Biên bản họp đánh giá kết quả tập sự đối với viên chức tập sự (3 mẫu)

大数据向您介绍 评估实习结果的会议纪要样本 对于见习干部,我们总结的很详细,很准确,贴在这里。

试用成绩考核纪要内容介绍了基本信息,如:参会人员、会议内容、会议结果等。 此外,您可以参考试用结果评估申请表。 请随时在此处浏览和下载模板。

评估试用结果的会议纪要 – 表格 1

教育培训室
学校…………………………

越南社会主义共和国
独立 – 自由 – 幸福
——————

……。………… 20 岁…….

国际业绩评估记录
教师培训
(仅限教师)

系…………召开2016年招聘的实习讲师…………先生(女士)实习成果评估会。

– 时间: ………………………………………

– 地方: ………………………………………

– 成分:

+ 部门所有官员………………

展示:……………………。 人们;

缺席:………….…………人;

原因:……………………………。

(出席会议的官员人数比例:至少占部门官员总数的70phần trăm或以上)

– 主席:院长(或副院长)…………。

– 秘书: ……………………………………

一、内容:

1. 试用官宣读试用结果报告

2. 指导老师阅读试用结果的回顾

3. 秘书宣读审判结果评估记录

4. 评论

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

二、 得出结论: (试用期讲师已完成或未完成试用期任务,提出承认或不承认试用期结束;明确征求意见得出结论的方法:投票或投票)。

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

会议批准的会议记录………… % 成员同意。

会议于…………………………结束。 同一天。

秘书
(签名并写上全名)

椅子
院长 (H或副院长)

评估缓刑结果的会议纪要 – 表格 2

教育培训室
学校……………………
——————

越南社会主义共和国
独立 – 自由 – 幸福
——————

……………… 20 岁……

会议记录
对利息结束时间的考虑

时间:……日期……月……年…………

地点:学校办公室………………………………………………。

一、组成

1. 地址/c……………………………………………………. – 主要的

2. 地址/c……………………………………………………. – 工会主席- 初中TTCM

3. 地址/c…………………………………………………………。 – 副总裁

4. 地址………………………………………….– 副校长

5. 地址/c…………………………………………………………. – 办公室团队负责人

6. 地址…………………………………………………….– TTCM block CAR

7. 地址/c…………………………………………………………. – TTCM 块 MN

8. 地址………………………………………….– 秘书

校董会同志众多

二、 内容: 单位召开会议,审议认可下列….同志试用期结束:

– 地址…………………….- 音乐教师,月入职…… 20 年,,,,在市人民委员会,…………

– 地址……………… – 信息学老师,在…….year 2….月份招聘。 在市人民委员会……………………。

– 地址…………………… —— 幼儿园老师,本月招聘…… 20…….. 市人民委员会…………。

– 地址………………………… 会计,20 月 20 日入职……市人民委员会……………………..

第一的。 D/c……………………..– 校长部署第 1596/SGD&DT-TCCB 号公文,指导公职人员完成职级任命档案和认可试用期结束; 公函第500号/PGD&DT-TC 关于完成公职人员本学年试用期结束的认可申请………….

2. 同志们批准了对自己在单位工作经历的个人审查,并表达了申请工资单的愿望。

3. 单位成员对04同志工作过程中的优缺点进行了点评。

3.1。 空调…………………………。

* 优势:

– 关于意识形态、政治、道德和生活方式;

坚持党的方针政策、国家法律,严格遵守行业和学校的各项规章制度,时刻学习党和国家的政治理论和决策,做好本职工作

具有纯正的道德品质,简单的生活方式,与大家团结一致,克服一切困难,完成分配的任务。

– 专业能力

准备一份完整、干净、美观的教案文件,按照教育培训部的节目分布进行教学,不删减内容。

准时授课,安排完整的讲座。

按照规定参加培训课程,参加所有时间。

时刻保持学习意识和修养意识,提高职业素养。

– 其他作品

充分参与机构和专业团体的会议

全面积极地参与团队、学校的运动..v…v

* 限制: 热情需要更多的时候。

* 工作成果: 确保很好地完成分配的任务

3.2. 地址/c………………………….:

