Văn bản pháp luật

Công văn 1015/TCHQ-PC

Công văn 1015/TCHQ-PC về xử lý vi phạm nhãn đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–
Số: 1015/TCHQ-PC
V/v: Trả lời vướng mắc việc xử lý vi phạm
nhãn đối với hàng hóa nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 18/HQHT-CBL&XLVP ngày 6/2/2013 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc xử lý vi phạm nhãn đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 15 Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ thì trường hợp mức phạt tiền, trị giá tang vật, phương tiện bị tịch thu hoặc một trong các hình thức xử phạt hoặc biện pháp khắc phục hậu quả không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền thì người đang thụ lý vụ việc phải kịp thời chuyển vụ việc vi phạm đó đến người có thẩm quyền xử phạt.

Trên cơ sở hồ sơ vụ việc cụ thể, trường hợp xác định Công ty có hành vi vi phạm hành chính và chế tài xử phạt (hình thức xử phạt hoặc biện pháp khắc phục hậu quả) không thuộc thẩm quyền xử lý thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đối chiếu với quy định nêu trên để giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, PC(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Thông tin thêm

Công văn 1015/TCHQ-PC

#Công #văn #1015TCHQPC

[rule_3_plain]

#Công #văn #1015TCHQPC

Công văn 1015/TCHQ-PC về xử lý vi phạm nhãn đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——– Số: 1015/TCHQ-PC V/v: Trả lời vướng mắc việc xử lý vi phạm nhãn đối với hàng hóa nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ lập – Tự do – Hạnh phúc ————————-
Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 18/HQHT-CBL&XLVP ngày 6/2/2013 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc xử lý vi phạm nhãn đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 15 Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ thì trường hợp mức phạt tiền, trị giá tang vật, phương tiện bị tịch thu hoặc một trong các hình thức xử phạt hoặc biện pháp khắc phục hậu quả không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền thì người đang thụ lý vụ việc phải kịp thời chuyển vụ việc vi phạm đó đến người có thẩm quyền xử phạt.

Trên cơ sở hồ sơ vụ việc cụ thể, trường hợp xác định Công ty có hành vi vi phạm hành chính và chế tài xử phạt (hình thức xử phạt hoặc biện pháp khắc phục hậu quả) không thuộc thẩm quyền xử lý thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đối chiếu với quy định nêu trên để giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

Nơi nhận: – Như trên; – Lưu: VT, PC(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Việt Cường

TagsXuất – Nhập khẩu

#Công #văn #1015TCHQPC

[rule_2_plain]

#Công #văn #1015TCHQPC

[rule_2_plain]

#Công #văn #1015TCHQPC

[rule_3_plain]

#Công #văn #1015TCHQPC

Công văn 1015/TCHQ-PC về xử lý vi phạm nhãn đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——– Số: 1015/TCHQ-PC V/v: Trả lời vướng mắc việc xử lý vi phạm nhãn đối với hàng hóa nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ lập – Tự do – Hạnh phúc ————————-
Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 18/HQHT-CBL&XLVP ngày 6/2/2013 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc xử lý vi phạm nhãn đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 15 Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ thì trường hợp mức phạt tiền, trị giá tang vật, phương tiện bị tịch thu hoặc một trong các hình thức xử phạt hoặc biện pháp khắc phục hậu quả không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền thì người đang thụ lý vụ việc phải kịp thời chuyển vụ việc vi phạm đó đến người có thẩm quyền xử phạt.

Trên cơ sở hồ sơ vụ việc cụ thể, trường hợp xác định Công ty có hành vi vi phạm hành chính và chế tài xử phạt (hình thức xử phạt hoặc biện pháp khắc phục hậu quả) không thuộc thẩm quyền xử lý thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đối chiếu với quy định nêu trên để giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

Nơi nhận: – Như trên; – Lưu: VT, PC(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Việt Cường

TagsXuất – Nhập khẩu


  • Tổng hợp: Honda Anh Dũng
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/cong-van-1015-tchq-pc/

Honda Anh Dũng

Honda Anh Dũng chuyên sửa xe máy, độ xe máy các loại và cung cấp các loại phụ tùng, phụ kiện, đồ chơi xe máy - An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button