Biểu Mẫu

Biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm

Mẫu biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin học sinh vi phạm, nội dung làm việc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Biên bản họp phụ huynh học sinh
  • Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh cá biệt
  • Mẫu đơn xin nghỉ học của phụ huynh

1. Biên bản làm việc với phụ huynh số 1

PHÒNG GD&ĐT…….

TRƯỜNG …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v GVCN làm việc với phụ huynh)

Hôm nay, vào lúc giờ phút, ngày tháng … năm ………. Chúng tôi gồm:

…………………………………………………. là GVCN lớp …..

Có tới nhà em: …………………………………………………. Tại:……………….

Thăm và trao đổi cùng phụ huynh học sinh về một số vấn đề trong học tập và rèn luyện hạnh kiểm của em ……………..

Về phía gia đình học sinh có: (Ghi tên một số người lớn tuổi trong gia đình cùng làm việc với GVCN như: Bố, mẹ, ông, bà, người đỡ đầu…)

TT

Họ và tên

Quan hệ với HS

1)

2)

3)

Sau khi Giáo viên chủ nhiệm trao đổi cùng phụ huynh học sinh về một số vấn đề trong học tập và rèn luyện hạnh kiểm của em ……………

– Ý kiến của gia đình học sinh:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………….

– Ý kiến của học sinh:

………………………………………………………………………………………………………………………

Những kiến nghị đề xuất của gia đình đối với nhà trường (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản đã được đọc cho toàn thể những người tham gia trong buổi vận động cùng nghe và ký tên.

CHỮ KÝ CỦA ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

…………………………………………………

…………………………………………………

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

………………………………..

2. Biên bản làm việc với phụ huynh số 2

PHÒNG GD&ĐT ……………..

TRƯỜNG ……………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

BIÊN BẢN LÀM VIỆC VỚI GIA ĐÌNH HỌC SINH (Lần thứ ….)

I/ Thời gian, địa điểm

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

II/ Thành phần:

1/ Về phía nhà trường:

– GVCN lớp…..: ……………………………………………………………………………..

– GV HĐNGLL: ………………………………………………………………………………

2/ Về phía gia đình học sinh

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

III/ Nội dung

1/ GVCN nêu mục đích, nội dung của buổi làm việc với gia đình học sinh

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2/ Ý kiến của đại diện PHHS

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3/ Ý kiến của học sinh

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN PHHS

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page