Chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2022

Từ tháng 5 5 2022, 1 số chế độ mới của Chính phủ có hiệu lực như: tăng mức trợ cấp hàng tháng cho bộ đội phục viên, chuyển nhân vật là học trò, sinh viên được cung cấp vay vốn; Nội dung bổ sung về Thỏa thuận kết hợp huấn luyện trong giáo dục nghề nghiệp … Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi.

  • Hoàn thành kế hoạch nâng lương tới ngày 1/7/2022

1. Tăng mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân phục viên.

Đây là nội dung của Thông tư 22/2022 / TT-BQP quy định việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với bộ đội, người lao động đang hưởng lương cũng như bộ đội đã giải ngũ, nghỉ việc, nghỉ việc.

Theo ấy, tăng 7,4% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 12 5 2021 đối với các nhân vật theo công thức sau:

Mức trợ cấp hàng tháng thừa hưởng từ tháng 01 5 2022 = Mức trợ cấp hàng tháng thừa hưởng tại thời khắc tháng 12 5 2021 x 1,074

Mức trợ cấp hàng tháng cho các khóa học sau đã được điều chỉnh thêm, chi tiết như sau:

– Từ đủ 15 5 tới dưới 16 5 mức bổ sung là 2.031.000 đồng / tháng;

– Từ đủ 16 tuổi tới dưới 17 tuổi mức bổ sung là 2.123.000 đồng / tháng;

– Từ đủ 17 tuổi tới dưới 18 tuổi được bồi dưỡng 2.217.000 đồng / tháng;

– Từ 18 tuổi tới dưới 19 tuổi phí 2.309.000 đồng / tháng;

– Từ đủ 19 tuổi tới dưới 20 5 được đền bù 2.400.000 đồng / tháng.

Phụ phí trên sẽ được vận dụng tính từ lúc ngày 01/01/2022.

Thông tư 22/2022 / TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.

2. Thay đổi nhân vật học trò, sinh viên được cung cấp vay vốn

Nghị định 05/2022 / QĐ-TTg sửa đổi Nghị định 157/2007 / QĐ-TTG về tín chỉ đối với sinh viên, có hiệu lực ngày 19/5/2022.

Theo ấy, học trò, sinh viên được cung cấp vốn vay là thành viên hộ gia đình thuộc 1 trong các nhân vật sau:

– Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của luật pháp.

– Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của luật pháp.

– Hộ gia đình có mức sống trung bình theo quy định của luật pháp.

(Hiện nay, sinh viên được vay vốn thuộc hộ gia đình thuộc 1 trong các nhân vật sau:

– Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của luật pháp.

– Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của luật pháp)

3. Quy định bổ sung cho thỏa thuận học tập chung trong giáo dục nghề nghiệp

Thông tư 05/2022 / TT-BLĐTBXH xây dựng chương trình kết hợp huấn luyện nghề đã bổ sung quy định về hiệp đồng kết hợp huấn luyện nghề.

Theo ấy, hiệp đồng kết hợp huấn luyện xác định chi tiết nội dung kết hợp huấn luyện; quyền và bổn phận của đơn vị chính và đơn vị phối hợp huấn luyện. Nội dung của hiệp đồng kết hợp huấn luyện bao gồm các nội dung chính sau:

– Tên ngành, cấp học hoặc nội dung huấn luyện; thời kì, vị trí, quy mô và bề ngoài kết hợp huấn luyện.

– Chương trình huấn luyện, các điều kiện bảo đảm chất lượng về hạ tầng, trang thiết bị dùng cho huấn luyện.

– Kế hoạch và lộ trình huấn luyện. Nếu đơn vị phối hợp huấn luyện là công ty thì phải nêu rõ vị trí, thời kì huấn luyện tại công ty và thời kì huấn luyện tại đơn vị chủ trì kết hợp huấn luyện.

– Giáo viên tham dự giảng dạy và đào tạo; cơ chế hoặc tiền công cho thầy cô giáo, sinh viên nếu họ tạo ra thành phầm đạt đề xuất trong giai đoạn tập sự, tập sự (nếu có).

