Wiki

Danh sách ankan

Đây là danh sách các ankan và tên thông thường của chúng, sắp xếp theo số nguyên tử cacbon.[ mạch thẳng].

Số lượng nguyên tử C Công thức Tên gọi Từ đồng nghĩa
1 CH4 Metan khí đầm lầy; metyl hydrua; khí tự nhiên
2 C2H6 Etan Đimetyl; etyl hydrua; metyl metan
3 C3H8 Propan Đimetyl metan; propyl hydrua
4 C4H10 n-Butan butyl hydrua; metylethyl methane
5 C5H12 n-Pentan Skellysolve A
6 C6H14 n-Hexan Skellysolve B
7 C7H16 n-Heptan Skellysolve C
8 C8H18 n-Octan
9 C9H20 n-Nonan Shellsol 140
10 C10H22 n-Decan
11 C11H24 n-Undecan
12 C12H26 n-Dodecan adakane 12; bihexyl; dihexyl; duodecane
13 C13H28 n-Tridecan
14 C14H30 n-Tetradecan
15 C15H32 n-Pentadecan
16 C16H34 n-Hexadecan cetane
17 C17H36 n-Heptadecan
18 C18H38 n-Octadecan
19 C19H40 n-Nonadecan
20 C20H42 n-Eicosan didecyl
21 C21H44 n-Heneicosan
22 C22H46 n-Docosan
23 C23H48 n-Tricosan
24 C24H50 n-Tetracosan tetrakosane
25 C25H52 n-Pentacosan
26 C26H54 n-Hexacosan cerane; hexeikosane
27 C27H56 n-Heptacosan
28 C28H58 n-Octacosan
29 C29H60 n-Nonacosan
30 C30H62 n-Triacontan
31 C31H64 n-Hentriacontan untriacontane
32 C32H66 n-Dotriacontan dicetyl
33 C33H68 n-Tritriacontan
34 C34H70 n-Tetratriacontan
35 C35H72 n-Pentatriacontane
36 C36H74 n-Hexatriacontane
37 C37H76 n-Heptatriacontane
38 C38H78 n-Octatriacontane
39 C39H80 n-Nonatriacontane
40 C40H82 n-Tetracontane
41 C41H84 n-Hentetracontane
42 C42H86 n-Dotetracontane
43 C43H88 n-Tritetracontane
44 C44H90 n-Tetratetracontane
45 C45H92 n-Pentatetracontane
46 C46H94 n-Hexatetracontane
47 C47H96 n-Heptatetracontane
48 C48H98 n-Octatetracontane
49 C49H100 n-Nonatetracontane
50 C50H102 n-Pentacontane
51 C51H104 n-Henpentacontane
52 C52H106 n-Dopentacontane
53 C53H108 n-Tripentacontane
54 C54H110 n-Tetrapentacontane
55 C55H112 n-Pentapentacontane
56 C56H114 n-Hexapentacontane
57 C57H116 n-Heptapentacontane
58 C58H118 n-Octapentacontane
59 C59H120 n-Nonapentacontane
60 C60H122 n-Hexacontane
61 C61H124 n-Henhexacontane
62 C62H126 n-Dohexacontane
63 C63H128 n-Trihexacontane
64 C64H130 n-Tetrahexacontane
65 C65H132 n-Pentahexacontane
66 C66H134 n-Hexahexacontane
67 C67H136 n-Heptahexacontane
68 C68H138 n-Octahexacontane
69 C69H140 n-Nonahexacontane
70 C70H142 n-Heptacontane
71 C71H144 n-Henheptacontane
72 C72H146 n-Doheptacontane
73 C73H148 n-Triheptacontane
74 C74H150 n-Tetraheptacontane
75 C75H152 n-Pentaheptacontane
76 C76H154 n-Hexaheptacontane
77 C77H156 n-Heptaheptacontane
78 C78H158 n-Octaheptacontane
79 C79H160 n-Nonaheptacontane
80 C80H162 n-Octacontane
81 C81H164 n-Henoctacontane
82 C82H166 n-Dooctacontane
83 C83H168 n-Trioctacontane
84 C84H170 n-Tetraoctacontane
85 C85H172 n-Pentaoctacontane
86 C86H174 n-Hexaoctacontane
87 C87H176 n-Heptaoctacontane
88 C88H178 n-Octaoctacontane
89 C89H180 n-Nonaoctacontane
90 C90H182 n-Nonacontane
91 C91H184 n-Hennonacontane
92 C92H186 n-Dononacontane
93 C93H188 n-Trinonacontane
94 C94H190 n-Tetranonacontane
95 C95H192 n-Pentanonacontane
96 C96H194 n-Hexanonacontane
97 C97H196 n-Heptanonacontane
98 C98H198 n-Octanonacontane
99 C99H200 n-Nonanonacontane
100 C100H202 n-Hectane

Tham khảo


—HDAD–

Back to top button
Call Now Button0984.131.147