Pháp Luật

Cách tính điểm trung bình môn học kỳ năm học 2021 – 2022

Cách Tính Điểm Trung Bình Môn 5 2022 – Hướng Dẫn Cách Tính Điểm Trung Bình 5 Học 2021-2022 Mới Nhất. Công thức tính điểm trung bình các môn học THCS và THPT hiện tại được Bộ Giáo dục quy định tại Thông tư số 22/2021 / TT-BGDĐT quy định về bình chọn học trò THCS và THPT. † Sau đây là 1 trong những cách tính điểm trung bình học kỳ cuối của học trò THCS và THPT. Mời các bạn cùng tham khảo.

  • Thông tư 26/2020 / TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế rà soát bình chọn học trò THCS
  • Biên bản họp phụ huynh đầu 5
  • Quy định mới về phân loại, xếp loại học trò trung học cơ sở và trung học phổ quát

Theo đấy, từ 5 học 2021-2022, Thông tư 22/2021 / TT-BGDĐT sẽ vận dụng cho học trò lớp 6. Từ 5 học 2022-2023 tiếp diễn vận dụng cho lớp 7, lớp 10 và sẽ tiếp diễn tiến hành. vào các 5 sau lớp 9 và lớp 12.

Thông tư 22 có mặt trên thị trường với nhiều điểm mới về quy chế bình chọn, xếp loại học trò THCS, THPT sẽ thay thế cho 2 Thông tư 58 và 26 đã ban bố trước đây.

1. Cách tính điểm trung bình cả học kỳ theo Thông tư 22

Đối với môn học được bình chọn bằng nhận xét liên kết với bình chọn theo điểm

Điểm trung bình học kỳ (gọi tắt là ĐTBMhk) từng môn học được tính như sau:

Trong đấy:

TDGDtx: Tổng điểm của các bài rà soát, bình chọn thường xuyên

Điểm trung bình: Điểm rà soát, Bình chọn tạm bợ

Điểm trung bình: Điểm rà soát, bình chọn chung cuộc

ĐTM: Điểm Kiểm tra và Bình chọn Thường xuyên

2. Cách tính điểm trung bình cả 5 môn học theo thông tư 22

Điểm trung bình cả 5 (viết tắt là ĐTB.)mcn) được tính như sau:

DTBmcn = phân số {DTBmhkI + 2xDTBmhkII} {3}

DTBmhkI Điểm trung bình của học kỳ trước tiên.

DTBmhkII: Điểm trung bình học kỳ II.

3. Cách bình chọn kết quả học tập của học trò theo Thông tư 22

Đối với chủ đề được bình chọn bằng nhận xét

– Trong 1 học kỳ, kết quả học tập của sinh viên ở mỗi môn học được bình chọn theo 01 (1) trong 02 (2) mức: Đạt, Không đạt.

+ Đạt: Có đủ số lần thi, rà soát bình chọn theo quy định tại Thông tư này và các lần được bình chọn là Đạt.

+ Chưa đủ mức: Các trường hợp còn lại.

– Trong 5 học, bình chọn kết quả học tập của học trò đối với từng môn học theo 01 (1) trong 02 (2) mức: Đạt, Đạt.

+ Mức Đạt: Kết quả học tập học kỳ II được bình chọn ở mức Đạt.

+ Mức Không đạt: Kết quả học tập học kỳ II xếp loại Không đạt.

Nắm rõ cụ thể cách tính điểm trung bình học kỳ cũng như cách bình chọn, xếp loại học trò THCS, THPT mới nhất. Xem thông tư số 22/2021 / TT-BGDĐT.

3. Điểm trung bình online

Bạn có thể sử dụng phương tiện tính điểm trung bình online sau đây để tính điểm trung bình cụ thể của học kỳ 1, học kỳ 2 và cả 5.

