Bảng xếp loại hạnh kiểm học sinh Xếp loại hạnh kiểm học sinh

Xếp loại hạnh kiểm của học trò 5 học 2021-2022 Gồm 2 mẫu giúp thầy cô giáo điền nhanh vào bảng xếp loại hạnh kiểm cho học trò của mình.

Việc bình chọn hạnh kiểm của học trò dựa trên những biểu thị chi tiết về thái độ, hành vi đạo đức; xử sự trong quan hệ với thầy, cô giáo, nhân viên với gia đình, bạn hữu và quan hệ xã hội; tinh thần cố gắng vươn lên trong học tập; kết quả tham dự lao động, hoạt động số đông của lớp, của trường, của xã hội …. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm Biên bản xếp loại hạnh kiểm học trò. Vì thế đây là 2 thí dụ về xếp loại hạnh kiểm của học trò, mời các bạn theo dõi.

Bảng Bình chọn Hành vi của Học trò – Mẫu 1

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG …………

LỚP ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHÂN LOẠI HẠNH PHÚC CỦA HỌC SINH

HỌC KỲ NĂM HỌC 20… – 20….

TT Họ và tên của học trò xếp hạng học thuật Bình chọn hạnh kiểm của GVCN. Điều chỉnh chế độ hoàn trả giao kèo bài học (nếu có)
Trước hết
2
3
4
5
6
7
số 8
9
mười
11
thứ mười 2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

* Tóm lược kết quả xử sự của cô giáo phòng khách:

– Thân thiện nhất:… ..; %: – Dấu cân đối:… ..; tỷ lệ %:

– Loại TB:… ..; tỉ lệ %: – Loại yếu:… ..; tỷ lệ %:

* Tổng hợp kết quả hoạt động của Hội đồng sư phạm nhà trường:

– Thân thiện nhất:… ..; %: – Dấu cân đối:… ..; tỷ lệ %:

– Loại TB:… ..; tỉ lệ %: – Loại yếu:… ..; tỷ lệ %:

ngày … tháng … 5 20
QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA KHÁCH HÀNG

BẬC THẦY
(Ký và ghi rõ họ tên)

* Nhận xét: Giáo viên xếp loại hạnh kiểm của học trò theo phiếu này và phê duyệt kết quả xếp loại hạnh kiểm của học trò trong cuộc họp bình chọn hạnh kiểm của học trò do nhà trường tổ chức.

Bình chọn Hành vi của Học trò – Mẫu 2

PHÒNG GD & ĐT QUẬN ………….

TRƯỜNG HỌC ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHÂN LOẠI HÀNH VI HỌC SINH – NĂM HỌC …………………… ..

LỚP: ………………. (GVCN ……………………)

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỐNG CÁI TS NGÀY RA KỲ VỌNG
P f
Trước hết
2
3
4
5
6
7
số 8
9
mười

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thông tin thêm

Bảng xếp loại hạnh kiểm học trò Xếp loại hạnh kiểm học trò

Bảng xếp loại hạnh kiểm học trò 5 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, giúp thầy cô giáo mau chóng hoàn thiện bảng biểu về xếp loại hạnh kiểm cho các em học trò của mình.

Việc bình chọn hạnh kiểm của học trò căn cứ vào các biểu thị chi tiết về thái độ và hành vi đạo đức; xử sự trong mối quan hệ với thầy giáo, cô giáo, cán bộ với gia đình, bạn hữu và quan hệ xã hội; tinh thần cố gắng vươn lên trong học tập; kết quả tham dự lao động, hoạt động số đông của lớp, của trường và của xã hội….. Kế bên ấy các bạn xem thêm biên bản xếp loại hạnh kiểm học trò. Vậy dưới đây là 2 mẫu bảng xếp loại hạnh kiểm học trò, mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Bảng xếp loại hạnh kiểm học trò – Mẫu 1

TRƯỜNG THCS …………
LỚP …………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BẢNG XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH

HỌC KỲ …. NĂM HỌC 20… – 20….

TT
Họ và tên học trò
Xếp loại học lực
Xếp loại hạnh kiểm của GVCN
Điều chỉnh XL về HK của HĐSP (nếu có)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

* Tổng hợp về kết quả xếp loại hạnh kiểm của thầy cô giáo chủ nhiệm:

– Loại tốt: …..; tỷ lệ %: – Loại khá: …..; tỷ lệ %:

– Loại TB: …..; tỷ lệ %: – Loại yếu: …..; tỷ lệ %:

* Tổng hợp về kết quả xếp loại hạnh kiểm của Hội đồng sư phạm nhà trường:

– Loại tốt: …..; tỷ lệ %: – Loại khá: …..; tỷ lệ %:

– Loại TB: …..; tỷ lệ %: – Loại yếu: …..; tỷ lệ %:

……. ngày … tháng … 5 20……
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP(Ký và ghi rõ họ tên)

* Xem xét: GVCN tổ chức xếp loại hạnh kiểm học trò theo mẫu này và phê duyệt kết quả xếp loại hạnh kiểm của học trò trong cuộc họp xét duyệt hạnh kiểm của học trò do nhà trường tổ chức

Xếp loại hạnh kiểm học trò – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ……….
TRƯỜNG ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH – NĂM HỌC ………………..

LỚP: ………………. (GVCN …………………)

STT
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
NỮ
TS NGÀY NGHỈ
DỰ KIẾN

P
F

1

 
 

2

 
 

3

 
 

4

 
 

5

 
 

6

 
 

7

 
 

8

 
 

9

 
 

10

 
 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)

#Bảng #xếp #loại #hạnh #kiểm #học #sinh #Xếp #loại #hạnh #kiểm #học #sinh

Bảng xếp loại hạnh kiểm học trò 5 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, giúp thầy cô giáo mau chóng hoàn thiện bảng biểu về xếp loại hạnh kiểm cho các em học trò của mình.