* 优势

– 关于意识形态、政治、道德和生活方式;

始终保持坚定的思想立场,安心工作。 严格遵守党的路线方针政策和国家法律。

– 专业能力

有职业感,虚心学习

按照规定参加培训课程,参加所有时间。

– 其他作品

参加教育部和学校组织的所有研讨会和培训课程

* 限制:需要更大胆、更主动地与同事交流

* 工作成果:确保良好完成分配的任务

3.3. 地址/c………………………….:

* 优势

– 关于意识形态、政治、道德和生活方式

遵守党的方针政策和国家法律

始终遵守机构和当地政府的规章制度

有良好的道德生活,始终与同事团结。

– 专业能力

严格执行学校董事会和专业团队交办的各项任务。

关怀 – 在学校培养和教育学龄前儿童。

协助、协调组长做好5岁儿童学前教育普及工作。

参加教育部门和学校举办的所有研讨会和培训课程

– 其他作品

参加教育部门和学校举办的所有研讨会和培训课程

* 限制: 作为一名刚毕业的教师,她在照顾和培养孩子方面的经验还很有限。

* 工作成果:确保良好完成分配的任务

3.4. 地址/c………………………….:

* 优势:

– 关于意识形态、政治、道德和生活方式

遵守党的方针政策和国家法律

始终遵守机构和当地政府的规章制度

有良好的道德生活,始终与同事团结。

– 专业能力

严格执行校董会和办事班子交办的各项工作。

顺利完成分配的会计任务

– 其他作品

协助协调专业组负责人做好普及教育工作

参加教育部和学校组织的所有研讨会和培训课程

* 限制: 在职业活动中需要更加小心

* 工作成果: 确保完成分配的任务。

4。结论

考虑04同志12个月试用期在单位的工作过程

…………………………………………………………。

学校…………………….认为上述04同志有资格考虑结束试用期。 学校教务委员会提请市教育培训部门及主管部门考虑承认04级同志试用期结束(附试用期届满申请清单)

会议纪要获得通过,会员100phần trăm同意。 分钟结束于……..小时……同一天的分钟。

秘书

单位负责人

评估试用结果的会议纪要 – 表格 03

教育培训部…………
学校…………………
——————
越南社会主义共和国
独立 – 自由 – 幸福
——————
……日期 …。 20岁....

受过培训的官员的国际成绩评估记录
(对于专业人士)

今天是……月……。 五……………..

部门……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– 时间:…………………………………………。

– 地方:…………………………………………..

– 组成: ……部门的所有官员

展示:……………………。 人们;

缺席:…………………….人;

原因:……………………………。

注:出席会议的官员人数比例:至少占本单位员工总数的70phần trăm以上。

– 主席:系主任……………………..

– 秘书: ……………………………………

一、内容:

1. 试用官宣读试用结果报告

…………………………………………………………

…………………………………………………………

2. 指导老师阅读试用结果的回顾

…………………………………………………………

……………………..

3. 评论

…………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

二、 得出结论: (试用官已完成或未完成试用任务,提出承认或不承认试用期结束;明确征求意见得出结论的方法:投票或投票)。

…………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

会议批准的会议记录………… % 成员同意。

会议于…………………………结束。 同一天。

秘书
(签名并写上全名)

椅子
(签名并写上全名)

Thông tin thêm

Biên bản họp bình chọn kết quả thực tập đối với nhân viên thực tập (3 mẫu)

#Biên #bản #họp #đánh #giá #kết #quả #tập #sự #đối #với #viên #chức #tập #sự #mẫu

[rule_3_plain]

#Biên #bản #họp #đánh #giá #kết #quả #tập #sự #đối #với #viên #chức #tập #sự #mẫu

Wiki HDAD xin giới thiệu tới các bạn Mẫu biên bản họp bình chọn kết quả thực tập đối với nhân viên thực tập được chúng tôi tổng hợp cụ thể, xác thực và đăng tải ngay sau đây.

