 01 2020 BTTTT

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page