Theo đấy, điểm trung bình học kỳ được tính như sau:

Cách tính điểm trung bình học kỳ của học trò THCS trong Thông tư 58 đã được bổ sung, điều chỉnh theo Thông tư 26/2020 / TT-BGDĐT như sau:

Điểm trung bình học kỳ (viết tắt là ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm rà soát, bình chọn thường xuyên, điểm rà soát, bài rà soát giữa kỳ và điểm rà soát, bình chọn cuối kỳ với các hệ số quy định tại Điều 2, Điều 7 của Thông tư này như sau:

Điểm trung bình học kỳ được tính như sau:

TBMmhk = (EQDtx + 2 x DQDk + 3 x EDQck): (Số đơn vị Tx + 5)

Trong đấy:

TDGDtx: Tổng điểm của các bài rà soát, bình chọn thường xuyên

Điểm trung bình: Điểm rà soát, Bình chọn tạm bợ

Điểm trung bình: Điểm rà soát, bình chọn chung cuộc

ĐTM: Điểm Kiểm tra và Bình chọn Thường xuyên

Đây là cách tính điểm trung bình cả 5:

Điểm trung bình cả 5 (ĐTB) là trung bình cộng của điểm trung bình cộng của điểm trung bình các môn thi và điểm trung bình cả 5, trong đấy điểm trung bình của bài rà soát được tính theo hệ số 2:

TDTBmcn = TBMmhkI + 2 x TBMmhkII: 3

DTBmhk và DTBmcn là số nguyên hoặc số thập phân sau lúc làm tròn tới chữ số thập phân trước tiên.

Hệ số điểm rà soát, bình chọn thường xuyên và định kỳ

a) Điểm rà soát, bình chọn thường xuyên (viết tắt là ĐTM): tính hệ số 1;

b) Điểm rà soát, bình chọn giữa kỳ (viết tắt là SGK): tính hệ số 2;

c) Điểm bài rà soát, bình chọn cuối kỳ (viết tắt là “ĐGNL”): tính hệ số 3 ”.

Trong mỗi học kỳ, điểm trung bình, điểm trung bình và điểm tổng kết của học trò cho từng môn học hoặc hoạt động giảng dạy (kể cả các môn tự chọn) như sau:

Kiểm tra và bình chọn thường xuyên:

– Môn học từ 35 tiết trở xuống / 5 học: 2 tín chỉ;

– Các môn học trên 35 tới 70 tiết / 5 học: ĐTB 3;

– Môn học trên 70 giờ dạy / 5 học: 4 ĐVHT.

Kiểm tra và bình chọn thường xuyên:

1. Trong mỗi học kỳ, 1 môn học có 01 (1) bài bình chọn cuối kỳ và 01 (1) bài bình chọn cuối kỳ;

2. Điểm các bài rà soát, bình chọn là số nguyên hoặc số thập phân tới chữ số thập phân trước tiên sau lúc làm tròn số.

4. Cách bình chọn, xếp loại kết quả học tập theo Thông tư 22

Đối với môn học được xếp loại phê duyệt nhận xét liên kết với bình chọn bằng điểm số thì điểm trung bình dùng để bình chọn kết quả học tập của học trò trong từng học kỳ, điểm trung bình dùng để bình chọn kết quả học tập cả 5 học của học trò. Kết quả học tập của học trò trong từng học kỳ và cả 5 học được xếp loại 01 (1) trong 04 (4) mức: Tốt, Khá, Đạt, Không đạt.

a) Mức tốt:

– Tất cả các chủ đề được bình luận bình chọn đều được xếp loại Đạt.

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số đều đạt điểm trung bình, điểm trung bình từ 6,5 trở lên, trong đấy có chí ít 06 môn đạt điểm trung bình, điểm trung bình từ 8,0 trở lên.

b) Chừng độ cân đối:

– Tất cả các chủ đề được bình luận bình chọn đều được xếp loại Đạt.

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số đều đạt điểm trung bình từ 5,0 trở lên, có chí ít 06 môn đạt điểm trung bình, điểm trung bình từ 6,5 trở lên.

c) Mức Đạt:

– Có tối đa 01 (1) đề tài được nhận xét bình chọn là Không đạt.

– Có chí ít 06 (6) môn rà soát bình chọn nhận xét liên kết với bình chọn cho điểm đạt điểm trung bình từ 5,0 trở lên; Không có môn học nào bị điểm trung bình, điểm trung bình dưới 3,5 điểm.

d) Mức ko đạt: Các trường hợp khác.