Nội dung trong mẫu biên bản bình chọn kết quả thực tập thể hiện các thông tin căn bản như: thành phần tham dự, nội dung và kết quả buổi họp. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm mẫu bản nhận xét bình chọn kết quả thực tập. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Biên bản họp bình chọn kết quả thực tập – Mẫu 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
…….ngày ….. tháng …. 5 20…..

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP SỰ ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TẬP SỰ(dành cho giảng sư)

Bộ môn ………… đã thực hiện họp bình chọn kết quả thực tập đối với ông (bà) ………., giảng sư thực tập được tuyển dụng 5 2016.

– Thời gian: ………………………………………

– Vị trí: ………………………………………

– Thành phần:

+ Toàn thể nhân viên Bộ môn ………………

Có mặt:……………………. người;

Vắng mặt: …………..………người;

Lý do:…………………………….

(tỉ lệ số lượng nhân viên dự họp: tối thiểu 70 % tổng số nhân viên của Bộ môn trở lên)

– Chủ trì: Trưởng khoa (hoặc Phó Trưởng khoa) ………

– Thư ký: ……………………………………

I. Nội dung:

1. Viên chức thực tập đọc bản báo cáo kết quả thực tập

2. Cán bộ chỉ dẫn đọc bản nhận xét kết quả thực tập

3. Thư ký đọc biên bản bình chọn kết quả giảng thử

4. Các quan điểm nhận xét

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

II. Kết luận: (giảng sư thực tập đã xong xuôi hoặc ko xong xuôi nhiệm vụ thực tập, đề xuất xác nhận hoặc ko xác nhận hết thời kì thực tập; nêu rõ cách thức lấy quan điểm đưa ra kết luận: bỏ thăm hoặc biểu quyết).

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Biên bản được phê chuẩn tại cuộc họp ………… % thành viên tán đồng.

Cuộc họp hoàn thành vào hồi ………………. cùng ngày.

THƯ KÝ(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌTrưởng khoa (hoặc Phó Trưởng khoa)

Biên bản họp bình chọn kết quả thực tập – Mẫu 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG…………………………————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————

….ngày ….. tháng …. 5 20….

BIÊN BẢN BUỔI HỌP XÉT CÔNG NHẬN HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ

Thời gian: …ngày …tháng … 5 ………

Vị trí : Văn phòng trường …………………………………………….

I. THÀNH PHẦN

1. Đ/c ………………………………………. – Hiệu trưởng

2. Đ/c ………………………………………. – Chủ tịch Công đoàn- TTCM khối THCS

3. Đ/c………………………………………. – Phó hiệu trưởng

4. Đ/c ……………………………………….– Phó hiệu trưởng

5. Đ/c ………………………………………. – Tổ trưởng tổ Văn phòng

6. Đ/c ……………………………………….– TTCM khối TH

7. Đ/c………………………………………. – TTCM khối MN

8. Đ/c ……………………………………….– Thư ký

Cùng các đồng đội trong Hội đồng nhà trường có mặt đông đủ

II. NỘI DUNG: Đơn vị đã thực hiện họp xét xác nhận hết thời kì thử việc đối với ,….đồng đội sau:

– Đ/c ………………….- Giáo viên Âm nhạc, được tuyển dụng đợt tháng… 5 20,,,, tại UBND thành thị ,…………

– Đ/c ………………… – Giáo viên Tin học, được tuyển dụng đợt tháng …….5 2…. tại UBND thành thị……………..

– Đ/c ………………… – Giáo viên Măng non, được tuyển dụng đợt tháng… 5 20….. tại UBND thành thị ………….

– Đ/c ………………… – Kế toán, được tuyển dụng đợt tháng… 5 20….. tại UBND thành thị ………………..

