Bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh từ 01/7/2022

Phí giám sát cách đây không lâu nhất đối với các phương tiện phái sinh từ ngày 1 tháng 7 5 2022

Vừa qua, ngày 28/4/2022, Bộ Nguồn vốn đã ban hành Thông tư số 25/2022 / TT-BTC quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí, lệ phí hàng tồn kho. Theo đấy, từ ngày 1/7/2022 bổ sung giám sát phí chứng khoán phái sinh.

  • Phí và chi tiêu trong lĩnh vực chứng khoán từ ngày 1 tháng 7 5 2022

Trong đấy, thông tư này thu phí giám sát chứng khoán phái sinh, chi tiết như sau:

Gigiết hại phí phái sinh đối với Tổng doanh nghiệp Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC): 10% doanh thu từ giá dịch vụ điều hành vị thế / giá dịch vụ bù trừ và dịch vụ điều hành của nả tiền gửi.

Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Sở giao dịch: 10% trên doanh thu của dịch vụ giao dịch phái sinh.

Ngoài ra, việc thu phí giám sát chứng khoán từ các nhà băng trả tiền như sau:

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo hiểm: 0,001% trị giá bù trừ, trả tiền ròng / ngày trả tiền, tối đa 1.000.000 đồng / ngày.

Đối với trái phiếu công ty: 0,0001% trị giá trả tiền bù trừ, trả tiền ròng / ngày trả tiền, tối đa 100.000 đồng / ngày.

Thông tư 25/2022 / TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 5 2022 và thay thế Thông tư 272/2016 / TT-BTC ngày 14 tháng 11 5 2016.

Vui lòng tham khảo Thông tư số 25/2022 / TT-BTC để biết các quy định mới nhất về cơ chế thu, nộp phí trong ngành chứng khoán.

Xem thông tin có ích khác trong phần Phổ biến hợp lí về Dữ liệu bự.

Thông tin thêm

Bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh từ 01/7/2022

Mức thu phí giám sát chứng khoán phái sinh mới nhất từ 01/7/2022

Vừa qua, ngày 28/4/2022 Bộ Nguồn vốn đã ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTC về việc quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Theo đấy, bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh từ 01/7/2022.

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán từ ngày 01/7/2022

Trong đấy, Thông tư này bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh, chi tiết như sau:

Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Tổng doanh nghiệp lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC): 10% doanh thu giá dịch vụ điều hành vị thế/giá dịch vụ bù trừ và giá dịch vụ điều hành của nả ký quỹ.

Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Sở Giao dịch chứng khoán: 10% doanh thu giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh.

Kế bên đấy, bổ sung thu phí giám sát hoạt động chứng khoán đối với nhà băng trả tiền như sau:

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo: 0,001% trị giá bù trừ, trả tiền ròng/ngày trả tiền, tối đa 1.000.000 đồng/ngày.

Đối với trái phiếu công ty: 0,0001% trị giá bù trừ, trả tiền ròng/ngày trả tiền, tối đa 100.000 đồng/ngày.

Thông tư 25/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 và thay thế Thông tư 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

Mời các bạn tham khảo thêm tại Thông tư số 25/2022/TT-BTC để nắm được các quy định mới nhất về mức thu, nộp lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Bổ #sung #thu #phí #giám #sát #chứng #khoán #phái #sinh #từ

Mức thu phí giám sát chứng khoán phái sinh mới nhất từ 01/7/2022

Vừa qua, ngày 28/4/2022 Bộ Nguồn vốn đã ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTC về việc quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Theo đấy, bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh từ 01/7/2022.

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán từ ngày 01/7/2022

Trong đấy, Thông tư này bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh, chi tiết như sau:

Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Tổng doanh nghiệp lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC): 10% doanh thu giá dịch vụ điều hành vị thế/giá dịch vụ bù trừ và giá dịch vụ điều hành của nả ký quỹ.

Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Sở Giao dịch chứng khoán: 10% doanh thu giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh.

Kế bên đấy, bổ sung thu phí giám sát hoạt động chứng khoán đối với nhà băng trả tiền như sau:

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo: 0,001% trị giá bù trừ, trả tiền ròng/ngày trả tiền, tối đa 1.000.000 đồng/ngày.

Đối với trái phiếu công ty: 0,0001% trị giá bù trừ, trả tiền ròng/ngày trả tiền, tối đa 100.000 đồng/ngày.

Thông tư 25/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 và thay thế Thông tư 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

Mời các bạn tham khảo thêm tại Thông tư số 25/2022/TT-BTC để nắm được các quy định mới nhất về mức thu, nộp lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Bổ #sung #thu #phí #giám #sát #chứng #khoán #phái #sinh #từ

Mức thu phí giám sát chứng khoán phái sinh mới nhất từ 01/7/2022

Vừa qua, ngày 28/4/2022 Bộ Nguồn vốn đã ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTC về việc quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Theo đấy, bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh từ 01/7/2022.

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán từ ngày 01/7/2022

Trong đấy, Thông tư này bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh, chi tiết như sau:

Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Tổng doanh nghiệp lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC): 10% doanh thu giá dịch vụ điều hành vị thế/giá dịch vụ bù trừ và giá dịch vụ điều hành của nả ký quỹ.

Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Sở Giao dịch chứng khoán: 10% doanh thu giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh.

Kế bên đấy, bổ sung thu phí giám sát hoạt động chứng khoán đối với nhà băng trả tiền như sau:

Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo: 0,001% trị giá bù trừ, trả tiền ròng/ngày trả tiền, tối đa 1.000.000 đồng/ngày.

Đối với trái phiếu công ty: 0,0001% trị giá bù trừ, trả tiền ròng/ngày trả tiền, tối đa 100.000 đồng/ngày.

Thông tư 25/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 và thay thế Thông tư 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

Mời các bạn tham khảo thêm tại Thông tư số 25/2022/TT-BTC để nắm được các quy định mới nhất về mức thu, nộp lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của Honda Anh Dũng.

#Bổ #sung #thu #phí #giám #sát #chứng #khoán #phái #sinh #từ


#Bổ #sung #thu #phí #giám #sát #chứng #khoán #phái #sinh #từ

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button