5. Cách Phân Loại Học Lực Và Hạnh Kiểm Học Sinh Trung Học Phổ Thông Theo Thông Tư 26

Xếp loại tốt nếu phục vụ các chỉ tiêu sau:

– Điểm trung bình các môn đạt 8,0 trở lên, trong đấy điểm trung bình chung của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên; riêng đối với học trò lớp chuyên của trường THCS chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình cả môn đạt từ 8,0 trở lên;

– Không có môn học nào có điểm trung bình thấp hơn 6,5;

– Các chủ đề được bình chọn bằng cách chuyển qua các nhận xét.

Đạt loại tốt nếu phục vụ các chỉ tiêu sau:

– Điểm trung bình các môn đạt 6,5 trở lên, trong đấy điểm trung bình chung của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học trò lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

– Không có môn học nào có điểm trung bình dưới 5,0;

– Các chủ đề được bình chọn bằng cách chuyển qua các nhận xét.

Điểm trung bình nếu phục vụ các chỉ tiêu sau:

– Điểm trung bình chung các môn đạt từ 5,0 trở lên, trong đấy điểm trung bình chung của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ đạt từ 5,0 trở lên; riêng đối với học trò lớp chuyên của các trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên đạt từ 5,0 trở lên;

– Không có khóa học nào có điểm trung bình thấp hơn 3.5;

– Các chủ đề được bình chọn bằng cách chuyển qua các nhận xét.

Xếp loại yếu nếu điểm trung bình các môn từ 3,5 trở lên và ko môn nào có điểm trung bình thấp hơn 2,0.

Bình chọn xấu như trong các trường hợp khác.

Thông tư 26/2020 / TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 11 tháng 10 5 2020.

Xem thông tin có ích khác trong phần Phổ biến hợp lí về Dữ liệu to.

Thông tin thêm

Cách tính điểm trung bình môn học kỳ 5 học 2021 – 2022

Cách tính điểm trung bình môn 2022 – Chỉ dẫn tính điểm trung bình môn 5 học 2021-2022 mới nhất. Công thức tính điểm trung bình môn THCS, THPT hiện tại được Bộ giáo dục quy định tại  Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT Quy định về bình chọn học trò trung học cơ sở (THCS) và học trò trung học phổ quát (THPT). Sau đây là cách tính điểm trung bình học kỳ mới nhất của học trò THCS, THPT. Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế bình chọn, xếp loại học trò trung học
Biên bản họp phụ huynh học trò đầu 5
Quy định mới về bình chọn, xếp loại học trò THCS, THPT

Theo đấy, từ 5 học 2021-2022 sẽ vận dụng Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT đối với học trò lớp 6. Từ 5 học 2022-2023 vận dụng tiếp cho lớp 7 và lớp 10 và sẽ tiếp diễn tiến hành ở các 5 sau lúc tới lớp 9 và lớp 12.

Thông tư 22 có mặt trên thị trường với nhiều điểm mới về quy định bình chọn xếp loại học trò THCS, THPT sẽ thay thế cho 2 Thông tư 58 và 26 quy định về bình chọn, xếp loại học trò THCS và THPT được ban hành trước đấy.

1. Cách tính điểm trung bình học kỳ theo Thông tư 22

Đối với môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số

Điểm trung bình môn học kì (sau đây viết tắt là ĐTBmhk) đối với mỗi môn học được tính như sau:

Trong đấy:

TĐĐGtx : Tổng điểm rà soát, bình chọn thường xuyên

ĐĐGgk : Điểm rà soát, bình chọn giữa kì

ĐĐGck : Điểm rà soát, bình chọn cuối kì

ĐĐGtx : Điểm rà soát, bình chọn thường xuyên

2. Cách tính điểm trung bình môn cả 5 theo Thông tư 22

Điểm trung bình môn cả 5 (viết tắt là ĐTBmcn) được tính như sau:

ĐTBmcn =

ĐTBmhkI Điểm trung bình môn học kì I.

ĐTBmhkII: Điểm trung bình môn học kì II.

3. Cách bình chọn kết quả học tập của học trò theo Thông tư 22

Đối với môn học bình chọn bằng nhận xét

– Trong 1 học kì, kết quả học tập mỗi môn học của học trò được bình chọn theo 01 (1) trong 02 (2) mức: Đạt, Chưa đạt.