1. Đ/c…………………..– Hiệu trưởng khai triển công văn số 1596/SGD&ĐT-TCCB Về việc chỉ dẫn hoàn thiện giấy tờ bổ nhậm ngạch và xác nhận hết thời kì thử việc cho nhân viên; công văn số 500/PGD&ĐT-TC Về việc hoàn thiện giấy tờ xác nhận hết thời kì tâp sự cho nhân viên 5 học ……………………….

2. Các đồng đội phê chuẩn bản kiểm điểm tư nhân về giai đoạn công việc của mình tại đơn vị và bộc bạch ước muốn xin vào biên chế.

3. Các thành viên trong đơn vị đóng góp quan điểm nhận xét về những ưu, thiếu sót trong giai đoạn công việc của 04 đồng đội.

3.1. Đ/c……………………………………….

* Thế mạnh:

– Về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống;

Chấp hành chủ trương đường lối chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước, nghiêm túc chấp hành các quy định, quy chế của ngành cũng như của nhà trường đề ra, xoành xoạch học tập lí luận chính trị, nghị quyết của Đảng và nhà nước để xong xuôi tốt công tác của mình

Có phẩm giá đạo đức trong trắng, lối sống giản dị, kết đoàn với mọi người, giải quyết mọi gian khổ để xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao

– Năng lực chuyên môn

Chuẩn bị giấy tờ giáo án đầy đủ, sạch đẹp, giảng dạy theo đúng cung ứng chương trình của Bộ Giáo dục và Huấn luyện, ko cắt xén hoặc thêm bớt nội dung.

Giảng dạy đúng giờ, lên lịch báo giảng đầy đủ.

Tham gia thao giảng, dự giờ đầy đủ, theo đúng quy định.

Luôn có tinh thần học hỏi, trau dồi nhằm tăng lên trình độ chuyên môn.

– Các công việc khác

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của cơ quan, tổ chuyên môn

Tham gia đầy đủ, hăng hái trong các phong trào của Đội, của nhà trường..v…v

* Những giảm thiểu: Sự hăng hái vồ vập cần thường xuyên hơn.

* Kết quả công việc: bảo đảm xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao

3.2. Đ/c ……………………………………….:

* Thế mạnh:

– Về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống;

Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công việc. Chấp hành nghiêm túc chủ trương ,đường lối chế độ của Đảng và luật pháp của nhà nước .

– Năng lực chuyên môn

Có tinh thần nghề nghiệp, khiêm tốn học hỏi

Tham gia thao giảng, dự giờ đầy đủ, theo đúng quy định.

– Các công việc khác

Tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, đào tạo do Phòng giáo dục và nhà trường tổ chức

* Những giảm thiểu: Cần dạn dĩ, chủ động hơn trong giao tiếp với đồng nghiệp

* Kết quả công việc: bảo đảm xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao

3.3. Đ/c ……………………………………….:

* Thế mạnh:

– Về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống

Chấp hành chủ trương đường lối chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước

Luôn chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, chính quyền địa phương

Có lối sống đạo đức tốt, luôn kết đoàn với đồng nghiệp.

– Năng lực chuyên môn

Thực hiện nghiêm chỉnh các công tác nhưng mà Ban giám hiệu nhà trường và tổ chuyên môn cắt cử.

Chăm sóc – nuôi dưỡng, giáo dục trẻ măng non trong trường học.

Trợ giúp, phối hợp với tổ trưởng tổ chuyên môn làm tốt công việc phổ cập giáo dục măng non cho trẻ 5 tuổi.

Tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, đào tạo do phòng giáo dục và nhà trường tổ chức

– Các công việc khác

Tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, đào tạo do phòng giáo dục và nhà trường tổ chức

* Những giảm thiểu: Là 1 thầy cô giáo mới ra trường nên kinh nghiệm – nuôi dưỡng trẻ còn gặp nhiều giảm thiểu.

* Kết quả công việc: bảo đảm xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao

3.4. Đ/c ……………………………………….:

* Thế mạnh:

– Về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống

Chấp hành chủ trương đường lối chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước

Luôn chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, chính quyền địa phương

Có lối sống đạo đức tốt, luôn kết đoàn với đồng nghiệp.

