Biểu Mẫu

Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT

TÊN CƠ SỞ IN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

Số: ……/…… (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

……, ngày…….tháng…….năm……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Kính gửi:……………………

1. Tên cơ sở in:…………………………

Địa chỉ:…………………………

Số điện thoại:…………… Fax: ……………Email:……………

Giấy phép hoạt động in số: ngày tháng năm do cấp.

Đề nghị được cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài với các thông tin sau:

– Tên xuất bản phẩm:

– Khuôn khổ: Số trang: Số lượng:

– Tóm tắt nội dung:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài có sản phẩm đặt in:

Địa chỉ:

Do ông (bà): làm đại diện.

Số hộ chiếu: cấp ngày tháng năm tại…………………

3. Cửa khẩu xuất:…………………………………………………

4. Hồ sơ kèm theo đơn gồm:….…………………………………………………

Đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở xem xét cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm trên cho chúng tôi. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quy định của pháp luật về in gia công cho nước ngoài./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT

TÊN CƠ SỞ IN
———–

Số: …../…… (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP IN GIA CÔNG XUẤT BẢN PHẨM
CHO NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông ……

Tên cơ sở in: ………………………………………………………………………………….

Trụ sở: ……………………… Số điện thoại: …………….. Số Fax/Email: ……….

Căn cứ các quy định của pháp luật về in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài, cơ sở in chúng tôi đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài với các thông tin sau:

1. Tên xuất bản phẩm nhận in: ………………………………………………………….

Khuôn khổ: ………………… Số trang: …………….. Số lượng in: …………………

2. Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in xuất bản phẩm ……………………..

Trụ sở: …………… Số điện thoại: ……………… Số Fax/Email: ……..

Tên người đại diện: …………….. Quốc tịch: ………. Số hộ chiếu: .…….

3. Tên cửa khẩu xuất khẩu xuất bản phẩm in gia công: ………………………..

4. Kèm theo đơn này 02 bản thảo (bản mẫu) xuất bản phẩm nhận in gia công cho nước ngoài, có đóng dấu của cơ sở nhận in.

Cơ sở in cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản và các quy định về in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page