+ Mức Đạt: Có đủ số lần rà soát, bình chọn theo quy định tại Thông tư này và tất cả các lần được bình chọn mức Đạt.

+ Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

– Cả 5 học, kết quả học tập mỗi môn học của học trò được bình chọn theo 01 (1) trong 02 (2) mức: Đạt, Chưa đạt.

+ Mức Đạt: Kết quả học tập học kì II được bình chọn mức Đạt.

+ Mức Chưa đạt: Kết quả học tập học kì II được bình chọn mức Chưa đạt.

Để nắm được cụ thể cách tính điểm trung bình học kỳ cũng như cách bình chọn xếp loại học trò THCS, THPT mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo tại Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT.

3. Dụng cụ tính điểm trung bình môn trực tuyến

Các bạn có thể sử dụng phương tiện tính điểm trung bình môn trực tuyến sau đây để tính cụ thể điểm trung bình môn học kì 1, học kì 2, cả 5.

Theo đấy cách tính điểm trung bình môn học kỳ sẽ được tính như sau:

Cách tính điểm trung bình học kỳ của học trò THCS tại Thông tư 58 đã được bổ sung sửa đổi theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT như sau:

Điểm trung bình môn học kì (viết tắt là ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm rà soát, bình chọn thường xuyên, điểm rà soát, bình chọn giữa kì và điểm rà soát, bình chọn cuối kì với các hệ số quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này như sau:

Điểm trung bình môn học kì được tính như sau:

ĐTBmhk = (TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck) : (Số ĐĐGtx + 5)

Trong đấy:

TĐĐGtx : Tổng điểm rà soát, bình chọn thường xuyên

ĐĐGgk : Điểm rà soát, bình chọn giữa kì

ĐĐGck : Điểm rà soát, bình chọn cuối kì

ĐĐGtx : Điểm rà soát, bình chọn thường xuyên

Cách tính điểm trung bình môn cả 5:

Điểm trung bình môn cả 5 (ĐTBmcn) là trung bình cộng của ĐTBmhkI với ĐTBmhkII, trong đấy ĐTBmhkII tính hệ số 2:

ĐTBmcn = ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII : 3

ĐTBmhk và ĐTBmcn là số nguyên hoặc số thập phân được lấy tới chữ số thập phân thứ nhất sau lúc làm tròn số.

Hệ số điểm rà soát, bình chọn thường xuyên và định kì

a) Điểm rà soát, bình chọn thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính hệ số 1;

b) Điểm rà soát, bình chọn giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính hệ số 2;

c) Điểm rà soát, bình chọn cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính hệ số 3.”.

Trong mỗi học kì, số ĐĐGtx, ĐĐGgk và ĐĐGck của 1 học trò đối với từng môn học, hoạt động giáo dục (bao gồm cả chủ đề tự chọn) như sau:

Kiểm tra, bình chọn thường xuyên:

– Môn học có từ 35 tiết trở xuống/5 học: 2 ĐĐGtx;

– Môn học có từ trên 35 tiết tới 70 tiết/5 học: 3 ĐĐGtx;

– Môn học có từ trên 70 tiết/5 học: 4 ĐĐGtx.

Kiểm tra, bình chọn định kì:

1. Trong mỗi học kì, 1 môn học có 01 (1) ĐĐGgk và 01 (1) ĐĐGck;

2. Điểm các bài rà soát, bình chọn là số nguyên hoặc số thập phân được lấy tới chữ số thập phân thứ nhất sau lúc làm tròn số.

4. Cách bình chọn, xếp loại kết quả học tập theo Thông tư 22

Đối với môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để bình chọn kết quả học tập của học trò trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để bình chọn kết quả học tập của học trò trong cả 5 học. Kết quả học tập của học trò trong từng học kì và cả 5 học được bình chọn theo 01 (1) trong 04 (4) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

a) Mức Tốt:

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét được bình chọn mức Đạt.

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đấy có chí ít 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

b) Mức Khá:

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét được bình chọn mức Đạt.