– Năng lực chuyên môn

Thực hiện nghiêm chỉnh các công tác nhưng mà Ban giám hiệu nhà trường và tổ văn phòng cắt cử.

Hoàn thành tốt các công tác nghiệp vụ kế toán được giao

– Các công việc khác

Trợ giúp, phối hợp với tổ trưởng tổ chuyên môn làm tốt công việc phổ cập giáo dục

Tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, đào tạo do Phòng giáo dục và nhà trường tổ chức

* Những giảm thiểu: Cần cẩn thận hơn trong các hoạt động chuyên môn

* Kết quả công việc: Bảo đảm xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao.

4. Kết luận

Xét giai đoạn công việc tại đơn vị chỉ mất khoảng thực tập 12 tháng của 04 đồng đội

……………………………………………………………………………………………….

Trường …………………….xét thấy 04 đồng đội có tên trên đủ điều kiện xét hết thời kì thực tập. Hội đồng sư phạm nhà trường đề xuất Phòng Giáo dục và Huấn luyện thành thị và các đơn vị quản lý có thẩm quyền xét xác nhận hết thời kì thực tập cho 04 đồng đội (có danh sách đề xuất hết thời kì thử việc kèm theo)

Biên bản cuộc họp được phê chuẩn, 100 % thành viên tán đồng. Biên bản hoàn thành vào hồi…..giờ…….. phút cùng ngày.

THƯ KÝ

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Biên bản họp bình chọn kết quả thực tập – Mẫu 03

PHÒNG GD&ĐT………TRƯỜNG…………………————–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————

……ngày ….. tháng …. 5 20….

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP SỰ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TẬP SỰ(dành cho ngạch chuyên viên)

Bữa nay ngày……tháng……. 5……………..

Phòng…………………………… đã thực hiện họp bình chọn kết quả thực tập đối với ông (bà) ………………………., nhân viên thực tập được tuyển dụng 5 …….

– Thời gian:………………………………………….

– Vị trí:…………………………………………..

– Thành phần: Toàn thể nhân viên Phòng ……..

Có mặt:……………………. người;

Vắng mặt: ………………….người;

Lý do:…………………………….

Xem xét: Tỉ lệ số lượng nhân viên dự họp: tối thiểu 70 % tổng số nhân viên của đơn vị trở lên.

– Chủ trì: Trưởng phòng ……………………..

– Thư ký: ……………………………………

I. Nội dung:

1. Viên chức thực tập đọc bản báo cáo kết quả thực tập

…………………………………………………………

…………………………………………………………

2. Cán bộ chỉ dẫn đọc bản nhận xét kết quả thực tập

…………………………………………………………

………………………………………………………..

3. Các quan điểm nhận xét

………………………………………………………… .

…………………………………………………………

…………………………………………………………

II. Kết luận: (nhân viên thực tập đã xong xuôi hoặc ko xong xuôi nhiệm vụ thực tập, đề xuất xác nhận hoặc ko xác nhận hết thời kì thực tập; nêu rõ cách thức lấy quan điểm đưa ra kết luận: bỏ thăm hoặc biểu quyết).

………………………………………………………… .

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Biên bản được phê chuẩn tại cuộc họp ………… % thành viên tán đồng.

Cuộc họp hoàn thành vào hồi ………………. cùng ngày.

THƯ KÝ(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ(Ký và ghi rõ họ tên)

TagsBiên bản họp bình chọn kết quả thực tập Thực tập

#Biên #bản #họp #đánh #giá #kết #quả #tập #sự #đối #với #viên #chức #tập #sự #mẫu

[rule_2_plain]

#Biên #bản #họp #đánh #giá #kết #quả #tập #sự #đối #với #viên #chức #tập #sự #mẫu

[rule_2_plain]

#Biên #bản #họp #đánh #giá #kết #quả #tập #sự #đối #với #viên #chức #tập #sự #mẫu

[rule_3_plain]

#Biên #bản #họp #đánh #giá #kết #quả #tập #sự #đối #với #viên #chức #tập #sự #mẫu

Wiki HDAD xin giới thiệu tới các bạn Mẫu biên bản họp bình chọn kết quả thực tập đối với nhân viên thực tập được chúng tôi tổng hợp cụ thể, xác thực và đăng tải ngay sau đây.

