Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo năm học 2021-2022

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời thông minh (có ma trận và đáp án) 5 học 2021-2022 gồm đề thi, có đáp án kèm theo đánh dấu cho các em học trò ôn tập, đoàn luyện kiến ​​thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho bài thi cuối cấp. thi II. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời thông minh

TÔI. trận đánh

1. Con mèo ở đâu?

A. Tôi 8 tuổi

2. Bạn bao lăm tuổi?

B. Cô đó đang ở trong bếp

3. Bạn tới trường như thế nào?

C. Nó ở dưới bàn

4. Đây có phải là đôi giày của cô đó ko?

D. Tôi đi bộ tới trường

5. Bà ở đâu?

E. Không, họ ko

II. Nhìn vào các bức tranh và kết thúc các từ

III. Đọc và khoanh tròn câu giải đáp đúng

Tên tôi là Mark. Tôi sống ở. Nó gần Hải Phòng, nhưng mà nó xa thành thị Hồ Chí Minh. Bữa nay trời nắng và nhiều mây. Chị em tôi chu kỳ. Anh trai tôi và tôi nhảy.

1. Hà Nội gần / xa Hải Phòng.

2. Hồ Chí Minh gần / xa Hà Nội

3. Thời tiết bữa nay trời nhiều mây / nắng và gió.

4. Chị em của Mark đang đạp xe / thả diều

5. Mark và anh trai của anh đó đang trượt băng / nhảy.

IV. Xếp đặt lại những từ này để tạo thành câu có nghĩa

1. / là / target / ball / the / in / ./

2. mẹ / tôi / trong / phòng khách / cái / là / ./

3. tới / bằng / tôi / xe máy / đi / trường / ./

4. this / her / his / dress /? /

5. is / my / this / grandpa / ./

2. Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2, sách Chân trời thông minh

TÔI. trận đánh

1 C

2 A

3. ĐƠN GIẢN

4. E

5. XÓA

II. Nhìn vào các bức tranh và kết thúc các từ

1. bập bênh

2. phòng ăn

3. xe đạp

4. đói

5. tất

6. anh trai

III. Đọc và khoanh tròn câu giải đáp đúng

1. Hà Nội là gần Chào Phong.

2. Thành phố Hồ Chí Minh là xa từ hà nội

3. Thời tiết là nắng và mây

4. Các chị gái của Mark là Đi xe đạp diều

5. Mark và anh trai của anh đó là bỏ dở

IV. Xếp đặt lại những từ này để tạo thành câu có nghĩa

1. Bóng ở trong cầu môn.

2. Mẹ tôi đang ở phòng khách.

3. Tôi đi học bằng xe gắn máy.

4. Đây có phải là váy của cô đó ko?

5. Đây là ông nội của tôi.

Tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trong phần Học của phần Tài liệu.

Thông tin thêm

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời thông minh 5 học 2021-2022

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời thông minh (Kèm ma trận và đáp án) 5 học 2021-2022, bao gồm các đề thi, có kèm theo cả đáp án để học trò ôn tập, đoàn luyện tri thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời thông minh

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go béo school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk béo school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

III. Read and circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark and his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words béo make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. béo/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. these/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

2. Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời thông minh

I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures and complete the words

1. seesaw

2. dining room

3. bike

4. hungry

5. socks

6. brother

III. Read and circle the correct answer

1. Hanoi is near Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy

4. Mark’s sisters are cycling kites

5. Mark and his brother are skipping.

IV. Reorder these words béo make meaningful sentences

1. The ball is in the goal.

2. My mother is in the living room.

3. I go béo school by motorbike.

4. Are these her dress?

5. This is my grandpa.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Học tập thuộc mục Tài liệu.

#Đề #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp #sách #Chân #trời #sáng #tạo #5 #học

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời thông minh (Kèm ma trận và đáp án) 5 học 2021-2022, bao gồm các đề thi, có kèm theo cả đáp án để học trò ôn tập, đoàn luyện tri thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời thông minh

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go béo school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk béo school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

III. Read and circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark and his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words béo make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. béo/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. these/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

2. Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời thông minh

I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures and complete the words

1. seesaw

2. dining room

3. bike

4. hungry

5. socks

6. brother

III. Read and circle the correct answer

1. Hanoi is near Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy

4. Mark’s sisters are cycling kites

5. Mark and his brother are skipping.

IV. Reorder these words béo make meaningful sentences

1. The ball is in the goal.

2. My mother is in the living room.

3. I go béo school by motorbike.

4. Are these her dress?

5. This is my grandpa.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Học tập thuộc mục Tài liệu.

#Đề #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp #sách #Chân #trời #sáng #tạo #5 #học

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời thông minh (Kèm ma trận và đáp án) 5 học 2021-2022, bao gồm các đề thi, có kèm theo cả đáp án để học trò ôn tập, đoàn luyện tri thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời thông minh

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go béo school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk béo school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

III. Read and circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark and his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words béo make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. béo/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. these/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

2. Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời thông minh

I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures and complete the words

1. seesaw

2. dining room

3. bike

4. hungry

5. socks

6. brother

III. Read and circle the correct answer

1. Hanoi is near Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy

4. Mark’s sisters are cycling kites

5. Mark and his brother are skipping.

IV. Reorder these words béo make meaningful sentences

1. The ball is in the goal.

2. My mother is in the living room.

3. I go béo school by motorbike.

4. Are these her dress?

5. This is my grandpa.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Học tập thuộc mục Tài liệu.

#Đề #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp #sách #Chân #trời #sáng #tạo #5 #học


#Đề #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp #sách #Chân #trời #sáng #tạo #5 #học

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button