Bảng thanh toán tiền thuê ngoài – Mẫu số 07 – LĐTL 2022

Bảng trả tiền tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán để công nhận số tiền trả cho người được thuê để tiến hành công tác nhưng chẳng thể khoán như: thuê nhân lực vận tải, thuê thiết bị vận tải, thuê 1 công tác chi tiết … Mẫu trả tiền thuê ngoài Bảng này được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư và Thông tư 133/2016 / TT-BTC chỉ dẫn cơ chế kế toán. công ty vừa và bé. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu bảng gia công tại đây.

Phiếu chi cho bên thuê ngoài là chứng từ công nhận số tiền đã trả cho bên đặt gia công để tiến hành 1 số công tác nhất mực. Đây là 1 tài liệu quan trọng trong 1 doanh nghiệp, đơn vị. Dưới đây là 2 thí dụ về bảng trả tiền tiền thuê ngoài theo thông tư 133 và thông tư 200 có chỉ dẫn cụ thể cách ghi. Bạn có thể tải xuống và sử dụng nó cho công ty của mình.

1. Bảng trả tiền tiền thuê ngoài theo thông tư 133

Đơn vị: …………………….

Phần: ………………….

Mẫu số 07- LĐTL
(Theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 5 2016 của Bộ Vốn đầu tư)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ BÊN NGOÀI

(Được sử dụng để thuê viên chức, thuê các công tác thuê ngoài)

Con số: ……………………

Họ và tên người thuê: ………………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………

Các công tác sau đây được thuê cho: ……………… .. tại vị trí ……………… từ …… / ……. / …… tới …… / …… /… ..

STT Tên đầy đủ của người được thuê Địa chỉ hoặc số CM / ID thẻ Nội dung hoặc tên của địa điểm tuyển dụng Khối lượng công tác hoặc khối lượng công tác đã tiến hành Giá mỗi đơn vị: bằng tiền thuế nhà thầu Số tiền còn lại đã được nhận Ký tên
1 TẨY GIẢN DỊ Trước nhất 2 3 4 5 = 3 – 4 E
Thêm vào

Đề xuất …………………… .. cho số tiền trả tiền: ……………………

Số tiền bằng chữ): ………………………………………….

(Kèm theo ……. Phiếu thu kế toán khác)

Ngày tháng 5….
Người đề xuất trả tiền
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Được chấp thuận bởi
(Ký, họ tên)

2. Bảng trả tiền tiền thuê ngoài theo thông tư 200

Đơn vị:………..

Phần:……….

Mẫu số 07-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC
Ngày 22 tháng 12 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ BÊN NGOÀI

(Được sử dụng để thuê viên chức, thuê các công tác thuê ngoài)

Con số:…………………..

Họ và tên người thuê: ………………………………………………………………………………………………

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………

Các công tác sau đã được chấp thuận cho: ……………………. tại nơi …………… từ… /… /… tới… /… /….

STT Tên đầy đủ của người được thuê Địa chỉ hoặc số CM Nội dung hoặc tên của địa điểm tuyển dụng Khối lượng công tác hoặc khối lượng công tác đã tiến hành Giá mỗi đơn vị: bằng tiền thuế nhà thầu Số tiền còn lại đã được nhận Ký tên
1 TẨY GIẢN DỊ Trước nhất 2 3 4 5 = 3 – 4 E
Thêm vào

Đề xuất ………… số tiền phải trả tiền: …………………….

Số tiền bằng chữ): ………………………… .. ………………….

(Kèm theo ………………. Phiếu thu kế toán khác)

Ngày tháng 5 …….

Người đề xuất trả tiền
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Được chấp thuận bởi
(Ký, họ tên)

3. Chỉ dẫn hoàn thiện bảng gia công

Bản văn

– Dòng “Đơn vị”, “Phòng ban”: điền tên đơn vị, bộ phận nảy sinh việc tuyển dụng lao động, cho thuê giao kèo.

– Dòng “Họ và tên”: điền họ và tên của người thuê.

– Dòng “Phòng ban”: ghi địa chỉ hoặc bộ phận nơi người thuê làm việc.

– Dòng “Đã thuê các công tác sau đây tới…”, “tại chỗ”, “từ… tới…”: Ghi lý do, vị trí và thời kì thuê, thầu phụ công tác.

phần bàn

– Cột A: ghi số lượng công tác cần thuê.

– Cột B: ghi họ và tên người thuê.

– Cột C: ghi địa chỉ hoặc số CMND của bên thuê.