Nội dung trong mẫu biên bản bình chọn kết quả thực tập thể hiện các thông tin căn bản như: thành phần tham dự, nội dung và kết quả buổi họp. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm mẫu bản nhận xét bình chọn kết quả thực tập. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Biên bản họp bình chọn kết quả thực tập – Mẫu 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
…….ngày ….. tháng …. 5 20…..

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP SỰ ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TẬP SỰ(dành cho giảng sư)

Bộ môn ………… đã thực hiện họp bình chọn kết quả thực tập đối với ông (bà) ………., giảng sư thực tập được tuyển dụng 5 2016.

– Thời gian: ………………………………………

– Vị trí: ………………………………………

– Thành phần:

+ Toàn thể nhân viên Bộ môn ………………

Có mặt:……………………. người;

Vắng mặt: …………..………người;

Lý do:…………………………….

(tỉ lệ số lượng nhân viên dự họp: tối thiểu 70 % tổng số nhân viên của Bộ môn trở lên)

– Chủ trì: Trưởng khoa (hoặc Phó Trưởng khoa) ………

– Thư ký: ……………………………………

I. Nội dung:

1. Viên chức thực tập đọc bản báo cáo kết quả thực tập

2. Cán bộ chỉ dẫn đọc bản nhận xét kết quả thực tập

3. Thư ký đọc biên bản bình chọn kết quả giảng thử

4. Các quan điểm nhận xét

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

II. Kết luận: (giảng sư thực tập đã xong xuôi hoặc ko xong xuôi nhiệm vụ thực tập, đề xuất xác nhận hoặc ko xác nhận hết thời kì thực tập; nêu rõ cách thức lấy quan điểm đưa ra kết luận: bỏ thăm hoặc biểu quyết).

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Biên bản được phê chuẩn tại cuộc họp ………… % thành viên tán đồng.

Cuộc họp hoàn thành vào hồi ………………. cùng ngày.

THƯ KÝ(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌTrưởng khoa (hoặc Phó Trưởng khoa)

Biên bản họp bình chọn kết quả thực tập – Mẫu 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG…………………………————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————

….ngày ….. tháng …. 5 20….

BIÊN BẢN BUỔI HỌP XÉT CÔNG NHẬN HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ

Thời gian: …ngày …tháng … 5 ………

Vị trí : Văn phòng trường …………………………………………….

I. THÀNH PHẦN

1. Đ/c ………………………………………. – Hiệu trưởng

2. Đ/c ………………………………………. – Chủ tịch Công đoàn- TTCM khối THCS

3. Đ/c………………………………………. – Phó hiệu trưởng

4. Đ/c ……………………………………….– Phó hiệu trưởng

5. Đ/c ………………………………………. – Tổ trưởng tổ Văn phòng

6. Đ/c ……………………………………….– TTCM khối TH

7. Đ/c………………………………………. – TTCM khối MN

8. Đ/c ……………………………………….– Thư ký

Cùng các đồng đội trong Hội đồng nhà trường có mặt đông đủ

II. NỘI DUNG: Đơn vị đã thực hiện họp xét xác nhận hết thời kì thử việc đối với ,….đồng đội sau:

– Đ/c ………………….- Giáo viên Âm nhạc, được tuyển dụng đợt tháng… 5 20,,,, tại UBND thành thị ,…………

– Đ/c ………………… – Giáo viên Tin học, được tuyển dụng đợt tháng …….5 2…. tại UBND thành thị……………..

– Đ/c ………………… – Giáo viên Măng non, được tuyển dụng đợt tháng… 5 20….. tại UBND thành thị ………….

– Đ/c ………………… – Kế toán, được tuyển dụng đợt tháng… 5 20….. tại UBND thành thị ………………..

