Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ Hướng dẫn thực hiện quy định về tăng giờ làm thêm

Ngày 26/4/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn 1312 / LĐTBXH-ATLĐ chỉ dẫn tiến hành Nghị quyết 17/2022 / UBTVQH15. về thời kì làm thêm giờ nhiều hơn trong bối cảnh kinh tế bình phục.

Theo ấy, Bộ Lao động – Người khuyết tật và Xã hội đề xuất Bộ Lao động – Người khuyết tật và Xã hội các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương xem xét 1 số nội dung sau:

  • Trường hợp người sử dụng lao động được phép thuê công nhân làm thêm giờ tới 300 giờ / 5 là trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17/2022 / UBTVQH15 và Khoản 3 Điều 107 của Bộ luật Lao động. †
  • Tất cả các trường hợp được phép làm thêm tới 300 giờ / 5 sẽ được phép làm thêm từ 40 giờ tới 60 giờ / tháng diễn ra từ ngày 1/4/2022.

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG MẠI
VÀ GIẢI PHÁP LỄ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 1312 / LĐTBXH-ATLD
Chỉ dẫn tiến hành Nghị quyết số 17/2022 / UBTVQH15

Huhồ ko, tạm biệt 26 tháng 4 5 2022

Tốt nhất: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương

Nghị quyết số 17/2022 / UBTVQH15 ngày 24 tháng 3 5 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời giờ làm thêm trong 01 5, 01 tháng của công nhân trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và xã hội để tiến hành bình phục và tăng trưởng kinh tế (sau đây viết tắt là nghị quyết), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương tiến hành các công tác sau nguy cấp:

1. Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên can tầm thường, chỉ dẫn việc tiến hành nghị quyết trên khu vực điều hành; Trong ấy, cần xem xét 1 số điều sau:

a) Trường hợp người sử dụng lao động được cho công nhân làm thêm giờ tối đa 300 giờ / 5 là trường hợp quy định tại Điều 1, Điều 1 của Nghị định và Điều 3, Điều 107 của Bộ luật Lao động.

b) Mọi trường hợp làm thêm tới 300 giờ trong 1 5 được làm thêm từ 40 giờ tới 60 giờ trong 1 tháng diễn ra từ ngày 01 tháng 4 5 2022.

c) Khi tổ chức tiến hành quy chế làm thêm giờ theo nghị quyết thì vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định về làm thêm giờ khác trong Bộ luật Lao động và các văn bản kèm theo của Luật lao động (Quy chế làm thêm giờ). giờ 1 ngày; tiền công phải trả trong trường hợp làm thêm giờ; nội dung đồng ý tham dự làm thêm giờ của công nhân; công bố lúc tổ chức làm thêm trên 200 giờ / 5; †

d) Trường hợp tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ tới 300 giờ trong 01 5 theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết thì người sử dụng lao động phải công bố cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này. Điều này Khoản 4 Điều 107 Bộ luật Lao động và Điều 62 Nghị định số 145/2020 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2020 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động. lao động và quan hệ lao động.

đ) Nghị quyết số 17/2022 / UBTVQH15 được xây dựng và ban hành trên cơ sở Nghị quyết số 30/2021 / QH15 ngày 28 tháng 7 5 2021 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Do ấy, các quy định tại Nghị quyết số 17/2022 / UBTVQH15 sẽ được tiến hành tới hết ngày 31 tháng 12 5 2022, trừ trường hợp Quốc hội quyết định kéo dài thời kì tiến hành.

2. Tăng nhanh công việc thanh tra, rà soát việc làm thêm tại nơi theo quy định của luật pháp.

3. Tổng kết tình hình tiến hành nghị quyết tới ngày 31 tháng 8 5 2022 và báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 9 5 2022./.

người nhận:
– Như đã nêu ở trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để b / c);
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Bộ trưởng (để b / c);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp tiến hành);
– Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương;
– Tập đoàn kinh tế, tổng doanh nghiệp hạng đặc trưng;
– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– Liên minh Cộng tác xã Việt Nam;
– Hiệp hội Doanh nghiệp bé và vừa Việt Nam;
– Lưu: VT, ATLD.

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
THAY THẾ
Lê Văn Thanh

Thông tin thêm

Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ Chỉ dẫn tiến hành quy định về tăng giờ làm thêm

Ngày 26/4/2022, Bộ LĐTB&XH đã ban hành Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ chỉ dẫn tiến hành Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về tăng giờ làm thêm trong bối cảnh bình phục kinh tế.