– Cột D: Ghi rõ tên hoặc nội dung của công dụng được thuê.

– Cột 1: ghi khối lượng công tác hoặc khối lượng công tác đã kết thúc và tiến hành.

– Cột 2: Ghi đơn giá trả cho người thuê tương ứng với từng công tác được thuê. Để trống cột này trong trường hợp là công dụng giao kèo.

– Cột 3: ghi số tiền phải trả.

– Cột 4: ghi số thuế khấu trừ phải nộp. Người thuê nhà phải nộp thuế lúc có thu nhập chịu thuế thu nhập tư nhân.

– Cột 5: số tiền còn lại sức thuê được nhận sau lúc trừ số thuế phải nộp. Vậy cột 5 = cột 3 – cột 4.

– Cột E: Khi nhận tiền, người thuê nhà ký nhận vào cột này.

Bảng trả tiền phải có chữ ký của: người yêu cầu trả tiền, kế toán chính và người duyệt.

Trên đây là Honda Anh Dũng gửi tới bạn Bảng trả tiền tiền thuê ngoài – Mẫu số 07 – LĐTL.

Đọc và tham khảo phần kế toán thuế trong phần biểu mẫu.

Thông tin thêm

Bảng trả tiền tiền thuê ngoài – Mẫu số 07 – LĐTL 2022

Bảng trả tiền tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm công nhận số tiền đã trả tiền cho người được thuê để tiến hành những công tác ko lập được giao kèo, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận tải thiết bị, thuê làm khoán 1 công tác nào đấy… Mẫu bảng trả tiền tiền thuê ngoài được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư chỉ dẫn về cơ chế kế toán công ty vừa và bé. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu bảng trả tiền tiền thuê ngoài tại đây.

Bảng trả tiền tiền thuê ngoài là chứng từ công nhận số tiền đã trả tiền cho bên được thuê để tiến hành 1 số công tác nhất mực. Đây là 1 loại giấy má hồ sơ quan trọng trong doanh nghiêp, đơn vị. Dưới đây là 2 mẫu Bảng trả tiền tiền thuê ngoài theo Thông tư 133 và thông tư 200 cùng chỉ dẫn cách viết cụ thể. Các bạn có thể tải về và sử dụng cho công ty của mình.

1. Bảng trả tiền tiền thuê ngoài theo Thông tư 133

Đơn vị: …………………….
Bộ phận: ………………….

Mẫu số 07- LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Vốn đầu tư)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Phục vụ thuê nhân lực, thuê khoán việc)

Số: ……………………

Họ và tên người thuê: ………………………………………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ): …………………………………………………………………………………

Đã thuê những công tác sau để: ……………………………….. tại vị trí ………………………… từ ngày ……/……./…… tới ngày ……/……/…..

STT
Họ và tên người được thuê
Địa chỉ hoặc số CM/Thẻ căn cước
Nội dung hoặc tên công tác thuê
Số công hoặc khối lượng công tác đã làm
Đơn giá trả tiền
Thành tiền
Tiền thuế khấu trừ
Số tiền còn lại được nhận
Ký nhận
A
B
C
D
1
2
3
4
5 = 3 – 4
E

Cộng

Đề xuất ………………………………………………….. cho trả tiền số tiền: ………………

Số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………………………………….

(Kèm theo ……. chứng từ kế toán khác)

Ngày…..tháng…..5….
Người yêu cầu trả tiền(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng(Ký, họ tên)
Người duyệt(Ký, họ tên)

2. Bảng trả tiền tiền thuê ngoài theo Thông tư 200

Đơn vị:………..
Bộ phận:……….

Mẫu số 07-LĐTL(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTCngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Phục vụ thuê nhân lực, thuê khoán việc)

Số:…………………..

Họ và tên người thuê:…………………………………………………………………………………

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………

Đã thuê những công tác sau để:………..…………. tại vị trí ……………từ ngày…/…/… tới ngày…/…/….

STT
Họ và tên người được thuê
Địa chỉ hoặc số CM
Nội dung hoặc tên công tác thuê
Số công hoặc khối lượng công tác đã làm
Đơn giá trả tiền
Thành tiền
Tiền thuế khấu trừ
Số tiền còn lại được nhận
Ký nhận
A
B
C
D
1
2
3
4
5 = 3 – 4
E

Cộng

Đề xuất………………………………….. cho trả tiền số tiền:……………………………………..

Số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………..………………….