1. Đ/c…………………..– Hiệu trưởng khai triển công văn số 1596/SGD&ĐT-TCCB Về việc chỉ dẫn hoàn thiện giấy tờ bổ nhậm ngạch và xác nhận hết thời kì thử việc cho nhân viên; công văn số 500/PGD&ĐT-TC Về việc hoàn thiện giấy tờ xác nhận hết thời kì tâp sự cho nhân viên 5 học ……………………….

2. Các đồng đội phê chuẩn bản kiểm điểm tư nhân về giai đoạn công việc của mình tại đơn vị và bộc bạch ước muốn xin vào biên chế.

3. Các thành viên trong đơn vị đóng góp quan điểm nhận xét về những ưu, thiếu sót trong giai đoạn công việc của 04 đồng đội.

3.1. Đ/c……………………………………….

* Thế mạnh:

– Về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống;

Chấp hành chủ trương đường lối chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước, nghiêm túc chấp hành các quy định, quy chế của ngành cũng như của nhà trường đề ra, xoành xoạch học tập lí luận chính trị, nghị quyết của Đảng và nhà nước để xong xuôi tốt công tác của mình

Có phẩm giá đạo đức trong trắng, lối sống giản dị, kết đoàn với mọi người, giải quyết mọi gian khổ để xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao

– Năng lực chuyên môn

Chuẩn bị giấy tờ giáo án đầy đủ, sạch đẹp, giảng dạy theo đúng cung ứng chương trình của Bộ Giáo dục và Huấn luyện, ko cắt xén hoặc thêm bớt nội dung.

Giảng dạy đúng giờ, lên lịch báo giảng đầy đủ.

Tham gia thao giảng, dự giờ đầy đủ, theo đúng quy định.

Luôn có tinh thần học hỏi, trau dồi nhằm tăng lên trình độ chuyên môn.

– Các công việc khác

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của cơ quan, tổ chuyên môn

Tham gia đầy đủ, hăng hái trong các phong trào của Đội, của nhà trường..v…v

* Những giảm thiểu: Sự hăng hái vồ vập cần thường xuyên hơn.

* Kết quả công việc: bảo đảm xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao

3.2. Đ/c ……………………………………….:

* Thế mạnh:

– Về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống;

Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công việc. Chấp hành nghiêm túc chủ trương ,đường lối chế độ của Đảng và luật pháp của nhà nước .

– Năng lực chuyên môn

Có tinh thần nghề nghiệp, khiêm tốn học hỏi

Tham gia thao giảng, dự giờ đầy đủ, theo đúng quy định.

– Các công việc khác

Tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, đào tạo do Phòng giáo dục và nhà trường tổ chức

* Những giảm thiểu: Cần dạn dĩ, chủ động hơn trong giao tiếp với đồng nghiệp

* Kết quả công việc: bảo đảm xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao

3.3. Đ/c ……………………………………….:

* Thế mạnh:

– Về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống

Chấp hành chủ trương đường lối chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước

Luôn chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, chính quyền địa phương

Có lối sống đạo đức tốt, luôn kết đoàn với đồng nghiệp.

– Năng lực chuyên môn

Thực hiện nghiêm chỉnh các công tác nhưng mà Ban giám hiệu nhà trường và tổ chuyên môn cắt cử.

Chăm sóc – nuôi dưỡng, giáo dục trẻ măng non trong trường học.

Trợ giúp, phối hợp với tổ trưởng tổ chuyên môn làm tốt công việc phổ cập giáo dục măng non cho trẻ 5 tuổi.

Tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, đào tạo do phòng giáo dục và nhà trường tổ chức

– Các công việc khác

Tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, đào tạo do phòng giáo dục và nhà trường tổ chức

* Những giảm thiểu: Là 1 thầy cô giáo mới ra trường nên kinh nghiệm – nuôi dưỡng trẻ còn gặp nhiều giảm thiểu.