– Thời hạn của hiệp đồng kết hợp huấn luyện.

– Quyền, nhiệm vụ và bổn phận của các đối tác tham dự kết hợp huấn luyện.

– Phân phối kinh phí tiến hành các hiệp đồng kết hợp huấn luyện.

– Nội dung có liên can khác.

Thông tư 05/2022 / TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 5 2022 và thay thế Thông tư 29/2017 / TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 5 2017.

4. Bổ sung danh sách các trại giam xét xác nhận người có công.

Thông tư 03/2022 / TT-BLĐTBXH quy định danh sách trại giam, nơi được coi là trại giam xét xác nhận người bị địch bắt cầm tù hoạt động cách mệnh, kháng chiến, bảo vệ Quốc gia, làm bổn phận quốc tế. 1 số nơi trong danh sách trại giam xác nhận người có công, thí dụ:

– Tỉnh Quảng Trị được bổ sung: Các trại giam tại các Huyện, Thành phố, Huyện Vĩnh Linh; Trạm cầu sắt Thạch Hãn, đồn Lai Phước, đồn Cửa Việt huyện Triệu Phong;

– Tỉnh Trà Vinh bổ sung: Đồn Công an Vĩnh Bình;

– Tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung: Pháo đài Truồi;…

Thông tư 03/2022 / TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/5/2022 và thay thế Thông tư 02/2019 / TT-BLĐTBXH ngày 8/1/2019.

Xem thông tin có ích khác trong phần Phổ biến hợp lí về Dữ liệu to.

Thông tin thêm

Chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2022

1 số chế độ mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2022 như: Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với bộ đội phục viên, chỉnh sửa nhân vật học trò, sinh viên được cung cấp vay vốn; Bổ sung quy định về hiệp đồng kết hợp huấn luyện trong giáo dục nghề nghiệp… Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi.

Chốt phương án tăng lương từ 1/7/2022

1. Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với bộ đội phục viên

Đây là nội dung tại Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với bộ đội, người làm công việc cơ yếu hưởng lương như đối với bộ đội đã giải ngũ, phục viên, nghỉ việc.

Theo ấy, ngày càng tăng 7,4% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với nhân vật theo công thức sau:

Mức trợ cấp hằng tháng thừa hưởng từ tháng 01/2022 = Mức trợ cấp hằng tháng thừa hưởng tại thời khắc tháng 12/2021 x 1,074

Mức trợ cấp hằng tháng đối với các nhân vật sau lúc đã được điều chỉnh ngày càng tăng, chi tiết như sau:

– Từ đủ 15 5 tới dưới 16 5, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 16 5 tới dưới 17 5, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 17 5 tới dưới 18 5, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 18 5 tới dưới 19 5, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 19 5 tới dưới 20 5, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng.

Mức trợ cấp ngày càng tăng trên được vận dụng từ ngày 01/01/2022.

Thông tư 22/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.

2. Thay đổi nhân vật học trò, sinh viên được cung cấp vay vốn

Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 157/2007/QĐ-TTG về tín dụng đối với học trò, sinh viên có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2022.

Theo ấy, học trò, sinh viên được cung cấp vay vốn là thành viên của hộ gia đình thuộc 1 trong các nhân vật:

– Hộ nghèo theo chuẩn quy định của luật pháp.

– Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của luật pháp.

– Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của luật pháp.

(Hiện hành, học trò, sinh viên được cung cấp vay vốn là thành viên của hộ gia đình thuộc 1 trong các nhân vật:

– Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của luật pháp.

– Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của luật pháp)

3. Bổ sung quy định về hiệp đồng kết hợp huấn luyện trong giáo dục nghề nghiệp

Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về kết hợp tổ chức tiến hành chương trình huấn luyện trong giáo dục nghề nghiệp đã bổ sung quy định về hiệp đồng kết hợp huấn luyện trong giáo dục nghề nghiệp.

