Biểu Mẫu

Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức – Mẫu 12 – KĐN được Wiki HDAD VN sưu tầm và đăng tải, là một trong những biên bản bắt buộc trong hồ sơ công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Mời các bạn tham khảo.

  • Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức
  • Biên bản họp công đoàn bộ phận đề nghị công nhận đảng viên chính thức
  • Biên bản họp ban chấp hành liên chi đoàn đề nghị công nhận đảng viên chính thức

1. Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

ĐẢNG BỘ ………………………………………

CHI BỘ: …………………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20…..

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ
Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày …… tháng …… năm …….., chi bộ …………………………………………………….. đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị …………………………………………………………………………….. trở thành đảng viên chính thức.

Tổng số đảng viên của chi bộ ………. đảng viên, trong đó chính thức ……… đồng chí, dự bị ……… đồng chí.

Có mặt: …………………….. đ/c, đ/v chính thức ………… đ/c, dự bị …………….. đ/c

Vắng mặt …………. đảng viên, trong đó chính thức ………….. đồng chí, dự bị ………….. đồng chí.

Chủ trì hội nghị: đồng chí ……………………………………, chức vụ …………………………………..

Thư ký hội nghị: đồng chí ……………………………………

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức ……………….. đ/c (đạt ……….. %) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành: ……………….. đ/c (chiếm ……….. %) với lý do:

Đề nghị Đảng ủy ………………………………………………………………………………………., công nhận đảng viên dự bị ……………………………………………………………………. trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ trì Thư ký

2. Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức  của trường học

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

TRƯỜNG ……….

CHI BỘ….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày tháng năm 20…

TRÍCH BIÊN BẢN

Cuộc họp Chi bộ tháng … /20…

Cuộc họp Chi bộ tháng …/20… được tiến hành lúc… giờ ngày … tháng… năm 20…, tại Phòng họp số … khu Hiệu bộ của Trường.

Đảng số của chi bộ có … đồng chí; đảng viên chính thức… đồng chí; đảng viên dự bị … đồng chí. Có mặt…. đồng chí; đảng viên chính thức…. đồng chí, đảng viên dự bị…. đồng chí… Vắng mặt: …. Đồng chí, đảng viên chính thức, đảng viên dự bị…đồng chí… (họ tên, lý do vắng mặt).

Chủ trì cuộc họp: Đồng chí ……..– Bí thư .

Thư ký cuộc họp: Đồng chí……– Đảng viên.

Sau khi phân tích đánh giá tình hình công tác tháng …, chương trình công tác xây dựng Đảng tháng …./20…. Chi bộ tiến hành xét hồ sơ chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức đối với đồng chí …… kết nạp Đảng vào ngày…/…/…

* Đồng chí……., đảng viên dự bị – Thông qua ban tự kiểm điểm và Chi bộ thông qua các thủ tục của quần chúng…..; (đính kèm).

* Tập thể Chi bộ đóng góp:

– Ưu điểm:

+ Về chính trị tư tưởng: …….

+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống: …..

+ Thực hiện nhiệm vụ được giao: ……

+ Về tổ chức kỷ luật: ….

Tập thể Ban Chi bộ thống nhất đề nghị Đảng ủy Nhà Trường xem xét ra nghị quyết đề nghị Đảng ủy cấp trên chuẩn y chuyển Đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức cho đồng chí…với sự tán thành của …/…đồng chí, đạt tỷ lệ …%).

Cuộc họp kết thúc … giờ cùng ngày, biên bản được thông qua trước Chi bộ, đều thống nhất, không có ý kiến gì thêm.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page