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đấy có chí ít 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.

c) Mức Đạt:

– Có nhiều nhất 01 (1) môn học bình chọn bằng nhận xét được bình chọn mức Chưa đạt.

– Có chí ít 06 (6) môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; ko có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

d) Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

5. Cách xếp loại học lực, hạnh kiểm của học trò THCS, THPT theo THông tư 26

Xếp loại giỏi nếu có đủ các tiêu chuẩn:

– Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đấy điểm trung bình của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên; riêng đối với học trò lớp chuyên của trường trung học phổ quát (THPT) chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;

– Các môn học bình chọn bằng nhận xét đạt loại đạt.

Xếp loại khá nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đấy điểm trung bình của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học trò lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

– Các môn học bình chọn bằng nhận xét đạt loại đạt.

Xếp loại trung bình nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đấy điểm trung bình của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 5,0 trở lên; riêng đối với học trò lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5;

– Các môn học bình chọn bằng nhận xét đạt loại đạt.

Xếp loại yếu nếu điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên và ko có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

Xếp loại kém nếu thuộc các trường hợp còn lại.

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Cách #tính #điểm #trung #bình #môn #học #kỳ #5 #học

Cách tính điểm trung bình môn 2022 – Chỉ dẫn tính điểm trung bình môn 5 học 2021-2022 mới nhất. Công thức tính điểm trung bình môn THCS, THPT hiện tại được Bộ giáo dục quy định tại  Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT Quy định về bình chọn học trò trung học cơ sở (THCS) và học trò trung học phổ quát (THPT). Sau đây là cách tính điểm trung bình học kỳ mới nhất của học trò THCS, THPT. Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế bình chọn, xếp loại học trò trung học
Biên bản họp phụ huynh học trò đầu 5
Quy định mới về bình chọn, xếp loại học trò THCS, THPT

Theo đấy, từ 5 học 2021-2022 sẽ vận dụng Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT đối với học trò lớp 6. Từ 5 học 2022-2023 vận dụng tiếp cho lớp 7 và lớp 10 và sẽ tiếp diễn tiến hành ở các 5 sau lúc tới lớp 9 và lớp 12.

Thông tư 22 có mặt trên thị trường với nhiều điểm mới về quy định bình chọn xếp loại học trò THCS, THPT sẽ thay thế cho 2 Thông tư 58 và 26 quy định về bình chọn, xếp loại học trò THCS và THPT được ban hành trước đấy.

1. Cách tính điểm trung bình học kỳ theo Thông tư 22

Đối với môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số

Điểm trung bình môn học kì (sau đây viết tắt là ĐTBmhk) đối với mỗi môn học được tính như sau:

Trong đấy:

TĐĐGtx : Tổng điểm rà soát, bình chọn thường xuyên

ĐĐGgk : Điểm rà soát, bình chọn giữa kì

ĐĐGck : Điểm rà soát, bình chọn cuối kì

ĐĐGtx : Điểm rà soát, bình chọn thường xuyên

2. Cách tính điểm trung bình môn cả 5 theo Thông tư 22

Điểm trung bình môn cả 5 (viết tắt là ĐTBmcn) được tính như sau:

ĐTBmcn =

ĐTBmhkI Điểm trung bình môn học kì I.

ĐTBmhkII: Điểm trung bình môn học kì II.

3. Cách bình chọn kết quả học tập của học trò theo Thông tư 22

Đối với môn học bình chọn bằng nhận xét

– Trong 1 học kì, kết quả học tập mỗi môn học của học trò được bình chọn theo 01 (1) trong 02 (2) mức: Đạt, Chưa đạt.

+ Mức Đạt: Có đủ số lần rà soát, bình chọn theo quy định tại Thông tư này và tất cả các lần được bình chọn mức Đạt.

+ Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

– Cả 5 học, kết quả học tập mỗi môn học của học trò được bình chọn theo 01 (1) trong 02 (2) mức: Đạt, Chưa đạt.

+ Mức Đạt: Kết quả học tập học kì II được bình chọn mức Đạt.

+ Mức Chưa đạt: Kết quả học tập học kì II được bình chọn mức Chưa đạt.

Để nắm được cụ thể cách tính điểm trung bình học kỳ cũng như cách bình chọn xếp loại học trò THCS, THPT mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo tại Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT.