Theo ấy, Bộ LĐTB&XH đề xuất Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương xem xét 1 số nội dung sau đây:

Các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng công nhân làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 là các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 và khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động.
Tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 đều được làm thêm từ trên 40 giờ tới 60 giờ trong 01 tháng diễn ra từ ngày 01/4/2022.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1312/LĐTBXH-ATLĐV/v chỉ dẫn tổ chức tiến hành Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 5 2022

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương

Triển khai Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 24 tháng 3 5 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 5, trong 01 tháng của công nhân trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và bình phục, tăng trưởng kinh tế – xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị quyết), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương khẩn trương khai triển các công tác sau:

1. Chủ trì, phối hợp Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và các cơ quan liên can tầm thường, chỉ dẫn tiến hành Nghị quyết trên khu vực điều hành; trong ấy, xem xét 1 số nội dung sau đây:

a) Các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng công nhân làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 là các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết và khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động.

b) Tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 đều được làm thêm từ trên 40 giờ tới 60 giờ trong 01 tháng diễn ra từ ngày 01 tháng 4 5 2022.

c) Khi tổ chức tiến hành quy định về số giờ làm thêm theo Nghị quyết vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định khác về làm thêm giờ tại Bộ luật Lao động và các văn bản chỉ dẫn Bộ luật Lao động (quy định về giới hạn số giờ làm thêm trong ngày; tiền công phải trả lúc làm thêm giờ; các nội dung về sự đồng ý của công nhân tham dự làm thêm; công bố lúc tổ chức làm thêm trên 200 giờ trong 01 5;…).

d) Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ tới 300 giờ trong 01 5 theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết, người sử dụng lao động phải công bố cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật Lao động và Điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2020 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

đ) Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 được xây dựng, ban hành căn cứ vào Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 5 2021 Kỳ họp Thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Thành ra, các quy định của Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 được tiến hành cho tới hết ngày 31 tháng 12 5 2022, trừ trường hợp Quốc hội quyết định kéo dài thời kì tiến hành.

2. Tăng nhanh thanh tra, rà soát việc làm thêm giờ trên khu vực theo quy định của luật pháp.

3. Tổng hợp tình hình khai triển tiến hành Nghị quyết tới ngày 31 tháng 8 5 2022, gửi báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 9 5 2022./.

Nơi nhận:– Như trên;– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);– Bộ trưởng (để báo cáo);– Các bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp khai triển);– UBND các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương;– Các Tập đoàn kinh tế và các Tổng doanh nghiệp hạng đặc trưng;– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;– Liên minh Cộng tác xã Việt Nam;– Hiệp hội công ty bé và vừa Việt Nam;– Lưu: VT, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGLê Văn Thanh

#Công #văn #1312LĐTBXHATLĐ #Hướng #dẫn #thực #hiện #quy #định #về #tăng #giờ #làm #thêm

Ngày 26/4/2022, Bộ LĐTB&XH đã ban hành Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ chỉ dẫn tiến hành Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về tăng giờ làm thêm trong bối cảnh bình phục kinh tế.

Theo ấy, Bộ LĐTB&XH đề xuất Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương xem xét 1 số nội dung sau đây:

Các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng công nhân làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 là các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 và khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động.
Tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 đều được làm thêm từ trên 40 giờ tới 60 giờ trong 01 tháng diễn ra từ ngày 01/4/2022.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1312/LĐTBXH-ATLĐV/v chỉ dẫn tổ chức tiến hành Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 5 2022

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương

Triển khai Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 24 tháng 3 5 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 5, trong 01 tháng của công nhân trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và bình phục, tăng trưởng kinh tế – xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị quyết), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương khẩn trương khai triển các công tác sau:

1. Chủ trì, phối hợp Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và các cơ quan liên can tầm thường, chỉ dẫn tiến hành Nghị quyết trên khu vực điều hành; trong ấy, xem xét 1 số nội dung sau đây:

a) Các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng công nhân làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 là các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết và khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động.

b) Tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 đều được làm thêm từ trên 40 giờ tới 60 giờ trong 01 tháng diễn ra từ ngày 01 tháng 4 5 2022.

c) Khi tổ chức tiến hành quy định về số giờ làm thêm theo Nghị quyết vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định khác về làm thêm giờ tại Bộ luật Lao động và các văn bản chỉ dẫn Bộ luật Lao động (quy định về giới hạn số giờ làm thêm trong ngày; tiền công phải trả lúc làm thêm giờ; các nội dung về sự đồng ý của công nhân tham dự làm thêm; công bố lúc tổ chức làm thêm trên 200 giờ trong 01 5;…).

d) Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ tới 300 giờ trong 01 5 theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết, người sử dụng lao động phải công bố cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật Lao động và Điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2020 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

đ) Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 được xây dựng, ban hành căn cứ vào Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 5 2021 Kỳ họp Thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Thành ra, các quy định của Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 được tiến hành cho tới hết ngày 31 tháng 12 5 2022, trừ trường hợp Quốc hội quyết định kéo dài thời kì tiến hành.