Theo ấy, hiệp đồng kết hợp huấn luyện quy định chi tiết về các nội dung tiến hành kết hợp huấn luyện; quyền, bổn phận của đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp kết hợp huấn luyện. Nội dung hiệp đồng kết hợp huấn luyện bao gồm những nội dung chính sau:

– Tên ngành nghề, trình độ huấn luyện hoặc nội dung huấn luyện; thời kì, vị trí huấn luyện, quy mô và bề ngoài kết hợp huấn luyện.

– Chương trình huấn luyện, các điều kiện bảo đảm chất lượng về hạ tầng, thiết bị cho huấn luyện.

– Kế hoạch và tiến độ huấn luyện. Trường hợp đơn vị phối hợp kết hợp huấn luyện là công ty cần ghi rõ vị trí, thời kì huấn luyện tại công ty, thời kì huấn luyện tại đơn vị chủ trì kết hợp huấn luyện.

– Nhà giáo tham dự giảng dạy, chỉ dẫn; cơ chế hoặc tiền công cho nhà giáo và người học nếu làm ra thành phầm đạt quy cách trong giai đoạn thực hành, tập sự (nếu có).

– Thời hạn tiến hành của hiệp đồng kết hợp huấn luyện.

– Quyền và bổn phận, bổn phận của các đối tác tham dự kết hợp huấn luyện.

– Vốn đầu tư tiến hành hiệp đồng kết hợp huấn luyện.

– Các nội dung khác có liên can.

Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20/5/2022 và thay thế Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017.

4. Bổ sung danh mục nhà đá để xét xác nhận người có công

Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH quy định danh mục nhà đá và những nơi được coi là nhà đá để phê duyệt xác nhận người hoạt động cách mệnh, kháng chiến, bảo vệ quốc gia, làm bổn phận quốc tế bị địch bắt tù, đày, đã bổ sung 1 số nơi vào danh mục nhà đá để được xác nhận là người có công, đơn cử như:

– Tỉnh Quảng Trị bổ sung thêm: Trại giam ở quận, lỵ, huyện Vĩnh Linh; Đồn Cầu sắt Thạch Hãn, Đồn Lai Phước, Đồn Cửa Việt ở Huyện Triệu Phong;

– Tỉnh Trà Vinh bổ sung thêm: Ty cảnh sát Vĩnh Bình;

– Tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung thêm: Đồn Truồi;…

Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/5/2022 và thay thế Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2019.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Chính #sách #mới #quan #trọng #có #hiệu #lực #từ #tháng

1 số chế độ mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2022 như: Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với bộ đội phục viên, chỉnh sửa nhân vật học trò, sinh viên được cung cấp vay vốn; Bổ sung quy định về hiệp đồng kết hợp huấn luyện trong giáo dục nghề nghiệp… Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi.

Chốt phương án tăng lương từ 1/7/2022

1. Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với bộ đội phục viên

Đây là nội dung tại Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với bộ đội, người làm công việc cơ yếu hưởng lương như đối với bộ đội đã giải ngũ, phục viên, nghỉ việc.

Theo ấy, ngày càng tăng 7,4% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với nhân vật theo công thức sau:

Mức trợ cấp hằng tháng thừa hưởng từ tháng 01/2022 = Mức trợ cấp hằng tháng thừa hưởng tại thời khắc tháng 12/2021 x 1,074

Mức trợ cấp hằng tháng đối với các nhân vật sau lúc đã được điều chỉnh ngày càng tăng, chi tiết như sau:

– Từ đủ 15 5 tới dưới 16 5, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 16 5 tới dưới 17 5, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 17 5 tới dưới 18 5, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 18 5 tới dưới 19 5, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 19 5 tới dưới 20 5, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng.

Mức trợ cấp ngày càng tăng trên được vận dụng từ ngày 01/01/2022.

Thông tư 22/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.

2. Thay đổi nhân vật học trò, sinh viên được cung cấp vay vốn

Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 157/2007/QĐ-TTG về tín dụng đối với học trò, sinh viên có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2022.

Theo ấy, học trò, sinh viên được cung cấp vay vốn là thành viên của hộ gia đình thuộc 1 trong các nhân vật:

– Hộ nghèo theo chuẩn quy định của luật pháp.

– Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của luật pháp.

– Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của luật pháp.