3. Dụng cụ tính điểm trung bình môn trực tuyến

Các bạn có thể sử dụng phương tiện tính điểm trung bình môn trực tuyến sau đây để tính cụ thể điểm trung bình môn học kì 1, học kì 2, cả 5.

Theo đấy cách tính điểm trung bình môn học kỳ sẽ được tính như sau:

Cách tính điểm trung bình học kỳ của học trò THCS tại Thông tư 58 đã được bổ sung sửa đổi theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT như sau:

Điểm trung bình môn học kì (viết tắt là ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm rà soát, bình chọn thường xuyên, điểm rà soát, bình chọn giữa kì và điểm rà soát, bình chọn cuối kì với các hệ số quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này như sau:

Điểm trung bình môn học kì được tính như sau:

ĐTBmhk = (TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck) : (Số ĐĐGtx + 5)

Trong đấy:

TĐĐGtx : Tổng điểm rà soát, bình chọn thường xuyên

ĐĐGgk : Điểm rà soát, bình chọn giữa kì

ĐĐGck : Điểm rà soát, bình chọn cuối kì

ĐĐGtx : Điểm rà soát, bình chọn thường xuyên

Cách tính điểm trung bình môn cả 5:

Điểm trung bình môn cả 5 (ĐTBmcn) là trung bình cộng của ĐTBmhkI với ĐTBmhkII, trong đấy ĐTBmhkII tính hệ số 2:

ĐTBmcn = ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII : 3

ĐTBmhk và ĐTBmcn là số nguyên hoặc số thập phân được lấy tới chữ số thập phân thứ nhất sau lúc làm tròn số.

Hệ số điểm rà soát, bình chọn thường xuyên và định kì

a) Điểm rà soát, bình chọn thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính hệ số 1;

b) Điểm rà soát, bình chọn giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính hệ số 2;

c) Điểm rà soát, bình chọn cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính hệ số 3.”.

Trong mỗi học kì, số ĐĐGtx, ĐĐGgk và ĐĐGck của 1 học trò đối với từng môn học, hoạt động giáo dục (bao gồm cả chủ đề tự chọn) như sau:

Kiểm tra, bình chọn thường xuyên:

– Môn học có từ 35 tiết trở xuống/5 học: 2 ĐĐGtx;

– Môn học có từ trên 35 tiết tới 70 tiết/5 học: 3 ĐĐGtx;

– Môn học có từ trên 70 tiết/5 học: 4 ĐĐGtx.

Kiểm tra, bình chọn định kì:

1. Trong mỗi học kì, 1 môn học có 01 (1) ĐĐGgk và 01 (1) ĐĐGck;

2. Điểm các bài rà soát, bình chọn là số nguyên hoặc số thập phân được lấy tới chữ số thập phân thứ nhất sau lúc làm tròn số.

4. Cách bình chọn, xếp loại kết quả học tập theo Thông tư 22

Đối với môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để bình chọn kết quả học tập của học trò trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để bình chọn kết quả học tập của học trò trong cả 5 học. Kết quả học tập của học trò trong từng học kì và cả 5 học được bình chọn theo 01 (1) trong 04 (4) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

a) Mức Tốt:

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét được bình chọn mức Đạt.

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đấy có chí ít 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

b) Mức Khá:

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét được bình chọn mức Đạt.

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đấy có chí ít 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.

c) Mức Đạt:

– Có nhiều nhất 01 (1) môn học bình chọn bằng nhận xét được bình chọn mức Chưa đạt.

– Có chí ít 06 (6) môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; ko có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

d) Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

5. Cách xếp loại học lực, hạnh kiểm của học trò THCS, THPT theo THông tư 26

Xếp loại giỏi nếu có đủ các tiêu chuẩn:

– Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đấy điểm trung bình của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên; riêng đối với học trò lớp chuyên của trường trung học phổ quát (THPT) chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;

– Các môn học bình chọn bằng nhận xét đạt loại đạt.

Xếp loại khá nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đấy điểm trung bình của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học trò lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

– Các môn học bình chọn bằng nhận xét đạt loại đạt.