(Kèm theo ………………. chứng từ kế toán khác)

Ngày …… tháng …… 5 …….

Người yêu cầu trả tiền (Ký, họ tên)
Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Người duyệt(Ký, họ tên)

3. Chỉ dẫn điền bảng trả tiền tiền thuê ngoài

Phần chữ

– Dòng “Đơn vị”, “Bộ phận”: điền tên đơn vị, bộ phận nảy sinh việc thuê nhân lực, thuê khoán việc.

– Dòng “Họ và tên người thuê”: điền họ và tên của người đi thuê.

– Dòng “Bộ phận”: điền địa chỉ hoặc bộ phận nhưng người đi thuê làm việc.

– Dòng “Đã thuê những công tác sau để…”, “tại vị trí”, “từ ngày… tới ngày…”: ghi lý do, vị trí và thời kì thuê nhân lực, thuê khoán việc.

Phần bảng

– Cột A: ghi số quy trình công tác đi thuê.

– Cột B: điền họ và tên của người được thuê.

– Cột C: điền địa chỉ hoặc số chứng minh thư của người được thuê.

– Cột D: ghi rõ tên hoặc nội dung của công tác thuê.

– Cột 1: điền số công hoặc khối lượng công tác đã kết thúc, đã làm.

– Cột 2: điền đơn giá trả tiền cho người được thuê tương ứng với mỗi công tác đi thuê. Trong trường hợp thuê khoán gọn công tác thì để trống cột này.

– Cột 3: ghi số tiền phải trả tiền.

– Cột 4: điền số tiền thuế khấu trừ phải nộp. Người được thuê phải nộp thuế lúc họ có mức thu nhập thuộc trường hợp phải nộp thuế thu nhập tư nhân.

– Cột 5: số tiền còn lại sức được thuê còn thu được sau lúc trừ số thuế phải nộp. Như vậy, Cột 5 = Cột 3 – Cột 4.

– Cột E: Khi nhận tiền, người được thuê ký nhận vào cột này.

Bảng trả tiền cần có chữ ký của của: người yêu cầu trả tiền, kế toán trưởng và người duyệt.

Trên đây Honda Anh Dũng đã gửi đến các bạn Bảng trả tiền tiền thuê ngoài – Mẫu số 07 – LĐTL.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Bảng #thanh #toán #tiền #thuê #ngoài #Mẫu #số #LĐTL

Bảng trả tiền tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm công nhận số tiền đã trả tiền cho người được thuê để tiến hành những công tác ko lập được giao kèo, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận tải thiết bị, thuê làm khoán 1 công tác nào đấy… Mẫu bảng trả tiền tiền thuê ngoài được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư chỉ dẫn về cơ chế kế toán công ty vừa và bé. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu bảng trả tiền tiền thuê ngoài tại đây.

Bảng trả tiền tiền thuê ngoài là chứng từ công nhận số tiền đã trả tiền cho bên được thuê để tiến hành 1 số công tác nhất mực. Đây là 1 loại giấy má hồ sơ quan trọng trong doanh nghiêp, đơn vị. Dưới đây là 2 mẫu Bảng trả tiền tiền thuê ngoài theo Thông tư 133 và thông tư 200 cùng chỉ dẫn cách viết cụ thể. Các bạn có thể tải về và sử dụng cho công ty của mình.

1. Bảng trả tiền tiền thuê ngoài theo Thông tư 133

Đơn vị: …………………….
Bộ phận: ………………….

Mẫu số 07- LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Vốn đầu tư)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Phục vụ thuê nhân lực, thuê khoán việc)

Số: ……………………

Họ và tên người thuê: ………………………………………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ): …………………………………………………………………………………

Đã thuê những công tác sau để: ……………………………….. tại vị trí ………………………… từ ngày ……/……./…… tới ngày ……/……/…..

STT
Họ và tên người được thuê
Địa chỉ hoặc số CM/Thẻ căn cước
Nội dung hoặc tên công tác thuê
Số công hoặc khối lượng công tác đã làm
Đơn giá trả tiền
Thành tiền
Tiền thuế khấu trừ
Số tiền còn lại được nhận
Ký nhận
A
B
C
D
1
2
3
4
5 = 3 – 4
E

Cộng

Đề xuất ………………………………………………….. cho trả tiền số tiền: ………………

Số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………………………………….

(Kèm theo ……. chứng từ kế toán khác)

Ngày…..tháng…..5….
Người yêu cầu trả tiền(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng(Ký, họ tên)
Người duyệt(Ký, họ tên)

2. Bảng trả tiền tiền thuê ngoài theo Thông tư 200

Đơn vị:………..
Bộ phận:……….