(Hiện hành, học trò, sinh viên được cung cấp vay vốn là thành viên của hộ gia đình thuộc 1 trong các nhân vật:

– Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của luật pháp.

– Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của luật pháp)

3. Bổ sung quy định về hiệp đồng kết hợp huấn luyện trong giáo dục nghề nghiệp

Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về kết hợp tổ chức tiến hành chương trình huấn luyện trong giáo dục nghề nghiệp đã bổ sung quy định về hiệp đồng kết hợp huấn luyện trong giáo dục nghề nghiệp.

Theo ấy, hiệp đồng kết hợp huấn luyện quy định chi tiết về các nội dung tiến hành kết hợp huấn luyện; quyền, bổn phận của đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp kết hợp huấn luyện. Nội dung hiệp đồng kết hợp huấn luyện bao gồm những nội dung chính sau:

– Tên ngành nghề, trình độ huấn luyện hoặc nội dung huấn luyện; thời kì, vị trí huấn luyện, quy mô và bề ngoài kết hợp huấn luyện.

– Chương trình huấn luyện, các điều kiện bảo đảm chất lượng về hạ tầng, thiết bị cho huấn luyện.

– Kế hoạch và tiến độ huấn luyện. Trường hợp đơn vị phối hợp kết hợp huấn luyện là công ty cần ghi rõ vị trí, thời kì huấn luyện tại công ty, thời kì huấn luyện tại đơn vị chủ trì kết hợp huấn luyện.

– Nhà giáo tham dự giảng dạy, chỉ dẫn; cơ chế hoặc tiền công cho nhà giáo và người học nếu làm ra thành phầm đạt quy cách trong giai đoạn thực hành, tập sự (nếu có).

– Thời hạn tiến hành của hiệp đồng kết hợp huấn luyện.

– Quyền và bổn phận, bổn phận của các đối tác tham dự kết hợp huấn luyện.

– Vốn đầu tư tiến hành hiệp đồng kết hợp huấn luyện.

– Các nội dung khác có liên can.

Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20/5/2022 và thay thế Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017.

4. Bổ sung danh mục nhà đá để xét xác nhận người có công

Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH quy định danh mục nhà đá và những nơi được coi là nhà đá để phê duyệt xác nhận người hoạt động cách mệnh, kháng chiến, bảo vệ quốc gia, làm bổn phận quốc tế bị địch bắt tù, đày, đã bổ sung 1 số nơi vào danh mục nhà đá để được xác nhận là người có công, đơn cử như:

– Tỉnh Quảng Trị bổ sung thêm: Trại giam ở quận, lỵ, huyện Vĩnh Linh; Đồn Cầu sắt Thạch Hãn, Đồn Lai Phước, Đồn Cửa Việt ở Huyện Triệu Phong;

– Tỉnh Trà Vinh bổ sung thêm: Ty cảnh sát Vĩnh Bình;

– Tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung thêm: Đồn Truồi;…

Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/5/2022 và thay thế Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2019.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Chính #sách #mới #quan #trọng #có #hiệu #lực #từ #tháng

1 số chế độ mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2022 như: Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với bộ đội phục viên, chỉnh sửa nhân vật học trò, sinh viên được cung cấp vay vốn; Bổ sung quy định về hiệp đồng kết hợp huấn luyện trong giáo dục nghề nghiệp… Sau đây là nội dung cụ thể, mời các bạn cùng theo dõi.

Chốt phương án tăng lương từ 1/7/2022

1. Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với bộ đội phục viên

Đây là nội dung tại Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với bộ đội, người làm công việc cơ yếu hưởng lương như đối với bộ đội đã giải ngũ, phục viên, nghỉ việc.

Theo ấy, ngày càng tăng 7,4% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với nhân vật theo công thức sau:

Mức trợ cấp hằng tháng thừa hưởng từ tháng 01/2022 = Mức trợ cấp hằng tháng thừa hưởng tại thời khắc tháng 12/2021 x 1,074

Mức trợ cấp hằng tháng đối với các nhân vật sau lúc đã được điều chỉnh ngày càng tăng, chi tiết như sau:

– Từ đủ 15 5 tới dưới 16 5, mức trợ cấp bằng 2.031.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 16 5 tới dưới 17 5, mức trợ cấp bằng 2.123.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 17 5 tới dưới 18 5, mức trợ cấp bằng 2.217.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 18 5 tới dưới 19 5, mức trợ cấp bằng 2.309.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 19 5 tới dưới 20 5, mức trợ cấp bằng 2.400.000 đồng/tháng.