* Kết quả công việc: bảo đảm xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao

3.4. Đ/c ……………………………………….:

* Thế mạnh:

– Về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống

Chấp hành chủ trương đường lối chế độ của Đảng, luật pháp của Nhà nước

Luôn chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, chính quyền địa phương

Có lối sống đạo đức tốt, luôn kết đoàn với đồng nghiệp.

– Năng lực chuyên môn

Thực hiện nghiêm chỉnh các công tác nhưng mà Ban giám hiệu nhà trường và tổ văn phòng cắt cử.

Hoàn thành tốt các công tác nghiệp vụ kế toán được giao

– Các công việc khác

Trợ giúp, phối hợp với tổ trưởng tổ chuyên môn làm tốt công việc phổ cập giáo dục

Tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, đào tạo do Phòng giáo dục và nhà trường tổ chức

* Những giảm thiểu: Cần cẩn thận hơn trong các hoạt động chuyên môn

* Kết quả công việc: Bảo đảm xong xuôi tốt nhiệm vụ được giao.

4. Kết luận

Xét giai đoạn công việc tại đơn vị chỉ mất khoảng thực tập 12 tháng của 04 đồng đội

……………………………………………………………………………………………….

Trường …………………….xét thấy 04 đồng đội có tên trên đủ điều kiện xét hết thời kì thực tập. Hội đồng sư phạm nhà trường đề xuất Phòng Giáo dục và Huấn luyện thành thị và các đơn vị quản lý có thẩm quyền xét xác nhận hết thời kì thực tập cho 04 đồng đội (có danh sách đề xuất hết thời kì thử việc kèm theo)

Biên bản cuộc họp được phê chuẩn, 100 % thành viên tán đồng. Biên bản hoàn thành vào hồi…..giờ…….. phút cùng ngày.

THƯ KÝ

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Biên bản họp bình chọn kết quả thực tập – Mẫu 03

PHÒNG GD&ĐT………TRƯỜNG…………………————–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————

……ngày ….. tháng …. 5 20….

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP SỰ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TẬP SỰ(dành cho ngạch chuyên viên)

Bữa nay ngày……tháng……. 5……………..

Phòng…………………………… đã thực hiện họp bình chọn kết quả thực tập đối với ông (bà) ………………………., nhân viên thực tập được tuyển dụng 5 …….

– Thời gian:………………………………………….

– Vị trí:…………………………………………..

– Thành phần: Toàn thể nhân viên Phòng ……..

Có mặt:……………………. người;

Vắng mặt: ………………….người;

Lý do:…………………………….

Xem xét: Tỉ lệ số lượng nhân viên dự họp: tối thiểu 70 % tổng số nhân viên của đơn vị trở lên.

– Chủ trì: Trưởng phòng ……………………..

– Thư ký: ……………………………………

I. Nội dung:

1. Viên chức thực tập đọc bản báo cáo kết quả thực tập

…………………………………………………………

…………………………………………………………

2. Cán bộ chỉ dẫn đọc bản nhận xét kết quả thực tập

…………………………………………………………

………………………………………………………..

3. Các quan điểm nhận xét

………………………………………………………… .

…………………………………………………………

…………………………………………………………

II. Kết luận: (nhân viên thực tập đã xong xuôi hoặc ko xong xuôi nhiệm vụ thực tập, đề xuất xác nhận hoặc ko xác nhận hết thời kì thực tập; nêu rõ cách thức lấy quan điểm đưa ra kết luận: bỏ thăm hoặc biểu quyết).

………………………………………………………… .

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Biên bản được phê chuẩn tại cuộc họp ………… % thành viên tán đồng.

Cuộc họp hoàn thành vào hồi ………………. cùng ngày.

THƯ KÝ(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ(Ký và ghi rõ họ tên)

TagsBiên bản họp bình chọn kết quả thực tập Thực tập


  • Tổng hợp: Honda Anh Dũng
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/bien-ban-hop-danh-gia-ket-qua-tap-su-doi-voi-vien-chuc-tap-su-3-mau/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button