Xếp loại trung bình nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đấy điểm trung bình của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 5,0 trở lên; riêng đối với học trò lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5;

– Các môn học bình chọn bằng nhận xét đạt loại đạt.

Xếp loại yếu nếu điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên và ko có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

Xếp loại kém nếu thuộc các trường hợp còn lại.

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Cách #tính #điểm #trung #bình #môn #học #kỳ #5 #học

Cách tính điểm trung bình môn 2022 – Chỉ dẫn tính điểm trung bình môn 5 học 2021-2022 mới nhất. Công thức tính điểm trung bình môn THCS, THPT hiện tại được Bộ giáo dục quy định tại  Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT Quy định về bình chọn học trò trung học cơ sở (THCS) và học trò trung học phổ quát (THPT). Sau đây là cách tính điểm trung bình học kỳ mới nhất của học trò THCS, THPT. Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế bình chọn, xếp loại học trò trung học
Biên bản họp phụ huynh học trò đầu 5
Quy định mới về bình chọn, xếp loại học trò THCS, THPT

Theo đấy, từ 5 học 2021-2022 sẽ vận dụng Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT đối với học trò lớp 6. Từ 5 học 2022-2023 vận dụng tiếp cho lớp 7 và lớp 10 và sẽ tiếp diễn tiến hành ở các 5 sau lúc tới lớp 9 và lớp 12.

Thông tư 22 có mặt trên thị trường với nhiều điểm mới về quy định bình chọn xếp loại học trò THCS, THPT sẽ thay thế cho 2 Thông tư 58 và 26 quy định về bình chọn, xếp loại học trò THCS và THPT được ban hành trước đấy.

1. Cách tính điểm trung bình học kỳ theo Thông tư 22

Đối với môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số

Điểm trung bình môn học kì (sau đây viết tắt là ĐTBmhk) đối với mỗi môn học được tính như sau:

Trong đấy:

TĐĐGtx : Tổng điểm rà soát, bình chọn thường xuyên

ĐĐGgk : Điểm rà soát, bình chọn giữa kì

ĐĐGck : Điểm rà soát, bình chọn cuối kì

ĐĐGtx : Điểm rà soát, bình chọn thường xuyên

2. Cách tính điểm trung bình môn cả 5 theo Thông tư 22

Điểm trung bình môn cả 5 (viết tắt là ĐTBmcn) được tính như sau:

ĐTBmcn =

ĐTBmhkI Điểm trung bình môn học kì I.

ĐTBmhkII: Điểm trung bình môn học kì II.

3. Cách bình chọn kết quả học tập của học trò theo Thông tư 22

Đối với môn học bình chọn bằng nhận xét

– Trong 1 học kì, kết quả học tập mỗi môn học của học trò được bình chọn theo 01 (1) trong 02 (2) mức: Đạt, Chưa đạt.

+ Mức Đạt: Có đủ số lần rà soát, bình chọn theo quy định tại Thông tư này và tất cả các lần được bình chọn mức Đạt.

+ Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

– Cả 5 học, kết quả học tập mỗi môn học của học trò được bình chọn theo 01 (1) trong 02 (2) mức: Đạt, Chưa đạt.

+ Mức Đạt: Kết quả học tập học kì II được bình chọn mức Đạt.

+ Mức Chưa đạt: Kết quả học tập học kì II được bình chọn mức Chưa đạt.

Để nắm được cụ thể cách tính điểm trung bình học kỳ cũng như cách bình chọn xếp loại học trò THCS, THPT mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo tại Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT.

3. Dụng cụ tính điểm trung bình môn trực tuyến

Các bạn có thể sử dụng phương tiện tính điểm trung bình môn trực tuyến sau đây để tính cụ thể điểm trung bình môn học kì 1, học kì 2, cả 5.