2. Tăng nhanh thanh tra, rà soát việc làm thêm giờ trên khu vực theo quy định của luật pháp.

3. Tổng hợp tình hình khai triển tiến hành Nghị quyết tới ngày 31 tháng 8 5 2022, gửi báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 9 5 2022./.

Nơi nhận:– Như trên;– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);– Bộ trưởng (để báo cáo);– Các bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp khai triển);– UBND các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương;– Các Tập đoàn kinh tế và các Tổng doanh nghiệp hạng đặc trưng;– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;– Liên minh Cộng tác xã Việt Nam;– Hiệp hội công ty bé và vừa Việt Nam;– Lưu: VT, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGLê Văn Thanh

#Công #văn #1312LĐTBXHATLĐ #Hướng #dẫn #thực #hiện #quy #định #về #tăng #giờ #làm #thêm

Ngày 26/4/2022, Bộ LĐTB&XH đã ban hành Công văn 1312/LĐTBXH-ATLĐ chỉ dẫn tiến hành Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về tăng giờ làm thêm trong bối cảnh bình phục kinh tế.

Theo ấy, Bộ LĐTB&XH đề xuất Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương xem xét 1 số nội dung sau đây:

Các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng công nhân làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 là các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 và khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động.
Tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 đều được làm thêm từ trên 40 giờ tới 60 giờ trong 01 tháng diễn ra từ ngày 01/4/2022.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 1312/LĐTBXH-ATLĐV/v chỉ dẫn tổ chức tiến hành Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 5 2022

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương

Triển khai Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 24 tháng 3 5 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 5, trong 01 tháng của công nhân trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và bình phục, tăng trưởng kinh tế – xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị quyết), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương khẩn trương khai triển các công tác sau:

1. Chủ trì, phối hợp Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và các cơ quan liên can tầm thường, chỉ dẫn tiến hành Nghị quyết trên khu vực điều hành; trong ấy, xem xét 1 số nội dung sau đây:

a) Các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng công nhân làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 là các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết và khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động.

b) Tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 5 đều được làm thêm từ trên 40 giờ tới 60 giờ trong 01 tháng diễn ra từ ngày 01 tháng 4 5 2022.

c) Khi tổ chức tiến hành quy định về số giờ làm thêm theo Nghị quyết vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định khác về làm thêm giờ tại Bộ luật Lao động và các văn bản chỉ dẫn Bộ luật Lao động (quy định về giới hạn số giờ làm thêm trong ngày; tiền công phải trả lúc làm thêm giờ; các nội dung về sự đồng ý của công nhân tham dự làm thêm; công bố lúc tổ chức làm thêm trên 200 giờ trong 01 5;…).

d) Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ tới 300 giờ trong 01 5 theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết, người sử dụng lao động phải công bố cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật Lao động và Điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2020 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

đ) Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 được xây dựng, ban hành căn cứ vào Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 5 2021 Kỳ họp Thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Thành ra, các quy định của Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 được tiến hành cho tới hết ngày 31 tháng 12 5 2022, trừ trường hợp Quốc hội quyết định kéo dài thời kì tiến hành.

2. Tăng nhanh thanh tra, rà soát việc làm thêm giờ trên khu vực theo quy định của luật pháp.

3. Tổng hợp tình hình khai triển tiến hành Nghị quyết tới ngày 31 tháng 8 5 2022, gửi báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 9 5 2022./.

Nơi nhận:– Như trên;– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);– Bộ trưởng (để báo cáo);– Các bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp khai triển);– UBND các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương;– Các Tập đoàn kinh tế và các Tổng doanh nghiệp hạng đặc trưng;– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;– Liên minh Cộng tác xã Việt Nam;– Hiệp hội công ty bé và vừa Việt Nam;– Lưu: VT, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGLê Văn Thanh

#Công #văn #1312LĐTBXHATLĐ #Hướng #dẫn #thực #hiện #quy #định #về #tăng #giờ #làm #thêm


#Công #văn #1312LĐTBXHATLĐ #Hướng #dẫn #thực #hiện #quy #định #về #tăng #giờ #làm #thêm

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button