Mức trợ cấp ngày càng tăng trên được vận dụng từ ngày 01/01/2022.

Thông tư 22/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 16/5/2022.

2. Thay đổi nhân vật học trò, sinh viên được cung cấp vay vốn

Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 157/2007/QĐ-TTG về tín dụng đối với học trò, sinh viên có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2022.

Theo ấy, học trò, sinh viên được cung cấp vay vốn là thành viên của hộ gia đình thuộc 1 trong các nhân vật:

– Hộ nghèo theo chuẩn quy định của luật pháp.

– Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của luật pháp.

– Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của luật pháp.

(Hiện hành, học trò, sinh viên được cung cấp vay vốn là thành viên của hộ gia đình thuộc 1 trong các nhân vật:

– Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của luật pháp.

– Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của luật pháp)

3. Bổ sung quy định về hiệp đồng kết hợp huấn luyện trong giáo dục nghề nghiệp

Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về kết hợp tổ chức tiến hành chương trình huấn luyện trong giáo dục nghề nghiệp đã bổ sung quy định về hiệp đồng kết hợp huấn luyện trong giáo dục nghề nghiệp.

Theo ấy, hiệp đồng kết hợp huấn luyện quy định chi tiết về các nội dung tiến hành kết hợp huấn luyện; quyền, bổn phận của đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp kết hợp huấn luyện. Nội dung hiệp đồng kết hợp huấn luyện bao gồm những nội dung chính sau:

– Tên ngành nghề, trình độ huấn luyện hoặc nội dung huấn luyện; thời kì, vị trí huấn luyện, quy mô và bề ngoài kết hợp huấn luyện.

– Chương trình huấn luyện, các điều kiện bảo đảm chất lượng về hạ tầng, thiết bị cho huấn luyện.

– Kế hoạch và tiến độ huấn luyện. Trường hợp đơn vị phối hợp kết hợp huấn luyện là công ty cần ghi rõ vị trí, thời kì huấn luyện tại công ty, thời kì huấn luyện tại đơn vị chủ trì kết hợp huấn luyện.

– Nhà giáo tham dự giảng dạy, chỉ dẫn; cơ chế hoặc tiền công cho nhà giáo và người học nếu làm ra thành phầm đạt quy cách trong giai đoạn thực hành, tập sự (nếu có).

– Thời hạn tiến hành của hiệp đồng kết hợp huấn luyện.

– Quyền và bổn phận, bổn phận của các đối tác tham dự kết hợp huấn luyện.

– Vốn đầu tư tiến hành hiệp đồng kết hợp huấn luyện.

– Các nội dung khác có liên can.

Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20/5/2022 và thay thế Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017.

4. Bổ sung danh mục nhà đá để xét xác nhận người có công

Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH quy định danh mục nhà đá và những nơi được coi là nhà đá để phê duyệt xác nhận người hoạt động cách mệnh, kháng chiến, bảo vệ quốc gia, làm bổn phận quốc tế bị địch bắt tù, đày, đã bổ sung 1 số nơi vào danh mục nhà đá để được xác nhận là người có công, đơn cử như:

– Tỉnh Quảng Trị bổ sung thêm: Trại giam ở quận, lỵ, huyện Vĩnh Linh; Đồn Cầu sắt Thạch Hãn, Đồn Lai Phước, Đồn Cửa Việt ở Huyện Triệu Phong;

– Tỉnh Trà Vinh bổ sung thêm: Ty cảnh sát Vĩnh Bình;

– Tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung thêm: Đồn Truồi;…

Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/5/2022 và thay thế Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2019.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Chính #sách #mới #quan #trọng #có #hiệu #lực #từ #tháng


#Chính #sách #mới #quan #trọng #có #hiệu #lực #từ #tháng

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button