Theo đấy cách tính điểm trung bình môn học kỳ sẽ được tính như sau:

Cách tính điểm trung bình học kỳ của học trò THCS tại Thông tư 58 đã được bổ sung sửa đổi theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT như sau:

Điểm trung bình môn học kì (viết tắt là ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm rà soát, bình chọn thường xuyên, điểm rà soát, bình chọn giữa kì và điểm rà soát, bình chọn cuối kì với các hệ số quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này như sau:

Điểm trung bình môn học kì được tính như sau:

ĐTBmhk = (TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck) : (Số ĐĐGtx + 5)

Trong đấy:

TĐĐGtx : Tổng điểm rà soát, bình chọn thường xuyên

ĐĐGgk : Điểm rà soát, bình chọn giữa kì

ĐĐGck : Điểm rà soát, bình chọn cuối kì

ĐĐGtx : Điểm rà soát, bình chọn thường xuyên

Cách tính điểm trung bình môn cả 5:

Điểm trung bình môn cả 5 (ĐTBmcn) là trung bình cộng của ĐTBmhkI với ĐTBmhkII, trong đấy ĐTBmhkII tính hệ số 2:

ĐTBmcn = ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII : 3

ĐTBmhk và ĐTBmcn là số nguyên hoặc số thập phân được lấy tới chữ số thập phân thứ nhất sau lúc làm tròn số.

Hệ số điểm rà soát, bình chọn thường xuyên và định kì

a) Điểm rà soát, bình chọn thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính hệ số 1;

b) Điểm rà soát, bình chọn giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính hệ số 2;

c) Điểm rà soát, bình chọn cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính hệ số 3.”.

Trong mỗi học kì, số ĐĐGtx, ĐĐGgk và ĐĐGck của 1 học trò đối với từng môn học, hoạt động giáo dục (bao gồm cả chủ đề tự chọn) như sau:

Kiểm tra, bình chọn thường xuyên:

– Môn học có từ 35 tiết trở xuống/5 học: 2 ĐĐGtx;

– Môn học có từ trên 35 tiết tới 70 tiết/5 học: 3 ĐĐGtx;

– Môn học có từ trên 70 tiết/5 học: 4 ĐĐGtx.

Kiểm tra, bình chọn định kì:

1. Trong mỗi học kì, 1 môn học có 01 (1) ĐĐGgk và 01 (1) ĐĐGck;

2. Điểm các bài rà soát, bình chọn là số nguyên hoặc số thập phân được lấy tới chữ số thập phân thứ nhất sau lúc làm tròn số.

4. Cách bình chọn, xếp loại kết quả học tập theo Thông tư 22

Đối với môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để bình chọn kết quả học tập của học trò trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để bình chọn kết quả học tập của học trò trong cả 5 học. Kết quả học tập của học trò trong từng học kì và cả 5 học được bình chọn theo 01 (1) trong 04 (4) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

a) Mức Tốt:

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét được bình chọn mức Đạt.

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đấy có chí ít 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

b) Mức Khá:

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét được bình chọn mức Đạt.

– Tất cả các môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đấy có chí ít 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.

c) Mức Đạt:

– Có nhiều nhất 01 (1) môn học bình chọn bằng nhận xét được bình chọn mức Chưa đạt.

– Có chí ít 06 (6) môn học bình chọn bằng nhận xét liên kết bình chọn bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; ko có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

d) Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

5. Cách xếp loại học lực, hạnh kiểm của học trò THCS, THPT theo THông tư 26

Xếp loại giỏi nếu có đủ các tiêu chuẩn:

– Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đấy điểm trung bình của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên; riêng đối với học trò lớp chuyên của trường trung học phổ quát (THPT) chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;

– Các môn học bình chọn bằng nhận xét đạt loại đạt.

Xếp loại khá nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đấy điểm trung bình của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học trò lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

– Các môn học bình chọn bằng nhận xét đạt loại đạt.

Xếp loại trung bình nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đấy điểm trung bình của 01 trong 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 5,0 trở lên; riêng đối với học trò lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5;

– Các môn học bình chọn bằng nhận xét đạt loại đạt.

Xếp loại yếu nếu điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên và ko có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

Xếp loại kém nếu thuộc các trường hợp còn lại.

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Cách #tính #điểm #trung #bình #môn #học #kỳ #5 #học


#Cách #tính #điểm #trung #bình #môn #học #kỳ #5 #học

Honda Anh Dũng

Honda Anh Dũng

Honda Anh Dũng chuyên sửa xe máy, độ xe máy các loại và cung cấp các loại phụ tùng, phụ kiện, đồ chơi xe máy - An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button