Mẫu số 07-LĐTL(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTCngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Phục vụ thuê nhân lực, thuê khoán việc)

Số:…………………..

Họ và tên người thuê:…………………………………………………………………………………

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………

Đã thuê những công tác sau để:………..…………. tại vị trí ……………từ ngày…/…/… tới ngày…/…/….

STT
Họ và tên người được thuê
Địa chỉ hoặc số CM
Nội dung hoặc tên công tác thuê
Số công hoặc khối lượng công tác đã làm
Đơn giá trả tiền
Thành tiền
Tiền thuế khấu trừ
Số tiền còn lại được nhận
Ký nhận
A
B
C
D
1
2
3
4
5 = 3 – 4
E

Cộng

Đề xuất………………………………….. cho trả tiền số tiền:……………………………………..

Số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………..………………….

(Kèm theo ………………. chứng từ kế toán khác)

Ngày …… tháng …… 5 …….

Người yêu cầu trả tiền (Ký, họ tên)
Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Người duyệt(Ký, họ tên)

3. Chỉ dẫn điền bảng trả tiền tiền thuê ngoài

Phần chữ

– Dòng “Đơn vị”, “Bộ phận”: điền tên đơn vị, bộ phận nảy sinh việc thuê nhân lực, thuê khoán việc.

– Dòng “Họ và tên người thuê”: điền họ và tên của người đi thuê.

– Dòng “Bộ phận”: điền địa chỉ hoặc bộ phận nhưng người đi thuê làm việc.

– Dòng “Đã thuê những công tác sau để…”, “tại vị trí”, “từ ngày… tới ngày…”: ghi lý do, vị trí và thời kì thuê nhân lực, thuê khoán việc.

Phần bảng

– Cột A: ghi số quy trình công tác đi thuê.

– Cột B: điền họ và tên của người được thuê.

– Cột C: điền địa chỉ hoặc số chứng minh thư của người được thuê.

– Cột D: ghi rõ tên hoặc nội dung của công tác thuê.

– Cột 1: điền số công hoặc khối lượng công tác đã kết thúc, đã làm.

– Cột 2: điền đơn giá trả tiền cho người được thuê tương ứng với mỗi công tác đi thuê. Trong trường hợp thuê khoán gọn công tác thì để trống cột này.

– Cột 3: ghi số tiền phải trả tiền.

– Cột 4: điền số tiền thuế khấu trừ phải nộp. Người được thuê phải nộp thuế lúc họ có mức thu nhập thuộc trường hợp phải nộp thuế thu nhập tư nhân.

– Cột 5: số tiền còn lại sức được thuê còn thu được sau lúc trừ số thuế phải nộp. Như vậy, Cột 5 = Cột 3 – Cột 4.

– Cột E: Khi nhận tiền, người được thuê ký nhận vào cột này.

Bảng trả tiền cần có chữ ký của của: người yêu cầu trả tiền, kế toán trưởng và người duyệt.

Trên đây Honda Anh Dũng đã gửi đến các bạn Bảng trả tiền tiền thuê ngoài – Mẫu số 07 – LĐTL.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Bảng #thanh #toán #tiền #thuê #ngoài #Mẫu #số #LĐTL

Bảng trả tiền tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm công nhận số tiền đã trả tiền cho người được thuê để tiến hành những công tác ko lập được giao kèo, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận tải thiết bị, thuê làm khoán 1 công tác nào đấy… Mẫu bảng trả tiền tiền thuê ngoài được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư chỉ dẫn về cơ chế kế toán công ty vừa và bé. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu bảng trả tiền tiền thuê ngoài tại đây.

Bảng trả tiền tiền thuê ngoài là chứng từ công nhận số tiền đã trả tiền cho bên được thuê để tiến hành 1 số công tác nhất mực. Đây là 1 loại giấy má hồ sơ quan trọng trong doanh nghiêp, đơn vị. Dưới đây là 2 mẫu Bảng trả tiền tiền thuê ngoài theo Thông tư 133 và thông tư 200 cùng chỉ dẫn cách viết cụ thể. Các bạn có thể tải về và sử dụng cho công ty của mình.

1. Bảng trả tiền tiền thuê ngoài theo Thông tư 133

Đơn vị: …………………….
Bộ phận: ………………….