Việc bình chọn hạnh kiểm của học trò căn cứ vào các biểu thị chi tiết về thái độ và hành vi đạo đức; xử sự trong mối quan hệ với thầy giáo, cô giáo, cán bộ với gia đình, bạn hữu và quan hệ xã hội; tinh thần cố gắng vươn lên trong học tập; kết quả tham dự lao động, hoạt động số đông của lớp, của trường và của xã hội….. Kế bên ấy các bạn xem thêm biên bản xếp loại hạnh kiểm học trò. Vậy dưới đây là 2 mẫu bảng xếp loại hạnh kiểm học trò, mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Bảng xếp loại hạnh kiểm học trò – Mẫu 1

TRƯỜNG THCS …………
LỚP …………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BẢNG XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH

HỌC KỲ …. NĂM HỌC 20… – 20….

TT
Họ và tên học trò
Xếp loại học lực
Xếp loại hạnh kiểm của GVCN
Điều chỉnh XL về HK của HĐSP (nếu có)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

* Tổng hợp về kết quả xếp loại hạnh kiểm của thầy cô giáo chủ nhiệm:

– Loại tốt: …..; tỷ lệ %: – Loại khá: …..; tỷ lệ %:

– Loại TB: …..; tỷ lệ %: – Loại yếu: …..; tỷ lệ %:

* Tổng hợp về kết quả xếp loại hạnh kiểm của Hội đồng sư phạm nhà trường:

– Loại tốt: …..; tỷ lệ %: – Loại khá: …..; tỷ lệ %:

– Loại TB: …..; tỷ lệ %: – Loại yếu: …..; tỷ lệ %:

……. ngày … tháng … 5 20……
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP(Ký và ghi rõ họ tên)

* Xem xét: GVCN tổ chức xếp loại hạnh kiểm học trò theo mẫu này và phê duyệt kết quả xếp loại hạnh kiểm của học trò trong cuộc họp xét duyệt hạnh kiểm của học trò do nhà trường tổ chức

Xếp loại hạnh kiểm học trò – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ……….
TRƯỜNG ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH – NĂM HỌC ………………..

LỚP: ………………. (GVCN …………………)

STT
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
NỮ
TS NGÀY NGHỈ
DỰ KIẾN

P
F

1

 
 

2

 
 

3

 
 

4

 
 

5

 
 

6

 
 

7

 
 

8

 
 

9

 
 

10

 
 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)

#Bảng #xếp #loại #hạnh #kiểm #học #sinh #Xếp #loại #hạnh #kiểm #học #sinh

Bảng xếp loại hạnh kiểm học trò 5 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, giúp thầy cô giáo mau chóng hoàn thiện bảng biểu về xếp loại hạnh kiểm cho các em học trò của mình.

Việc bình chọn hạnh kiểm của học trò căn cứ vào các biểu thị chi tiết về thái độ và hành vi đạo đức; xử sự trong mối quan hệ với thầy giáo, cô giáo, cán bộ với gia đình, bạn hữu và quan hệ xã hội; tinh thần cố gắng vươn lên trong học tập; kết quả tham dự lao động, hoạt động số đông của lớp, của trường và của xã hội….. Kế bên ấy các bạn xem thêm biên bản xếp loại hạnh kiểm học trò. Vậy dưới đây là 2 mẫu bảng xếp loại hạnh kiểm học trò, mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Bảng xếp loại hạnh kiểm học trò – Mẫu 1

TRƯỜNG THCS …………
LỚP …………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-

BẢNG XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH

HỌC KỲ …. NĂM HỌC 20… – 20….

TT
Họ và tên học trò
Xếp loại học lực
Xếp loại hạnh kiểm của GVCN
Điều chỉnh XL về HK của HĐSP (nếu có)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

* Tổng hợp về kết quả xếp loại hạnh kiểm của thầy cô giáo chủ nhiệm:

– Loại tốt: …..; tỷ lệ %: – Loại khá: …..; tỷ lệ %:

– Loại TB: …..; tỷ lệ %: – Loại yếu: …..; tỷ lệ %:

* Tổng hợp về kết quả xếp loại hạnh kiểm của Hội đồng sư phạm nhà trường:

– Loại tốt: …..; tỷ lệ %: – Loại khá: …..; tỷ lệ %:

– Loại TB: …..; tỷ lệ %: – Loại yếu: …..; tỷ lệ %:

……. ngày … tháng … 5 20……
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP(Ký và ghi rõ họ tên)

* Xem xét: GVCN tổ chức xếp loại hạnh kiểm học trò theo mẫu này và phê duyệt kết quả xếp loại hạnh kiểm của học trò trong cuộc họp xét duyệt hạnh kiểm của học trò do nhà trường tổ chức

Xếp loại hạnh kiểm học trò – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ……….
TRƯỜNG ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH – NĂM HỌC ………………..

LỚP: ………………. (GVCN …………………)

STT
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
NỮ
TS NGÀY NGHỈ
DỰ KIẾN

P
F

1

 
 

2

 
 

3

 
 

4

 
 

5

 
 

6

 
 

7

 
 

8

 
 

9

 
 

10

 
 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)

#Bảng #xếp #loại #hạnh #kiểm #học #sinh #Xếp #loại #hạnh #kiểm #học #sinh


#Bảng #xếp #loại #hạnh #kiểm #học #sinh #Xếp #loại #hạnh #kiểm #học #sinh

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button