Đoạn văn tiếng Anh viết về phong tục tập quán trong gia đình

Viết đoạn văn về truyền thống gia đình bằng tiếng Anh gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kỹ năng viết tiếng Anh ngày một tốt hơn. Hãy tham khảo với HDAD nhé.

Đoạn văn tiếng Anh viết về phong tục tập quán trong gia đình

Bên cạnh đó các bạn tham khảo một số đoạn văn mẫu như: đoạn văn tiếng Anh về gia đình, đoạn văn tiếng Anh về sở thích. Chúc các em học tốt.

Video viết về phong tục và truyền thống bằng tiếng anh

Đoạn văn về truyền thống gia đình bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh 

Customs and traditions are very important in my opinion. Like other families, we have our own customs and traditions. First of all, there is a tradition in my family of having to clean the house before the 30th of Tet. Everyone is assigned easy work, some clean the house, sweep the cobwebs, others decorate the house, pack the banh chung, …. We have been following this tradition for 3 generations. Second, we have the custom of Sunday together. We often go back to our hometown to visit our grandparents and neighbors there. That custom makes us closer. We all like our customs and traditions because they give our family a sense of belonging.

Tiếng Việt

Phong tục và truyền thống là rất quan trọng theo quan điểm của tôi. Cũng như những gia đình khác, chúng tôi có những phong tục tập quán riêng. Trước hết, trong gia đình tôi có một truyền thống là phải dọn dẹp nhà cửa trước 30 Tết. Mọi người đều được giao những công việc dễ dàng, một số dọn dẹp nhà cửa, quét mạng xã hội, một số khác trang trí nhà cửa, gói bánh chưng, …. Chúng tôi đã làm theo truyền thống này từ 3 đời nay. Thứ hai, chúng tôi có phong tục ngày Chủ nhật cùng nhau. Chúng tôi thường về quê để thăm ông bà và hàng xóm ở đó. Phong tục đó khiến chúng tôi gần nhau hơn. Tất cả chúng ta đều thích những phong tục và truyền thống của mình vì chúng mang lại cho gia đình chúng ta cảm giác thân thuộc.

Đoạn văn về truyền thống gia đình bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh 

In my opinion, customs and traditions are very important. Like other families, we have our own customs and traditions. Firstly, there’s a tradition in our family of getting together on the first day of Tet. Everyone has tobe there throughout the day. We share every thing with my family members. Secondly, we have the custom of doing morning exercise at 5 a.m together. We always get up early and follow this customs. Thanks to doing morning exercise, we have good health. Thirdly, we visit the pagoda on the first day of every lunar month. This custom is that we have to buy fruit or incense for the pagoda each year. This year, we also prepared five-coloured sticky rice and worshipped Buddha. We all enjoy these customs and traditions because they provide our family with a sense of belonging.

Tiếng Việt

Theo tôi, phong tục tập quán rất quan trọng. Cũng như những gia đình khác, chúng tôi có những phong tục tập quán riêng. Thứ nhất, có một truyền thống trong gia đình chúng tôi là quây quần bên nhau vào ngày đầu tiên của Tết. Mọi người phải ở đó suốt cả ngày. Chúng tôi chia sẻ mọi điều với các thành viên trong gia đình tôi. Thứ hai, chúng tôi có thói quen tập thể dục buổi sáng lúc 5 giờ sáng cùng nhau. Chúng tôi luôn dậy sớm và tuân theo phong tục này. Nhờ tập thể dục buổi sáng, chúng tôi có một sức khỏe tốt. Thứ ba, chúng tôi viếng chùa vào ngày mồng một hàng tháng âm lịch. Phong tục này là hàng năm chúng tôi phải mua hoa quả hoặc nhang cho nhà chùa. Năm nay, chúng tôi cũng chuẩn bị xôi ngũ sắc và cúng Phật. Tất cả chúng ta đều thích những phong tục và truyền thống này vì chúng mang lại cho gia đình chúng ta cảm giác thân thuộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button