Mẫu số 07- LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Vốn đầu tư)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Phục vụ thuê nhân lực, thuê khoán việc)

Số: ……………………

Họ và tên người thuê: ………………………………………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ): …………………………………………………………………………………

Đã thuê những công tác sau để: ……………………………….. tại vị trí ………………………… từ ngày ……/……./…… tới ngày ……/……/…..

STT
Họ và tên người được thuê
Địa chỉ hoặc số CM/Thẻ căn cước
Nội dung hoặc tên công tác thuê
Số công hoặc khối lượng công tác đã làm
Đơn giá trả tiền
Thành tiền
Tiền thuế khấu trừ
Số tiền còn lại được nhận
Ký nhận
A
B
C
D
1
2
3
4
5 = 3 – 4
E

Cộng

Đề xuất ………………………………………………….. cho trả tiền số tiền: ………………

Số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………………………………….

(Kèm theo ……. chứng từ kế toán khác)

Ngày…..tháng…..5….
Người yêu cầu trả tiền(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng(Ký, họ tên)
Người duyệt(Ký, họ tên)

2. Bảng trả tiền tiền thuê ngoài theo Thông tư 200

Đơn vị:………..
Bộ phận:……….

Mẫu số 07-LĐTL(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTCngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Phục vụ thuê nhân lực, thuê khoán việc)

Số:…………………..

Họ và tên người thuê:…………………………………………………………………………………

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………

Đã thuê những công tác sau để:………..…………. tại vị trí ……………từ ngày…/…/… tới ngày…/…/….

STT
Họ và tên người được thuê
Địa chỉ hoặc số CM
Nội dung hoặc tên công tác thuê
Số công hoặc khối lượng công tác đã làm
Đơn giá trả tiền
Thành tiền
Tiền thuế khấu trừ
Số tiền còn lại được nhận
Ký nhận
A
B
C
D
1
2
3
4
5 = 3 – 4
E

Cộng

Đề xuất………………………………….. cho trả tiền số tiền:……………………………………..

Số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………..………………….

(Kèm theo ………………. chứng từ kế toán khác)

Ngày …… tháng …… 5 …….

Người yêu cầu trả tiền (Ký, họ tên)
Kế toán trưởng (Ký, họ tên)

Người duyệt(Ký, họ tên)

3. Chỉ dẫn điền bảng trả tiền tiền thuê ngoài

Phần chữ

– Dòng “Đơn vị”, “Bộ phận”: điền tên đơn vị, bộ phận nảy sinh việc thuê nhân lực, thuê khoán việc.

– Dòng “Họ và tên người thuê”: điền họ và tên của người đi thuê.

– Dòng “Bộ phận”: điền địa chỉ hoặc bộ phận nhưng người đi thuê làm việc.

– Dòng “Đã thuê những công tác sau để…”, “tại vị trí”, “từ ngày… tới ngày…”: ghi lý do, vị trí và thời kì thuê nhân lực, thuê khoán việc.

Phần bảng

– Cột A: ghi số quy trình công tác đi thuê.

– Cột B: điền họ và tên của người được thuê.

– Cột C: điền địa chỉ hoặc số chứng minh thư của người được thuê.

– Cột D: ghi rõ tên hoặc nội dung của công tác thuê.

– Cột 1: điền số công hoặc khối lượng công tác đã kết thúc, đã làm.

– Cột 2: điền đơn giá trả tiền cho người được thuê tương ứng với mỗi công tác đi thuê. Trong trường hợp thuê khoán gọn công tác thì để trống cột này.

– Cột 3: ghi số tiền phải trả tiền.

– Cột 4: điền số tiền thuế khấu trừ phải nộp. Người được thuê phải nộp thuế lúc họ có mức thu nhập thuộc trường hợp phải nộp thuế thu nhập tư nhân.

– Cột 5: số tiền còn lại sức được thuê còn thu được sau lúc trừ số thuế phải nộp. Như vậy, Cột 5 = Cột 3 – Cột 4.

– Cột E: Khi nhận tiền, người được thuê ký nhận vào cột này.

Bảng trả tiền cần có chữ ký của của: người yêu cầu trả tiền, kế toán trưởng và người duyệt.

Trên đây Honda Anh Dũng đã gửi đến các bạn Bảng trả tiền tiền thuê ngoài – Mẫu số 07 – LĐTL.

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

#Bảng #thanh #toán #tiền #thuê #ngoài #Mẫu #số #LĐTL


#Bảng #thanh #toán #tiền #thuê #ngoài #Mẫu #số #LĐTL

Honda Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button